Vol 8, No 1 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2000-12-05

open access

Page views 503
Article views/downloads 1809
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Kinaza kreatynowa — wskaźnik dostarczonej energii RF

Jacek Bednarek, Jacek Szczepkowski i Jacek Lelakowski
Folia Cardiol 2001;8(1):61-64.

Abstract

Kinaza kreatynowa po ablacji RF
Cel pracy: Ocena korelacji między poablacyjnymi zmianami stężenia w surowicy kinazy kreatyny (CK, creatine kinase), aminotransferazy asparginianowej (GOT, AspAT) i alaninowej (GPT, AlAT) a wartością użytej energii prądu o częstotliwości fal radiowych (RF) a także miejscem aplikacji energii.
Materiał i metody: U 30 pacjentów (15 kobiet, 15 mężczyzn), w wieku 18–72 lat, średni wiek 46 lat, wykonano ablację RF (WPW A 15, WPW B 2, AVNRT 6, AF/AFl 6, VT 1). Uśrednione wartości parametrów ablacyjnych: ilość aplikacji 18, całkowity czas aplikacji 648 s, całkowita użyta energia 14354 J, temperatura 60°C. Osoczowe stężenie enzymów mierzono przed ablacją i rano następnego dnia.
Wyniki: Stwierdzono istotną statystycznie korelację między wzrostem CK a parametrami dostarczonej energii RF. Stężenie GOT również wzrosło, lecz nieistotnie. Wzrost GPT nie wykazał korelacji. Nie stwierdzono istotnej różnicy we wzroście CK między przypadkami aplikacji w prawym przedsionku i prawej komorze oraz w lewym przedsionku i lewej komorze. Natomiast statystycznie istotna różnica w poablacyjnym wzroście CK (p < 0,05) wystąpiła między przypadkami lewo- i prawostronnych aplikacji RF, co prawdopodobnie pozostaje w związku z prawie 2-krotnie większą dawką energii aplikowanej po stronie lewej.
Wniosek: Stężenie CK wzrasta proporcjonalnie do wartości energii RF dostarczonej w czasie ablacji. (Folia Cardiol. 2001; 8: 61–64)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file