Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2000-03-09

open access

Page views 579
Article views/downloads 1589
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ocena zmienności dyspersji QT u osób zdrowych w 24-godzinnym badaniu EKG

Robert Palusiński, Andrzej Bilan, Agnieszka Witczak, Wojciech Myśliński, Wojciech Barud, Jerzy Mosiewicz, Jacek Sobstyl, Janusz Hanzlik
Folia Cardiol 1999;6(4):367-375.

Abstract


Cel pracy: Ocena zmienności dyspersji QT podczas 24-godzinnego monitorowania EKG.
Materiał i metody: Do badania kwalifikowano osoby zdrowe, u których nie stwierdzono chorób mogących wpływać na wartości dyspersji QT (dQT). W grupie badanej znalazło się 6 kobiet i 10 mężczyzn średnia wieku wyniosła 52,1 ± 10,9 lat. U każdego badanego wykonano 24 godzinny zapis EKG w 3 odprowadzeniach CM5, CS2 i CC1. Za pomocą oprogramowania zestawu EXCEL-2 mierzono automatycznie odstęp QT w 5-minutowych przedziałach, wyliczając w nich wartość dQT.
Rezultaty: Uzyskano następujące wartości analizowanych parametrów: średnia dobowa wartość dQT wyniosła 15.6ms (od 7,2ms do 24,8ms), odchylenie standardowe od średniej 10,2ms (od 4,6ms do 15,2ms), współczynnik zmienności 67% (od 43,2% do 115,6%), odchylenie standardowe od średniej w kolejnych przedziałach 1-godzinnych 7 ms (od 2,3 ms do 12,4 ms), średnia różnica między kolejnymi wartościami dQT wyniosła 6.3ms (od 3,7 ms do 8,2 ms), odsetek różnic między kolejnymi wartościami dQT przekraczającymi 10 ms (pdQT10) wyniósł średnio 12,6%, a odsetek różnic między kolejnymi wartościami dQT przekraczającymi 20 ms (pdQT20) 5,3%. W okresie aktywności dziennej stwierdzono tendencję do większych wartości średniej dQT w porównaniu do okresu spoczynku nocnego (20,1 ± 8,4 ms vs 10,9 ± 6,2 ms, p=0,06) oraz znacznie większe wartości pdQT10 (18,9 ± 13,3% vs 6,1 ± 6,5%, p=0,04) i pdQT20 (9,4 ± 8,3% vs 1,6 ± 2,8%, p=0,04).
Wnioski: Obserwowano duże wahania wartości dQT w ciągu doby, silniej wyrażone podczas dnia. Pojedynczy pomiar dQT może być obarczony błędem wynikającym z naturalnej zmienności dobowej tego parametru. Znaczenie kliniczne poszczególnych parametrów zmienności dQT wymaga dalszych badań

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file