Vol 7, No 3 (2000): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2000-09-19
Page views 493
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zastosowanie stymulacji dwujamowej w leczeniu kardiomiopatii rozstrzeniowej - opis dwóch przypadków

Alicja Dąbrowska-Kugacka, Ewa Lewicka-Nowak i Grażyna Świątecka
Folia Cardiol 2000;7(3):237-244.

Abstract


Stymulacja DDD w kardiomiopatii rozstrzeniowej
Przedstawiono historię choroby dwóch pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową (DCM) w krańcowym stadium niewydolności serca, u których dzięki implantacji stymulatora typu DDD i zaprogramowaniu najkorzystniejszego opóźnienia przedsionkowo-komorowego (AV delay) uzyskano istotną poprawę kliniczną i hemodynamiczną. U obu chorych wskazaniem do wszczepienia stymulatora były zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, a nie leczenie niewydolności serca, jednak to właśnie stymulacja poprawiła synchronizację skurczu przedsionków i komór, wydłużając czas napełniania lewej komory i niwelując rozkurczową niedomykalność zastawki mitralnej. Przedstawione historie choroby potwierdzają znaczenie dopełnienia przedsionkowego u chorych z DCM i podkreślają rolę ustawiania odpowiedniego AVD pod kontrolą echokardiografii dopplerowskiej. (Folia Cardiol. 2000; 7: 237-245)