Vol 7, No 3 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2000-09-19

open access

Page views 624
Article views/downloads 1266
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wpływ hormonalnej terapii zastępczej prowadzonej drogą przezskórną na profil lipidowy, dolegliwości okresu menopauzalnego oraz wynik próby wysiłkowej u kobiet z chorobą niedokrwienną serca w okresie pomenopauzalnym

Anna Baczyńska
Folia Cardiol 2000;7(3):171-180.

Abstract


Wstęp: Metaanalizy wielkich badań klinicznych dowodzą, że hormonalna terapia zastępcza (HTZ) w okresie pomenopauzalnym zmniejsza ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego o około 40%, jednak prawdopodobnie korzyści z tego leczenia są większe u kobiet z chorobą niedokrwienną serca niż u kobiet, u których estrogeny były stosowane w prewencji pierwotnej.
Cel pracy: Ocena wpływu stosowanej przez rok przezskórnej HTZ na wybrane parametry elektrokardiograficznej próby wysiłkowej, profil lipidowy i poziom fibrynogenu we krwi oraz nasilenie dolegliwości okresu przejściowego u kobiet z chorobą niedokrwienną serca będących w okresie pomenopauzalnym.
Materiał i metody: Badanie objęło 30 kobiet w okresie pomenopauzalnym z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, u których rozpoczęto hormonalną terapię zastępczą metodą przezskórną. Grupę kontrolną stanowiło 26 chorych, u których nie zastosowano HTZ. W obydwu grupach 2-krotnie (wyjściowo oraz po roku obserwacji) wykonywano próbę wysiłkową na bieżni ruchomej, oceniano profil lipidowy oraz poziom fibrynogenu we krwi, masę ciała, wskaźnik masy ciała, wartość ciśnienia tętniczego oraz obliczano wskaźnik nasilenia dolegliwości okresu menopauzalnego według Kuppermana.
Wyniki: W trakcie rocznego stosowania HTZ w grupie badanej doszło do poprawy wszystkich parametrów próby wysiłkowej (poza wartością produktu podwójnego), poprawy parametrów profilu lipidowego (poza poziomem trójglicerydów), zmniejszenia dolegliwości okresu menopauzalnego według wskaźnika Kuppermana. Nie zmienił się poziom fibrynogenu we krwi chorych z grupy badanej, nie wzrosła wartość ciśnienia tętniczego oraz masy ciała. Podobnych zmian nie zaobserwowano u chorych z grupy kontrolnej.
Wnioski: Skojarzona hormonalna terapia zastępcza prowadzona drogą przezskórną w okresie pomenopauzalnym u kobiet z chorobą niedokrwienną serca przyczynia się do poprawy parametrów profilu lipidowego, parametrów próby wysiłkowej oraz pozytywnie wpływa na dolegliwości okresu menopauzalnego.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file