Vol 3, No 1 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Published online: 2000-03-06
Page views 752
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Współistnienie kilku postaci choroby węzła zatokowego u chorej z napadami MAS skutecznie leczone stałą stymulacją przedsionkową

Andrzej Tomaszewski, Andrzej Kutarski
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(1):64-68.

Abstract

Stymulacja przedsionkowa w chorobie węzła zatokowego Autorzy przedstawiają rzadkie współistnienie typowych zespołów tachy-bradykardii (przedłużenie powrotu rytmu zatokowego przy ustępowaniu tachyarytmii do 7 s) i brady-tachykardii (bardzo znacząca bradykardia indukująca występowanie napadów migotania przedsionków) z epizodami bradyarytmii (gap 2,5 s) w przebiegu napadu tachyarytmii. Badanie przeprowadzone przy rytmie zatokowym nie wykazało zaburzeń przewodzenia A-V, a zastosowanie stałej stymulacji przedsionkowej (blisko czteroletni okres obserwacji), uwolniło pacjentkę od napadów MAS i konieczności przyjmowania leków antyarytmicznych. Przez blisko cztery lata nie obserwowano również żadnych zaburzeń przewodzenia.
Analiza piśmiennictwa wykazała rosnące zainteresowanie stymulacją przedsionkową (lub dwujamową, jeżeli to konieczne), jako metodą z wyboru w leczeniu cięższych postaci zespołu brady-tachykardii. (ESS 1996; 3: 64-68)