Vol 5, No 3 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Published online: 2000-03-07
Page views 630
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wpływ chemicznej ablacji tętnicy septalnej w kardiomiopatii przerostowej na rejestrowane w badaniu holterowskim wskaźniki zagrożenia nagłym zgonem sercowym - doniesienie wstępne

Robert Leszczyński, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Robert Gil, Andrzej Wojtarowicz, Hubert Segewitz, Hartmund Goos, Jarosław Gorący, Jarosław Kaźmierczak, Marek Kisły
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):169-174.

Abstract


Cel pracy: Najczęstszą przyczyną niepomyślnego rokowania u osób z kardiomiopatią przerostową jest nagła śmierć sercowa w mechanizmie zaburzeń rytmu serca.
Materiał i metody: W pracy przedstawiamy analizę wczesnych zmian w 24-godzinnych badaniach holterowskich, mogących świadczyć o podwyższonym zagrożeniu nagłym zgonem sercowym u 7 chorych z kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu, w badaniach wykonanych przed zabiegiem alkoholowej ablacji tętnicy septalnej i po nim.
Wyniki: U 3 pacjentów przed zabiegiem zarejestrowano występowanie nieutrwalonego częstoskurczu komorowego, który nie powtórzył się w badaniach kontrolnych. Jedna osoba spełniała kryteria obecności późnych potencjałów komorowych, zarówno przed zabiegiem ablacji, jak i po nim. Analizując zmienność rytmu serca u wszystkich chorych, stwierdzono wyjściowo obniżenie parametrów częstotliwościowych, które nie zmieniły się istotnie po wykonanej ablacji. Jeden pacjent wymagał po zabiegu czasowej stymulacji z powodu napadowego całkowitego bloku przedsionkowo-komorowego, jeden zaś stałej stymulacji DDD.
Wnioski: Wstępne wyniki badań holterowskich u osób z kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu, leczonych zabiegiem chemicznej ablacji, mogą świadczyć o zmniejszeniu się groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca. W wypadku liczniejszej grupy chorych spodziewane jest osiągnięcie wartości statystycznie znamiennych.