Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2000-03-09
Page views 510
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ablacja lewostronnej drogi dodatkowej z użyciem jednego cewnika u pacjentki z wszczepionym wcześniej stymulatorem antyarytmicznym

Jarosław Kaźmierczak, Johan De Sutter, Luc Jordaens
Folia Cardiol 1999;6(3):309-311.

Abstract


U 71-letniej pacjentki z jawnym zespołem WPW (droga dodatkowa lewostronna boczna), z napadami częstoskurczu przedsionkowo-komorowego i wszczepionym przed 14 laty stymulatorem antyarytmicznym wykonano ablację drogi dodatkowej, stosując tylko jeden cewnik. Aplikacje prądu wysokiej częstotliwości (dwie) zastosowano w takim miejscu komorowej strony pierścienia mitralnego, które spełniało następujące warunki: ciągły sygnał AV, amplituda załamka A stanowiła więcej niż 25% amplitudy potencjału V, zarejestrowano potencjał drogi dodatkowej 30 ms za potencjałem A.
Zabieg trwał 45 min, a czas ekspozycji rentgenowskiej wynosił 10,4 min. Kilka dni po ablacji usunięto stymulator antyarytmiczny łącznie z dwoma elektrodami przedsionkowymi. W 6-miesięcznej obserwacji nie zarejestrowano ani nawrotu cech preekscytacji w elektrokardiogramie, ani napadów AVRT.