Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2000-03-09
Page views 652
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zmienność rytmu zatokowego u dzieci zdrowych - doniesienie wstępne

Joanna Rękawek, Maria Miszczak-Knecht, Katarzyna Bieganowska, Anna Turska-Kmieć. Wanda Kawalec, Krystyna Kubicka
Folia Cardiol 1999;6(3):282-286.

Abstract


Cel pracy: Ocena HRV analizy czasowej u dzieci zdrowych.
Materiał i metody: Badaniami objęto 175 dzieci (89 chłopców, 88 dziewczynek) w wieku 4–18 lat (śr. 11 lat + 3,65). W zależności od wieku wyodrębniono 4 grupy pacjentów: grupa 1: 27 dzieci w wieku 4–7 lat, grupa 2: 64 dzieci w wieku 7–11 lat, grupa 3: 58 dzieci od 11 do 15 lat, grupa 4: 26 dzieci od 15 do 18 lat. U wszystkich dzieci wykonano 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera sprzętem firmy Oxford. Badania oceniano w systemie Medilog Oxford Excel 2. Oceniano następujące parametry analizy czasowej: średni odstęp RR (mRR), SDNN, SDNNI, SDANN, rMSD oraz pNN50. Uzyskane wyniki poddano wieloczynnikowej analizie wariancji. Przy stwierdzeniu wartości znamiennych, weryfikowano wyniki testem Neumana-Keulsa.
Wyniki: Pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi stwierdzono istotne różnice w wartościach mRR, SDNN, SDANNI. Parametry odzwierciedlające wpływ układu przywspólczulnego (rMSSD, pNN50) nie różniły się znamiennie.
Wnioski:
1.Parametry analizy czasowej mRR, SDNN, SDANNI wykazują znamienne różnice w zależności od wieku.
2.Parametry odzwierciedlające wpływ układu przywspółczulnego (rMSSD, pNN50) w materiale własnym były niezależne od wieku.