Vol 6, No 4 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2000-03-09

open access

Page views 562
Article views/downloads 1706
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Dobowy rytm ciśnienia a niedokrwienie mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej z prawidłowym i podwyższonym ciśnieniem tętniczym

Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Maria Krzemińska-Pakuła, Zbigniew Bednarkiewicz
Folia Cardiol 1999;6(4):330-337.

Abstract


Wstęp: Brak nocnego spadku ciśnienia jest czynnikiem ryzyka powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego. Znaczenie tego zjawiska u osób normotensyjnych jest nieznane. Celem pracy była ocena wpływu braku nocnego spadku ciśnienia na niedokrwienie mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej z prawidłowym i podwyższonym ciśnieniem tętniczym.
Materiał i metody: Do badania włączono 98 pacjentów z potwierdzoną koronarograficznie chorobą wieńcową. Na podstawie 24-godzinnego automatycznego monitorowania ciśnienia tętniczego wyodrębniono 55 chorych z nadciśnieniem tętniczym (grupa I) i 43 normotensyjnych (grupa II). W każdej z grup znajdowali się chorzy, u których ciśnienie tętnicze w nocy było niższe o co najmniej 10% w stosunku do wartości rejestrowanych w ciągu dnia. Nazwano ich dippers w odróżnieniu od non-dippers — pacjentów bez nocnego spadku ciśnienia. Wszystkim chorym wykonano 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera oceniając liczbę epizodów obniżenia odcinka ST, ich charakter oraz rytm dobowy.
Wyniki: W grupie I zarejestrowano 172, a w grupie II — 118 przemijających epizodów obniżenia odcinka ST (PEN). W obu grupach około 60% stanowiły epizody nieme. Całkowita liczba PEN w grupach dippers i non-dippers były podobna. Jednak chorzy bez nocnego spadku ciśnienia większość epizodów mieli w nocy, zaś chorzy z zachowanym rytmem dobowym ciśnienia — w ciągu dnia. U non-dippers istotnie częściej rejestrowano nieme PEN. Zależność ta dotyczyła non-dippers z nadciśnieniem oraz normotensyjnych.
Wniosek: W chorobie wieńcowej niezależnie od obecności nadciśnienia tętniczego brak nocnego spadku ciśnienia wiąże się z częstszym występowaniem niemego niedokrwienia i modyfikacją dobowej zmienności niedokrwienia.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file