Zgłoszenia online

Czy masz już nazwę użytkownika i hasło dla Clinical Diabetology?

Przejdź do logowania

Potrzebujesz nazwy użytkownika i hasła?

Przejdź do rejestracji

Rejestracja i logowanie są obowiązkowe do deponowania manuskryptów online i sprawdzenia statusu zgłoszeń.

Wytyczne dla autorów

Wytyczne dla autorów

Informacje ogólne

Czasopismo „Clinical Diabetology" określane dalej jako „DK” lub Czasopismo jest czasopismem recenzowanym, dotyczącym wszystkich aspektów diabetologii, w którym publikowane są oryginalne prace oryginalne, artykuły poglądowe, opisy przypadków oraz listy do redakcji i komentarze redakcyjne. DK jest oficjalnym dwumiesięcznikiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

W związku z realizacją planów równoległego wydawania dwóch wersji językowych pisma – angielskiej i polskiej - manuskrypt może być zgłaszany w języku polskim lub angielskim. Redakcja preferuje prace zgłaszane w języku angielskim. Jeżeli praca zostanie pozytywnie zaopiniowana przez Recenzentów i zakwalifikowana do druku przez Redakcję, Autorzy będą poproszeni o dosłanie wersji angielskiej bądź polskiej pracy lub Wydawca sam nieodpłatnie dokona tłumaczenia.

Forma publikacji

Artykuły zgłoszone do DK są publikowane w formie elektronicznej oraz papierowej. Za oficjalną datę publikacji artykułu uważana jest data zamieszczenia wydania wersji drukowanej. Artykuły są również publikowane na stronie internetowej przed datą druku (status „ahead of print”). Wszystkie prośby o przyspieszenie publikacji wraz z uzasadnieniem powinny być kierowane w liście przewodnim/ komentarzu do Redaktora Naczelnego.

Zasady edycji

Redakcja podąża ściśle za wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journal Editors - ICJME) (szczegółowy opis wytycznych dostępny jest na stronie: http://www.icmje.org/recommendations/)

Via Medica gorąco rekomenduje Redaktorom Naczelnym podążanie za standardami Comittee on Publication Ethics (COPE), szczególnie w sytuacjach wątpliwych etycznie. Więcej informacji Autorzy, Czytelnicy oraz Redaktorzy mogą znaleźć na stronie internetowej komitetu COPE: http://publicationethics.org/. Dostępna jest również polska wersja językowa rekomendowanych zaleceń.

1. Przed publikacją. Przesyłając manuskrypt (pracę) wraz z ilustracjami i tabelami, Autorzy oświadczają, że nadesłana praca nie była wcześniej publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma, z wyłączeniem streszczeń nie przekraczających 400 słów. Autorzy są  zobowiązani do wskazania poprzednio publikowanych materiałów ilustracyjnych oraz tabel oraz do dostarczenia Redakcji i Wydawcy pisemnej zgody właściciela praw autorskich tych materiałów na ich ponowną publikację. Redakcja  Czasopisma oraz Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za pogwałcenia praw autorskich osób trzecich przez autorów zgłoszonego manuskryptu. Do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć.

2. Autorstwo. Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie pracy są uważane za współautorów. Wszyscy współautorzy są zobowiązani do wskazania Redakcji swojego wkładu w powstanie publikacji (autor koncepcji, założeń, metod, przeprowadzenie badań, analiza danych, napisanie publikacji, etc.). Autorzy mogą wskazać więcej niż jeden element swojego wkładu, a także więcej niż jeden autor może wskazać ten sam rodzaj kontrybucji. Inne rodzaje wkładu, takie jak dostarczenie odczynników czy narzędzi analitycznych powinny być wskazanie w  „Podziękowaniach”.

Stosowanie „ghostwriting” lub „guest- authorship” jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem stosownych instytucji. Osoba wskazana jako autor do korespondencji jest zobowiązana do pozyskania od pozostałych współautorów zgody na zgłoszenie kolejnych, poprawionych wersji artykułów oraz wszelkich zmian na liście autorów. W przypadku braku zgody wszystkich współautorów artykuł zostanie odrzucony.

W celu zwolnienia się z odpowiedzialności wobec osób trzecich, autor wskazany jako osoba do korespondencji wraz z manuskryptem zobowiązany jest dostarczyć do redakcji oryginał „Oświadczenia autorów” (dostępne na http://dk.viamedica.pl). Wszyscy autorzy muszą wyrazić zgodę na warunki publikacji w Czasopiśmie, jednak ostateczna odpowiedzialność za artykuł spoczywa na autorze zgłaszającym.

3. Konflikt interesów.  Jednocześnie ze złożeniem manuskryptu Autorzy prac badawczych są zobowiązani do ujawnienia (jeżeli takie istnieją) wszelkich powiązań, które mogą być interpretowane jako konflikt interesów. Autorzy powinni wskazać wszystkie źródła finansowania zobowiązania, które mogą rodzić podejrzenie stronniczości prezentowanych wyników. Informacje te nie będą ujawniane recenzentom i nie wpłyną na decyzje o opublikowaniu pracy. Po przyjęciu  manuskryptu do druku Redakcja omówi z Autorami formę, w jakiej informacje o źródłach finansowania powinny zostać udostępnione Czytelnikom. Redakcja DK wymaga, by recenzenci i członkowie Redakcji ujawnili w liście do Redaktora Naczelnego wszelkie zobowiązania i okoliczności mogące rodzić podejrzenie konfliktu interesów (np. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich 24 miesięcy, pokrewieństwo, związki prawne, konflikty, relacje podległości zawodowej). Dodatkowo w przypadku artykułów omawiających leki lub sprzęt medyczny, recenzenci i członkowie Redakcji są zobowiązani do przedłożenia oświadczenia o jakichkolwiek powiązaniach finansowych (o ile takie istnieją) z firmą produkującą leki/ sprzęt medyczny będący przedmiotem publikacji.

4. Zgłoszony artykuł powinien być wolny od fałszerstw i plagiatów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na:  http://www.ori.hhs.gov/misconduct/definition_misconduct.shtml.

5. Copyright Wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www, autorzy oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenoszą na Wydawcę całość praw autorskich i praw zależnych do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów - we wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości formach wydawniczych lub do innego sposobu rozpowszechniania pracy oraz na wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji - pod warunkiem, że praca ta została zaakceptowana do publikacji i opublikowana. Jednocześnie autorzy zgadzają się, że nie złożą manuskryptu do publikacji gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca. Nagrodą za przesłanie artykułu jest publikacja w czasopiśmie Wydawcy.

6. Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym. Podstawą prawną nabycia praw autorskich jest art. 921 § 3 zdanie 3 kodeksu cywilnego w związku z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i odpowiednich konwencji międzynarodowych.

7.  Prace badawcze z udziałem ludzi i zwierząt

Wszystkie prace badawcze z udziałem ludzi i zwierząt oraz kliniczne badanie eksperymentalne muszą być zaakceptowane przez lokalną Komisję Etyczną, co należy zaznaczyć w tekście w sekcji Materiały i Metody. Redakcja DK przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej i oczekuje, że badania dotyczące ludzi zostały przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami. W przypadku badań z wykorzystaniem modeli zwierzęcych Redakcja oczekuje przestrzegania zasad zawartych w Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education wydanych przez New York Academy of Sciences’ Adhoc Committee on Animal Research. Informację o przestrzeganiu zasad zawartych w wyżej wymienionych dokumentach należy zawrzeć w tekście manuskryptu. W tekście manuskryptu Autorzy powinni również zawrzeć informację, że osoby objęte badaniami w sposób świadomy wyraziły zgodę na uczestnictwo w tych badaniach.

Ograniczenie odpowiedzialności.

Redakcja oraz Wydawca dokładają wszelkich starań, by informacje opublikowane w DK były wiarygodne i dokładne. Jednak opinie wyrażane w artykułach czy reklamach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów lub reklamodawców. W związku z tym ani Redakcja, ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji. Dawki leków i inne wartości liczbowe są sprawdzane z należytą starannością, jednak wszelkie schematy leczenia opisywane w DK powinny być stosowane zgodnie z informacjami o leku publikowanymi przez producenta.

Proces recenzji i wybór prac do publikacji

Redakcja DK dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej przeprowadzić proces oceny i publikacji zgłoszonych artykułów. Wszystkie artykuły wraz z rycinami, tabelami i plikami uzupełniającymi powinny być zgłoszone za pośrednictwem system do obsługi manuskryptów na stronie https://journals.viamedica.pl/diabetologia_kliniczna. Zarówno procesy zgłoszenia jak recenzji są prowadzane drogą elektroniczną z pośrednictwem systemu elektronicznego, dlatego artykuły przesłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane. Przygotowując manuskrypt autorzy zobowiązani są stosować się do zasad opisanych w niniejszej instrukcji dla autorów. Nadesłane prace ocenia się pod względem takich wartości, jak nowatorskie przedstawienie tematu, znaczenie dla dalszego rozwoju badań naukowych oraz dla postępowania klinicznego. Nadesłane manuskrypty wstępnie ocenia Redakcja DK. Prace niespełniające podstawowych warunków publikacji są odrzucane. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w stylu niezgodnym z podanymi zasadami Redakcja odsyła autorom bez oceny merytorycznej. Pozostałe artykuły zostają przekazywane do oceny niezależnych recenzentów. Decyzję o zakwalifikowaniu manuskryptu do recenzji Redakcja przesyła do autorów wraz z podaniem numeru referencyjnego. Artykuły są recenzowane przez przynajmniej dwóch niezależnych recenzentów, którzy na przygotowanie recenzji mają 3 tygodnie.  Zachęca się autorów do wskazywania nazwisk recenzentów, jednak redakcja zastrzega sobie jednak prawo ostatecznego ich wyboru. Wszystkie przesłanie manuskrypty są traktowane przez Redakcję i recenzentów jak dokumenty poufne. Proces recenzji również jest poufny, a dane recenzentów nie są ujawniane. Recenzenci są proszeni o przygotowanie pisemnie opinii oraz o rekomendację odnośnie akceptacji, akceptacji z małymi lub dużymi poprawkami lub odrzucenie artykułu. Akceptacja do druku odbywa się na podstawie pozytywnych opinii recenzentów. Zgłoszone artykuły są akceptowane do publikacji jedynie w przypadku pozytywnej opinii recenzentów. Autorzy są informowani o akceptacji artykułu do druku drogą mailową. Artykuły są poddawane redakcji i korekcie przed drukiem. W niektóry przypadkach artykuły odrzucone przez Redakcję DK mogą być opublikowane w innych czasopismach Wydawcy.

Przygotowanie manuskryptu
Manuskrypt powinien być napisany w prosty, zwięzły sposób, z uwzględnieniem zasad gramatyki i ortografii oraz w ramach limitów słów przewidzianych dla poszczególnych typów artykułów przedstawionych poniżej. Artykuł powinien być napisany w standardowym edytorze tekstu (np. Microsoft Word), czcionką Times New Roman rozmiar 12, z podwójnymi odstępami między wierszami i zapisany w formacie pliku .doc/.docx, .rtf. Tekst nie powinien być w żadne sposób formatowany. Litery alfabetu greckiego oraz znaki specjalne mogą być wstawiane w tekście jednie jako symbole. Nie wolno używać czcionki „Symbol” ponieważ znaki w ten sposób wprowadzone mogą zostać utracone w procesie redagowania. Nie należy stosować podkreśleń, a przypisy powinny być używane tylko tam, gdzie są konieczne.  W przypadku korzystania z przypisów, należy je ponumerować i zamieści w stopce na stosownej stronie manuskryptu. Wszystkie miary i wagi powinny być wyrażone w systemie metrycznym (SI).  Należy przyłożyć szczególną wagę do rzetelnej analizy danych i testów statystycznych prezentowanych w artykule. Skróty, pochodzące od słów angielskich, wraz z rozwinięciem należy podać w nawiasie za skracanym określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Należy unikać skrótów nieakceptowanych przez międzynarodowe grupy ekspertów.

Artykuły należy przygotować przestrzegając następujących limitów:

Typ artykułu

Liczba słów*

Liczba pozycji bibliografii

Liczba rycin i tabel**

Artykuły oryginalne

3000

30

8

Artykuły poglądowe

6000

100

6

Opisy przypadków

1500

15

6

Krótkie doniesienia

1000

6

2

Nowości przemysły farmaceutycznego

1000

6

2

Od Redakcji

500

   

Listy do redakcji

500

   

 *Z wyłączeniem stron tytułowych, opisów rycin i bibliografii

**Łącznie z plikami uzupełniającymi

Artykuły powinny być zorganizowane w następujący sposób:

Artykuły poglądowe
Strona tytułowa (po polsku i po angielsku)
Streszczenie i słowa kluczowe (po polsku i po angielsku)
Wstęp
Tekst główny  podzielony na podrozdziały
Wnioski
Podziękowania
Oświadczenie o konflikcie interesów
Lista stosowanych skrótów
Bibliografia
Lista rycin
Tabele

Artykuły oryginalne (full and short)
Strona tytułowa (Polish and English)
Streszczenie i słowa kluczowe(Polish and English)
Wstęp
Materiały i Metody
Wyniki
Dyskusja
Wnioski
Podziękowania
Oświadczenie o konflikcie interesów
Lista stosowanych skrótów
Bibliografia
Lista rycin
Tabele

Przypadki kliniczne
Strona tytułowa (Polish and English)
Streszczenie i słowa kluczowe (Polish and English)
Wstęp
Tekst główny  podzielony na podrozdziały
Wnioski
Podziękowania
Oświadczenie o konflikcie interesów
Lista stosowanych skrótów
Bibliografia
Lista rycin
Tabele

Sekcje manuskryptu

Strona tytułowa. Powinna zawierać: pełny tytuł pracy (polski i/lub angielski), tytuł skrócony (polski i/lub angielski), zawierający maksimum 60 znaków (łącznie z odstępami), imiona i nazwiska wszystkich Autorów, nazwy instytucji, z których pochodzi praca; imię i nazwisko, adres, numer telefonu, faksu i e-mail Autora odpowiedzialnego za korespondencję z Redakcją.

Streszczenie i słowa kluczowe (polskie i angielskie). Streszczenie nie powinno przekraczać 400 słów. Powinno być ustrukturyzowane i zawierać cztery akapity zatytułowane: wstęp, materiał i metody, wyniki, wnioski. Pod streszczeniem należy umieścić 5 - 7 słów lub wyrażeń kluczowych zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus.

Wstęp: powinien prezentować aktualny stan wiedzy na dany temat, sformułowanie celu badań - wyjaśnienie, na ile jest on oryginalny.

Materiały i metody: opis grupy badanej, użytych metod badawczych i analizy statystycznej. Procedury eksperymentalne powinny być opisane w sposób umożliwiający ich powtórzenie przez innych badaczy. Tam, gdzie to możliwe należy podać źródło materiałów.

Wyniki: należy przedstawić w logiczny i czytelny sposób, ułatwiający ich zrozumienie przez czytelników. Warto pamiętać, że prezentacja wyników w postaci wykresów jest bardziej czytelna niż tabele lub wyniki wymienione tylko w tekście.

Dyskusja: W dyskusji należy omówić uzyskane wyniki w kontekście wyników badań przedstawionych w literaturze światowej uwzględniając stopień w jakim zostały osiągnięte założone cele badawcze, na ile wyniki są oryginalne, jakie są ewentualne ograniczenia metod badawczych opisanych w pracy, jakie są możliwe mechanizmy opisanego zjawiska, jakie może być znaczenie kliniczne stwierdzonych faktów. Nie należy też powtarzać w dyskusji wyników zaprezentowanych w części Wyniki.

Wnioski: powinny nawiązywać do celów pracy i być przedstawione szczególnie precyzyjnym językiem.

Podziękowania: Podziękowania powinny być w pierwszej kolejności skierowane do instytucji, które były źródłem wparcia w formie przekazania grantu, sprzętu lub leków prezentowanych w publikacji, a następnie do osób, które przyczyniły się do powstania pracy.

Oświadczenie o konflikcie interesów: Oświadczenie powinno zawierać pełną informację na temat możliwych konfliktów interesów (finansowych lub innych), które mogły mieć wpływ na prezentowane wyniki. W przeciwnym przypadku manuskrypt powinien być opatrzony formułą „Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów”.

Lista stosowanych skrótów: Autorzy powinni wskazać wszystkie niestandardowe skróty przy ich pierwszym pojawieniu się z treści artykułu oraz zamieści na końcu pełną listę sortowanych skrótów. Standardowe skóry wykorzystane w tekście nie muszą być zawarte na liście skrótów.

Piśmiennictwo: Autorzy muszą zapewnić poprawność danych w pozycjach bibliograficznych, jak również zagwarantować, ze wszystkie pozycje bibliograficzne w spisie mają swoje odnośniki w tekście i odwrotnie. Obowiązuje kolejność cytowań zgodnie z kolejnością podawania pozycji w manuskrypcie. Stosowany styl bibliograficzny to styl NLM/Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/bsd/policy/cit_format.html).

Piśmiennictwo powinno zawierać wykaz wszystkich wymienionych w tekście źródeł bibliograficznych, według kolejności ukazywania się ich w pracy. Należy podać: (a) kolejny numer pozycji, (b) nazwisko autora lub autorów i pierwsze litery imion (w przypadku liczby autorów większej niż 3 należy podać nazwiska trzech pierwszych i dodać et al., (c) tytuł pracy, tytuł czasopisma z zastosowaniem obowiązujących skrótów (patrz Index Medicus), rok, tom, numer, stronę początkową i końcową; dla osobnych pozycji książkowych tytuł oraz wydawcę, miejsce i rok wydania, (d) adres pracy według systemu DOI. Odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych.

Uwaga: w adresie bibliograficznym pozycji piśmiennictwa należy podać numer DOI (jeżeli taki jest) — umożliwi to linkowanie referencji i bezpośrednie odniesienie do właściwej strony internetowej. Przykład: Redon J, Cifkova R, Laurent S, et al. Mechanisms of hypertension in the cardiometabolic syndrome. J Hypertens. 2009; 27(3): 441–451, doi: 10.1097/HJH.0b013e32831e13e5.

Przykłady innych możliwych cytowań dostępne są na stronie NLM http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.

Opisy rycin: powinny wyczerpującą, ale zwięźle opisywać informację zaprezentowaną na rycinach, nie powinny jednak powielać informacji zaprezentowanej w tekście artykułu. Tytuł ryciny powinien być zamieszczony w pierwszej linii opisu.

Ryciny i zdjęcia Żadne element przesłanych obrazów nie powinny być modyfikowane. Poprawa jasności, kontrastu, nasycenia kolorów jest dopuszczalna, jeśli podjęte działania obejmują równomiernie cały obraz i nie zafałszowują przedstawionych danych. Redakcja zastrzega sobie prawo do poproszenia autorów o przesłanie oryginalnych plików z danymi w celu porównania rycin.Wszystkie ryciny i zdjęcia powinny zostać ponumerowane cyframi  arabskimi, zatytułowane, a ich miejsce w tekście głównym być wyraźnie wskazanie. Ryciny należy przesłać w formie elektronicznej i zamieszczone na końcu manuskrypty lub w oddzielnych plikach. Dopuszczalne formaty to: TIF w standardowej rozdzielczości (300 dpi dla zdjęć, 600 dpi dla rycin), EPS, CDR, AI wyskalowane do ostatecznych rozmiarów druku. Istnieje możliwość wykorzystania innych formatów, jednak nie należy korzystać  formatu PDF, JPG, PPT, lub PS, ponieważ nie nadają się one do dalszej obróbki graficznej. Czasopismo dopuszcza możliwość publikacji ilustracji kolorowych. Jednak w przypadku wydania artykułu w formie drukowanej autor jest zobowiązany do pokrycia kosztów druku składek z kolorowymi ilustracjami w kwocie 100 euro.

Tabele: powinny zostać przygotowane z taka samą dbałością I uwagą jak tekst główny artykułu. Tabele należy przygotować w edytorze tekstu typu Word i ponumerować (Tabela  4, Tabela 5, etc.). Każda tabela powinna być nie większa niż na jedna stronę w orientacji pionowej. Informacje zaprezentowane w tabelach powinny uzupełniać, a nie powielać danych zaprezentowanych w artykule. Każda tabel powinna być przesłana na osobnej stronie wraz z tytułem i krótkim opisem zamieszczonym nad tabelą. Wszystkie kolumny tabeli muszą być zatytułowane, a użyte skóry wyjaśnione w przypisach pod tabelą. Nie należy zamieszczać rycin, zdjęć ani tabel w tekście. Wszystkie elementy graficzne należy umieszczać na końcu manuskryptu lub przesyłać w oddzielnych plikach (zgłoszonych jako pliku uzupełniające).

Pliki video. Redakcja zachęca autorów do przesyłana nagrań video uzupełniających treść artykułu. Pliki video są publikowane na stronie www czasopisma, a za ich publikację nie jest pobierana żadna opłata.

Przygotowując plik video, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:

Narracja powinna być w języku angielskim. Możliwe jest jednak przesłanie dodatkowego nagrania z narracją w innym języku. Narrator nie musi być jednym ze współautorów artykułu. Plik video nie powinien być większy niż 30 MB. Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za przesłane nagrania. Nagrania powinny być dostarczone w wersji ostatecznej do publikacji, gdyż nie będzie ona poddawana edycji przez Redakcję czasopisma ani Wydawcę.  Wszystkie artykułu muszą zostać zaakceptowane przez Redaktora Naczelnego oraz Wydawcę.

Pliki uzupełniające. Redakcja zachęca autorów do przesyłania danych stanowiących uzupełnienie do zgłoszonego manuskryptu, przy założeniu, że artykuł sam w sobie stanowi zamkniętą całość, niezależną od plików uzupełniających. Pliki uzupełniające mogą stanowić dodatkowe ryciny, zdjęcia, tabele, zestawy danych oraz nagrania video. Wszystkie pliki uzupełniające muszą zostać zaakceptowane przez Redakcję i recenzentów zanim zostaną opublikowane. Publikacja plików uzupełniających odbywa się równocześnie z artykułem podstawowym, a którym powinny być wskazane odwołania do danych w plikach uzupełniających. Po opublikowaniu artykułu treść plików uzupełniających nie może być modyfikowana

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu manuskryptowego tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.

Dane kontaktowe

Wydawnictwo Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel. (048 58) 3209494, fax (048 58) 3209460, izabela.siemaszko@viamedica.pl

Redakcja nie pobiera opłaty za publikacje prac.

Oświadczenie autorów

Oświadczenie autorów

Lista kontrolna przygotowania do deponowania manuskryptu

W ramach procesu deponowania, autorzy są zobowiązani do sprawdzenia zgodności ich pracy ze wszystkimi z poniższych elementów, a jeśli nie zastosują się do tych wytycznych, ich wnioski zostaną odesłane z powrotem.

  1. Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona wydawcy innego
    czasopisma (z wyłączeniem streszczeń oraz materiałów zjazdowych);

  2. Wszyscy  wymienieni współautorzy (o ile występują), po zapoznaniu się z jej treścią, zaakceptowali ją i wyrażają zgodę na publikację;

  3. Autor (autorzy) oświadcza (oświadczają), że praca nie zostanie przez niego (nich) opublikowana gdziekolwiek indziej i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej zgody nabywcy praw autorskich;

  4. Autor (autorzy) zapoznał się (zapoznali się) z regulaminem zgłaszania prac w czasopiśmie „Clinical Diabetology” i zobowiązuje się (zobowiązują się) do jego przestrzegania;

  5. Autor (autorzy) upoważnia (upoważniają) Redakcję do redakcyjnego opracowania nadesłanego manuskryptu;

  6. W badaniach przestrzegano przepisów Deklaracji Helsińskiej i lokalnych przepisów dotyczących prowadzenia badań na zwierzętach.

  7. Wszystkie źródła finansowania pracy zostały w niej wymienione;

  8. Wszelkie konflikty interesów zostały zadeklarowane przez autora (autorów).

Informacje o prawach autorskich

Przesyłając maszynopis wraz z ilustracjami i tabelami, autor (autorzy) oświadcza, że nadesłana praca nie była uprzednio publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń nieprzekraczających 400 słów). Ponadto oświadcza, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji na Wydawcę, pod warunkiem, iż materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadza się, że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Diabetologia Kliniczna dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl