Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09
Get Citation

Wpływ niedokrwienia mięśnia sercowego na wartość dyspersji QT u osób z chorobą wieńcową

Przemysław Guzik, Kinga Rzetecka, Lidia Dutkiewicz, Piotr Kałmucki, Tomasz Zujewski, Anna Michałowska, Andrzej Wykrętowicz, Henryk Wysocki
Folia Cardiol 1999;6(3):269-273.
Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-09

Abstract


Wstęp: Dyspersja QT (QTd) jest miarą jednorodności depolaryzacji i repolaryzacji lewej komory serca. Większe wartości tego parametru obserwuje się u chorych w przebiegu choroby niedokrwiennej serca.
Cel pracy: Ocena QTd i współczynnika dyspersji QTdR% u chorych ze stabilną dusznicą bolesną (AP) oraz u chorych z ostrym epizodem wieńcowym (ACS), a także określenie ryzyka wystąpienia wydłużonej QT u tych chorych.
Materiał i metody: QTd określano w spoczynkowych elektrokardiogramach u 55 pacjentów (34–68 lat, 23 kobiety) z AP i 41 pacjentów (32–71 lat, 12 kobiet) z ACS (ostry zawał serca lub niestabilna dusznica bolesna). Do analizy statystycznej wykorzystano nieparametryczny test Manna i Whitneya dla zmiennych niesparowanych. Otrzymane wyniki przedstawiono jako wartości średnie + SD dla każdej z grup. Za pomocą regresji logistycznej określono iloraz szans (OR) z 95-procentowym przedziałem ufności (CI) wystąpienia wydłużonej QTd > 60 ms.
Wyniki: W grupie pacjentów z AP stwierdzono istotnie niższe wartości QTd niż w grupie pacjentów z ACS (58,2 + 29,6 ms vs 70,2 + 28,8 ms, p = 0,0354). Podobnie kształtowały się wartości QTdR% (7,29 + 3,77 % vs 8,61 + 3,76 %; p = 0,0736). Wartość OR wystąpienia nieprawidłowej QTd wynosił 3,16 (95% CI: 1,32–7,34; p = 0,0076) w grupie pacjentów z ACS porównywanej z pacjentami z AP.
Wnioski: Podczas ostrych epizodów wieńcowych wzrasta QTd i QTdR% oraz zwiększa się ryzyko wystąpienia patologicznej QTd. Wydłużenie QTd występujące w trakcie ostrego niedokrwienia sugeruje zwiększenie niejednorodności depolaryzacji i repolaryzacji mięśnia sercowego.

Abstract


Wstęp: Dyspersja QT (QTd) jest miarą jednorodności depolaryzacji i repolaryzacji lewej komory serca. Większe wartości tego parametru obserwuje się u chorych w przebiegu choroby niedokrwiennej serca.
Cel pracy: Ocena QTd i współczynnika dyspersji QTdR% u chorych ze stabilną dusznicą bolesną (AP) oraz u chorych z ostrym epizodem wieńcowym (ACS), a także określenie ryzyka wystąpienia wydłużonej QT u tych chorych.
Materiał i metody: QTd określano w spoczynkowych elektrokardiogramach u 55 pacjentów (34–68 lat, 23 kobiety) z AP i 41 pacjentów (32–71 lat, 12 kobiet) z ACS (ostry zawał serca lub niestabilna dusznica bolesna). Do analizy statystycznej wykorzystano nieparametryczny test Manna i Whitneya dla zmiennych niesparowanych. Otrzymane wyniki przedstawiono jako wartości średnie + SD dla każdej z grup. Za pomocą regresji logistycznej określono iloraz szans (OR) z 95-procentowym przedziałem ufności (CI) wystąpienia wydłużonej QTd > 60 ms.
Wyniki: W grupie pacjentów z AP stwierdzono istotnie niższe wartości QTd niż w grupie pacjentów z ACS (58,2 + 29,6 ms vs 70,2 + 28,8 ms, p = 0,0354). Podobnie kształtowały się wartości QTdR% (7,29 + 3,77 % vs 8,61 + 3,76 %; p = 0,0736). Wartość OR wystąpienia nieprawidłowej QTd wynosił 3,16 (95% CI: 1,32–7,34; p = 0,0076) w grupie pacjentów z ACS porównywanej z pacjentami z AP.
Wnioski: Podczas ostrych epizodów wieńcowych wzrasta QTd i QTdR% oraz zwiększa się ryzyko wystąpienia patologicznej QTd. Wydłużenie QTd występujące w trakcie ostrego niedokrwienia sugeruje zwiększenie niejednorodności depolaryzacji i repolaryzacji mięśnia sercowego.
Get Citation

Keywords

dyspersja QT; choroba niedokrwienna serca; ostre niedokrwienie serca

About this article
Title

Wpływ niedokrwienia mięśnia sercowego na wartość dyspersji QT u osób z chorobą wieńcową

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 3 (1999): Folia Cardiologica

Pages

269-273

Published online

2000-03-09

Page views

666

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(3):269-273.

Keywords

dyspersja QT
choroba niedokrwienna serca
ostre niedokrwienie serca

Authors

Przemysław Guzik
Kinga Rzetecka
Lidia Dutkiewicz
Piotr Kałmucki
Tomasz Zujewski
Anna Michałowska
Andrzej Wykrętowicz
Henryk Wysocki

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl