Vol 3, No 1 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Published online: 2000-03-06
Page views 575
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zależność czasu trwania repolaryzacji komór od częstości rytmu serca podczas próby wysiłkowej

Andrzej Surdacki, Wojciech Płazak, Leszek Bryniarski, Jacek Dubiel, Kalina Kawecka-Jaszcz
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(1):54-59.

Abstract

QTapex od częstości rytmu serca (HR) w trakcie stopniowanego wysiłku fizycznego oraz podczas 9-minutowego okresu powysiłkowego. Przebadano 20 pacjentów z ujemnym oraz 20 pacjentów z dodatnim wynikiem elektrokardiograficznym próby wysiłkowej. Obie grupy stanowili chorzy hospitalizowani z rozpoznaniem stabilnej dusznicy bolesnej bez przebytego zawału serca. Odstęp QTapex mierzono ręcznie z wydruków uśrednionych komputerowo. Wykreślano proste regresji QTapex względem HR, badając ich kąty nachylenia do poziomu. Porównano kąty nachylenia prostych regresji u pacjentów z ujemną próbą wysiłkową z kątami nachylenia prostych regresji u pacjentów z próbą wysiłkową dodatnią. W obu grupach badanych przyrost HR w trakcie próby nie różnił się znamiennie. Dla okresu wysiłku zaobserwowano znamienną różnicę nachyleń prostych (p = 0,023). Dla okresu powysiłkowego różnica nachyleń prostych była nieistotna statystycznie. Dla całej próby wysiłkowej (okres wysiłku łącznie z okresem powysiłkowym) nachylenia prostych różniły się znamiennie (p = 0,042). Następnie porównano kąty nachylenia prostych regresji w okresie wysiłku z kątami nachylenia prostych regresji w okresie powysiłkowym. W grupie pacjentów z ujemną próbą nie zaobserwowano istotnej różnicy.
U chorych z próbą dodatnią nachylenie prostej regresji w okresie powysiłkowym było znamiennie większe niż w okresie wysiłku (p = 0,006). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że u chorych z dodatnią próbą okres repolaryzacji komór w mniejszym stopniu adaptuje się do zmiany częstości rytmu serca. Odpowiada to za różnicę między badanymi grupami w reakcji czasu QTapex na zmiany HR w okresie wysiłku i w okresie powysiłkowym rozpatrywanych łącznie. U pacjentów z próbą dodatnią, w okresie wysiłku zmiany odcinka QTapex względem HR zachodzą wolniej niż w okresie powysiłkowym. Nie zaobserwowano takich różnic u pacjentów z próbą ujemną. (ESS 1996; 3: 54-59)