Vol 6, No 2 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2000-03-07

open access

Page views 627
Article views/downloads 6450
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Migotanie przedsionków u chorych po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego bez krążenia pozaustrojowego - doniesienie wstępne

Janusz Siebert, Jan Rogowski, Paweł Żelechowski, Dariusz Jagielak, Krzysztof Roszak, Mirosława Narkiewicz, Sebastian Beta
Folia Cardiol 1999;6(2):185-190.

Abstract


Cel pracy: Migotanie przedsionków jest najczęstszym powikłaniem po zabiegach kardiochirurgicznych. Niewiele jest prac informujących o zaburzeniach rytmu występujących po operacjach pomostowania tętnic wieńcowych bez krążenia pozaustrojowego. Celem pracy była ocena częstości występowania migotania przedsionków u chorych po zabiegach rewaskularyzacji serca bez krążenia pozaustrojowego.
Materiał i metody: Analizowano retrospektywnie 48 chorych poddanych operacyjnemu leczeniu choroby wieńcowej bez krążenia pozaustrojowego. W badanej grupie 24 osoby operowano metodą OPCABG i MIDCABG. Analizowano częstość występowania migotania przedsionków od dnia zabiegu operacyjnego do 4. doby włącznie.
Wyniki: Częstość występowania migotania przedsionków wynosiła odpowiednio 24% dla MIDCABG i 29% dla OPCABG.
Wnioski: Migotanie przedsionków jest częstym powikłaniem, także po zabiegach pomostowania tętnic wieńcowych bez krążenia pozaustrojowgo. W badaniu nie stwierdzono istotnej różnicy w częstości występowania migotania przedsionków pomiędzy grupą operowaną metodą OPCABG a operowaną metodą MIDCABG.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file