Vol 7, No 3 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2000-09-19

open access

Page views 516
Article views/downloads 950
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wpływ struktury blaszki miażdżycowej na wielkość i kształt światła naczynia bezpośrednio po implantacji stentu

Adam Sukiennik, Jacek Kubica, Robert Gil
Folia Cardiol 2000;7(3):225-235.

Abstract


Wpływ struktury blaszki miażdżycowej na wyniki implantacji stentu
Cel pracy:
Analiza wpływu wewnętrznej morfologii blaszki miażdżycowej na wielkość i kształt światła tętnicy wieńcowej bezpośrednio po implantacji stentu dokonana na podstawie ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS).
Materiał i metody: Badanie IVUS wykonano u 28 chorych w wieku 3-77 lat (śr. 57 ± 11 lat), którym łącznie wszczepiono 31 stentów z powodu objawowej choroby niedokrwiennej serca. Badanie IVUS wykonano po wszczepieniu stentu. Ultrasonograficznej analizie jakościowej i ilościowej poddano 85 segmentów tętnic wieńcowych zaopatrzonych w stent.
Wyniki: Przyjęte kryteria najkorzystniejszego wszczepienia stentu zostały spełnione u wszystkich pacjentów. Na podstawie badania IVUS 30 (35%) zmian miażdżycowych sklasyfikowano jako blaszki miękkie, 33 (39%) - jako blaszki mieszane, a 22 (26%) - jako blaszki twarde. Pole powierzchni przekroju poprzecznego światła stentu było większe w grupie segmentów z blaszkami miękkimi w porównaniu z segmentami z blaszkami twardymi, jednak różnice nie osiągnęły poziomu istotności statystycznej (8,67 ± 2,4 vs 7,41 ± 2,1; p = 0,0575). Wskaźnik kolistości stentu był niższy w grupie segmentów z blaszkami twardymi w porównaniu z segmentami z blaszkami miękkimi (0,823 ± 0,09 vs 0,909 ± 0,07; p < 0,001). Względna wielkość blaszki miażdżycowej po wszczepieniu stentu była większa w segmentach z blaszkami twardymi niż w segmentach z blaszkami miękkimi (62,69 ± 8,94 vs 52,46 ± 13,97; p < 0,01).
Wnioski: Bezpośrednie wyniki implantacji stentu do tętnicy wieńcowej zależą od struktury blaszki miażdżycowej w obrębie zaopatrywanego odcinka naczynia. Najlepsze wyniki implantacji stentu uzyskuje się w segmentach tętnic wieńcowych z miękką blaszką miażdżycową, a najgorsze - w segmentach z twardą blaszką miażdżycową. Uzyskanie większego pola powierzchni przekroju poprzecznego światła stentu i mniejszej względnej wielkości rezydualnej blaszki miażdżycowej zwykle wiąże się z uzyskaniem wyższego wskaźnika kolistości stentu. Kształt światła naczynia w obrębie stentu zależy od struktury blaszki miażdżycowej - światło jest bardziej koliste w segmentach z blaszką miękką, a mniej koliste w segmentach z blaszką twardą. (Folia Cardiol. 2000; 7: 225-235)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file