Vol 5, No 4 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Wpływ przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych na odstęp QTc, jego dyspersję i dobową zmienność

Grzegorz Gajos, Agnieszka Okraska, Monika Rogoż, Piotr Stanisławski, Tomasz Guzik, Izabela Pietrzak, Danuta Mroczek-Czernecka, Wiesława Piwowarska
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(4):239-246.
Vol 5, No 4 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel pracy: Celem pracy była ocena wpływu koronaroplastyki na czas trwania odstępu QT, dyspersję odstępu QT oraz zmienność dobową odstępu QT, które są zaliczane do czynników ryzyka nagłej śmierci sercowej. Analizowano również wpływ przebytego zawału mięśnia sercowego, angioplastyki tętnicy odpowiedzialnej za zawał, obniżonej frakcji wyrzutowej i wykonanej niepełnej rewaskularyzacji na zmianę odstępu QTc po koronaroplastyce.
Materiał i metody: Badaniem objęto 45 chorych (35 mężczyzn i 10 kobiet) w 33-69 rż., średnio 53,7 ± 9,9 lat, u których wykonano skuteczną przezskórną angioplastykę tętnicy wieńcowej. U wszystkich badanych wykonano zapis EKG bezpośrednio przed koronaroplastyką oraz średnio 16,6 ± 4,3 dni po niej. Odstęp QT mierzono manualnie w 3 kolejnych ewolucjach w każdym z 12 odprowadzeń EKG z uwzględnieniem poprawki Bazetta (QTc). Za miarę dyspersji przyjęto różnicę pomiędzy maksymalnym i minimalnym QTc (QTcd) oraz odchylenie standardowe QTc (SD QTc). Zmienność dobową QTc oceniano na podstawie 24-godzinnego monitorowania EKG (rejestrator cyfrowy Oxford FD3). Określono średnie QTc z kolejnych godzin (hQTc). Jako miarę zmienności dobowej QTc przyjęto różnicę między maksymalnym i minimalnym hQTc oraz odchylenie standardowe hQTc (SD hQTc).
Wyniki: Po koronaroplastyce obserwowano istotne zmniejszenie dyspersji QTc (średnio z 60 ± 27 ms do 50 ± 21 ms; p = 0,01) oraz SD QTc (średnio z 19 ± 8,5 ms do 15 ± 7,4 ms; p = 0,005). Nie stwierdzono natomiast znamiennych zmian średniego QTc. W grupie chorych z wartością QTcd przed koronaroplastyką wynoszącą powyżej 60 ms (20 chorych) obserwowano największą poprawę QTcd: średnio z 85 ± 18 ms do 59 ± 20 ms; p < 0,0001. W 24-godzinnym monitorowaniu EKG nie obserwowano istotnych zmian średnich hQTc (przed koronaroplastyką średnio 385 ± 35 ms, zaś po: 389 ± 27 ms), różnicy między maksymalnym i minimalnym hQTc (odpowiednio 46 ± 33 ms i 44 ± 29 ms) ani istotnych zmian SD hQTc (11,8 ± 8,2 ms i 11,7 ± 8,1 ms).
Wnioski: 1. Po koronaroplastyce dyspersja QTc zmniejszyła się istotnie, natomiast dobowa zmienność QTc nie uległa zmianie. 2. Największa poprawa dyspersji QTc wystąpiła w grupie chorych z wyjściową QTcd powyżej 60 ms. 3. Nie obserwowano zależności między przebytym zawałem mięśnia sercowego, angioplastyką tętnicy odpowiedzialnej za zawał, obniżoną frakcją wyrzutową ani niepełną rewaskularyzacją a zmianą dyspersji QTc po koronaroplastyce. 4. W grupie osób z upośledzoną kurczliwością lewej komory serca, pomimo znamiennego obniżenia wartości QTcd po koronaroplastyce, dyspersja QTc pozostała nieprawidłowa u 57% chorych.

Abstract


Cel pracy: Celem pracy była ocena wpływu koronaroplastyki na czas trwania odstępu QT, dyspersję odstępu QT oraz zmienność dobową odstępu QT, które są zaliczane do czynników ryzyka nagłej śmierci sercowej. Analizowano również wpływ przebytego zawału mięśnia sercowego, angioplastyki tętnicy odpowiedzialnej za zawał, obniżonej frakcji wyrzutowej i wykonanej niepełnej rewaskularyzacji na zmianę odstępu QTc po koronaroplastyce.
Materiał i metody: Badaniem objęto 45 chorych (35 mężczyzn i 10 kobiet) w 33-69 rż., średnio 53,7 ± 9,9 lat, u których wykonano skuteczną przezskórną angioplastykę tętnicy wieńcowej. U wszystkich badanych wykonano zapis EKG bezpośrednio przed koronaroplastyką oraz średnio 16,6 ± 4,3 dni po niej. Odstęp QT mierzono manualnie w 3 kolejnych ewolucjach w każdym z 12 odprowadzeń EKG z uwzględnieniem poprawki Bazetta (QTc). Za miarę dyspersji przyjęto różnicę pomiędzy maksymalnym i minimalnym QTc (QTcd) oraz odchylenie standardowe QTc (SD QTc). Zmienność dobową QTc oceniano na podstawie 24-godzinnego monitorowania EKG (rejestrator cyfrowy Oxford FD3). Określono średnie QTc z kolejnych godzin (hQTc). Jako miarę zmienności dobowej QTc przyjęto różnicę między maksymalnym i minimalnym hQTc oraz odchylenie standardowe hQTc (SD hQTc).
Wyniki: Po koronaroplastyce obserwowano istotne zmniejszenie dyspersji QTc (średnio z 60 ± 27 ms do 50 ± 21 ms; p = 0,01) oraz SD QTc (średnio z 19 ± 8,5 ms do 15 ± 7,4 ms; p = 0,005). Nie stwierdzono natomiast znamiennych zmian średniego QTc. W grupie chorych z wartością QTcd przed koronaroplastyką wynoszącą powyżej 60 ms (20 chorych) obserwowano największą poprawę QTcd: średnio z 85 ± 18 ms do 59 ± 20 ms; p < 0,0001. W 24-godzinnym monitorowaniu EKG nie obserwowano istotnych zmian średnich hQTc (przed koronaroplastyką średnio 385 ± 35 ms, zaś po: 389 ± 27 ms), różnicy między maksymalnym i minimalnym hQTc (odpowiednio 46 ± 33 ms i 44 ± 29 ms) ani istotnych zmian SD hQTc (11,8 ± 8,2 ms i 11,7 ± 8,1 ms).
Wnioski: 1. Po koronaroplastyce dyspersja QTc zmniejszyła się istotnie, natomiast dobowa zmienność QTc nie uległa zmianie. 2. Największa poprawa dyspersji QTc wystąpiła w grupie chorych z wyjściową QTcd powyżej 60 ms. 3. Nie obserwowano zależności między przebytym zawałem mięśnia sercowego, angioplastyką tętnicy odpowiedzialnej za zawał, obniżoną frakcją wyrzutową ani niepełną rewaskularyzacją a zmianą dyspersji QTc po koronaroplastyce. 4. W grupie osób z upośledzoną kurczliwością lewej komory serca, pomimo znamiennego obniżenia wartości QTcd po koronaroplastyce, dyspersja QTc pozostała nieprawidłowa u 57% chorych.
Get Citation

Keywords

dyspersja QTc; zmienność dobowa QTc; przezskórna angioplastyka tętnicy wieńcowej

About this article
Title

Wpływ przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych na odstęp QTc, jego dyspersję i dobową zmienność

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 5, No 4 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

239-246

Published online

2000-03-07

Page views

657

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(4):239-246.

Keywords

dyspersja QTc
zmienność dobowa QTc
przezskórna angioplastyka tętnicy wieńcowej

Authors

Grzegorz Gajos
Agnieszka Okraska
Monika Rogoż
Piotr Stanisławski
Tomasz Guzik
Izabela Pietrzak
Danuta Mroczek-Czernecka
Wiesława Piwowarska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl