Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica
Nowe metody
Published online: 2000-03-09

open access

Page views 644
Article views/downloads 1231
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Przydatność nowego analogowego systemu eliminacji zakłóceń od impulsów z zapisu EKG w czasie nieinwazyjnej stymulacji serca

Fryderyk Prochaczek, Jerzy Gałecka, Andrzej Skowronek, Marek Machalski
Folia Cardiol 1999;6(4):409-415.

Abstract


Cel pracy: Ocena jakości zapisów EKG nieinwazyjnej stymulacji serca, przy użyciu nowego analogowego systemu eliminacji zakłóceń, zewnętrznego w stosunku do rejestratora.
Materiał i metody: Przezprzełykową (w układzie dwubiegunowym) stymulację przedsionków i przezskórną (w układzie trójelektrodowym) stymulację komór serca prowadzono stymulatorem nieinwazyjnym NAP﷓601 (ITAM Zabrze), sprzężonym z przezprzełykowym stymulatorem SP-5plus, wyposażonym w torze rejestracji EKG w analogowy systemu eliminacji zakłóceń od impulsów. Sprawność systemu oceniono u 15 pacjentów przy 60 i 120 ms czasie trwania eliminacji zakłóceń.
Wyniki: Próg pobudzenia przedsionków i komór serca znajdował się w przedziale od 4 do 110 mA. Dobra jakość zapisów EKG zarówno z powierzchni jak i z przełyku uzyskana dzięki nowemu systemowi pozwoliła na uwidocznienie wystymulowanych załamków P i R oraz na identyfikację miejsca pobudzenia w lewej lub prawej komorze serca. Czas trwania eliminacji zakłóceń równy 60 ms okazał się bardziej przydatny przy stymulacji przezprzełykowej przedsionków, zaś 120 ms przy stymulacji przezskórnej komór serca.
Wnioski: Analogowy system eliminacji zakłóceń zapewnia dobrą dla interpretacji jakość zapisu EKG w czasie przezprzełykowej i przezskórnej stymulacji serca, niezależnie od typu użytego rejestratora. Ograniczeniem dla efektywnego działania systemu mogą być jedynie zakłócenia w zapisie EKG powodowane przez znaczny ruch klatki piersiowej, powstający w czasie przezskórnej stymulacji serca przy prądach większych od 80 mA.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file