Vol 7, No 3 (2000): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2000-09-19

open access

Page views 467
Article views/downloads 1594
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Samorozprężalne stenty wieńcowe - przyszłość czy przeszłość przezskórnej rewaskularyzacji serca? Doświadczenia własne ze stentami Radius®

Robert Gil, Sebastian Ciuka, Rafał Żurawski, Tomasz Pawłowski, Artur Krzywkowski
Folia Cardiol 2000;7(3):253-260.

Abstract


Samorozprężalne stenty wieńcowe
Przedstawiono trzy zabiegi implantacji stentu samorozprężalnego RADIUS® (Boston Scientific, Scimed). W pierwszym z nich implantacja była poprzedzona predylatacją, natomiast w pozostałych zastosowano technikę bezpośrednią. W dwóch pierwszych przypadkach osiągnięto pełny sukces, pokrywając całe zwężenia oraz uzyskując znamienny przyrost światła naczynia. Przebieg trzeciego zabiegu u chorego z ciasnym zwężeniem oraz jego dystalnym umiejscowieniem uwidocznił niebezpieczeństwo związane z brakiem predylatacji, co zaowocowało jedynie częściowym pokryciem zwężenia stentem. Niepowikłany przebieg kliniczny u opisywanych chorych oraz dobry wynik rokują dużą skuteczność stentu RADIUS®. (Folia Cardiol. 2000; 7: 253-259)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file