open access

Vol 8, No 1 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-12-05
Get Citation

Przydatność analizy zależności czasu QT i R–R metodą regresji liniowej w ocenie zagrożenia arytmią komorową u chorych z wrodzonym zespołem wydłużonego QT

Ilona Stasiewska-Romanowska
DOI: 10.5603/cj.22525
·
Folia Cardiol 2001;8(1):19-24.

open access

Vol 8, No 1 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-12-05

Abstract

Zespół wydłużonego QT
Wstęp: Zespół wydłużonego QT (zespół LQT) jest w ostatnich latach tematem ożywionych dyskusji i wielu publikacji. Zainteresowanie to w dużej mierze wynika z faktu, iż część chorych z zespołem LQT obciążona jest wysokim ryzykiem nagłej śmierci sercowej wywołanej arytmią komorową. Identyfikacja tych chorych jest bardzo utrudniona, gdyż jak dotąd w piśmiennictwie brakuje jednoznacznych kryteriów diagnostycznych pozwalających na ocenę zagrożenia arytmią komorową. Ocenę zagrożenia w indywidualnym przypadku każdego chorego, a zatem również wybór najlepszego sposobu leczenia, komplikuje zróżnicowany i zmieniający się w czasie przebieg kliniczny choroby, nawet wśród osób pochodzących z jednej rodziny. Dlatego opracowanie wiarygodnych kryteriów oceny ryzyka arytmii komorowej opartych na możliwie nieobciążających chorego metodach diagnostycznych jest obecnie najważniejszym wyzwaniem dla lekarzy prowadzących opiekę nad pacjentami z zespołem LQT.
Cel pracy: Ocena dynamiki zmian repolaryzacji komór wraz ze zmieniającym się odstępem R–R w 24-godzinnym EKG w grupie chorych z zespołem LQT. Analizę przeprowadzono w grupie chorych z zespołem LQT, których podzielono na dwie grupy:
— grupa A — wysokiego ryzyka, w której występowały incydenty zagrażającej życiu arytmii komorowej (częstoskurczu komorowego typu torsade de pointes) wymagające podjęcia czynności reanimacyjnych (n = 10);
— grupa B — o umiarkowanym ryzyku, w której nie występowały incydenty zagrażającej życiu arytmii komorowej (n = 32).
Materiał i metody: Badaniem objęto 42 osoby (30 K, 12 M, w wieku 10–58 lat, śr. 29,6  13,3 lat) z zespołem LQT. Adaptację repolaryzacji do zmieniającej się częstości akcji serca oceniano podczas 24-godzinnej rejestracji EKG. W tym celu posłużono się metodą regresji liniowej, oceniając zależność odstępu QT (od początku załamka Q do końca ramienia zstępującego załamka T) oraz odstępu QTp (od początku załamka Q do szczytu załamka T) od zmieniającego się odstępu R–R.
Wyniki: Wykazano znamiennie mniejsze nachylenie prostych regresji (QTp/R–R i QT/R–R) u kilku chorych należących do grupy wysokiego ryzyka w porównaniu z grupą B. Powyższa zależność, obrazująca niewłaściwe skracanie repolaryzacji, prawdopodobnie jest czynnikiem proarytmicznym w grupie chorych z zespołem LQT, jednak wymaga potwierdzenia w badaniach obejmujących większą liczbę chorych. Wnioski: Wydaje się, że w przyszłości pomiar zmienności długości odstępu QT u pacjentów z zespołem LQT okaże się ważnym czynnikiem prognostycznym w ocenie zagrożenia życia.

Abstract

Zespół wydłużonego QT
Wstęp: Zespół wydłużonego QT (zespół LQT) jest w ostatnich latach tematem ożywionych dyskusji i wielu publikacji. Zainteresowanie to w dużej mierze wynika z faktu, iż część chorych z zespołem LQT obciążona jest wysokim ryzykiem nagłej śmierci sercowej wywołanej arytmią komorową. Identyfikacja tych chorych jest bardzo utrudniona, gdyż jak dotąd w piśmiennictwie brakuje jednoznacznych kryteriów diagnostycznych pozwalających na ocenę zagrożenia arytmią komorową. Ocenę zagrożenia w indywidualnym przypadku każdego chorego, a zatem również wybór najlepszego sposobu leczenia, komplikuje zróżnicowany i zmieniający się w czasie przebieg kliniczny choroby, nawet wśród osób pochodzących z jednej rodziny. Dlatego opracowanie wiarygodnych kryteriów oceny ryzyka arytmii komorowej opartych na możliwie nieobciążających chorego metodach diagnostycznych jest obecnie najważniejszym wyzwaniem dla lekarzy prowadzących opiekę nad pacjentami z zespołem LQT.
Cel pracy: Ocena dynamiki zmian repolaryzacji komór wraz ze zmieniającym się odstępem R–R w 24-godzinnym EKG w grupie chorych z zespołem LQT. Analizę przeprowadzono w grupie chorych z zespołem LQT, których podzielono na dwie grupy:
— grupa A — wysokiego ryzyka, w której występowały incydenty zagrażającej życiu arytmii komorowej (częstoskurczu komorowego typu torsade de pointes) wymagające podjęcia czynności reanimacyjnych (n = 10);
— grupa B — o umiarkowanym ryzyku, w której nie występowały incydenty zagrażającej życiu arytmii komorowej (n = 32).
Materiał i metody: Badaniem objęto 42 osoby (30 K, 12 M, w wieku 10–58 lat, śr. 29,6  13,3 lat) z zespołem LQT. Adaptację repolaryzacji do zmieniającej się częstości akcji serca oceniano podczas 24-godzinnej rejestracji EKG. W tym celu posłużono się metodą regresji liniowej, oceniając zależność odstępu QT (od początku załamka Q do końca ramienia zstępującego załamka T) oraz odstępu QTp (od początku załamka Q do szczytu załamka T) od zmieniającego się odstępu R–R.
Wyniki: Wykazano znamiennie mniejsze nachylenie prostych regresji (QTp/R–R i QT/R–R) u kilku chorych należących do grupy wysokiego ryzyka w porównaniu z grupą B. Powyższa zależność, obrazująca niewłaściwe skracanie repolaryzacji, prawdopodobnie jest czynnikiem proarytmicznym w grupie chorych z zespołem LQT, jednak wymaga potwierdzenia w badaniach obejmujących większą liczbę chorych. Wnioski: Wydaje się, że w przyszłości pomiar zmienności długości odstępu QT u pacjentów z zespołem LQT okaże się ważnym czynnikiem prognostycznym w ocenie zagrożenia życia.
Get Citation

Keywords

wrodzony zespół wydłużonego QT; repolaryzacja; analiza regresji liniowej

About this article
Title

Przydatność analizy zależności czasu QT i R–R metodą regresji liniowej w ocenie zagrożenia arytmią komorową u chorych z wrodzonym zespołem wydłużonego QT

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 1 (2001): Folia Cardiologica

Pages

19-24

Published online

2000-12-05

Page views

419

Article views/downloads

867

DOI

10.5603/cj.22525

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(1):19-24.

Keywords

wrodzony zespół wydłużonego QT
repolaryzacja
analiza regresji liniowej

Authors

Ilona Stasiewska-Romanowska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl