open access

Vol 8, No 2 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-03-01
Get Citation

„Sygnały drogi wolnej” i ich znaczenie jako wskaźnika właściwego położenia elektrody ablacyjnej

Edward Koźluk, Franciszek Walczak, Ewa Szufladowicz, Zbigniew Jedynak, Roman Kępski i Hanna Masiak
Folia Cardiol 2001;8(2):171-179.

open access

Vol 8, No 2 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-03-01

Abstract


Cel pracy: Retrospektywna ocena przydatności różnych sygnałów „drogi wolnej” (SPp, slow pathway potentials) jako wskaźnika właściwego położenia elektrody ablacyjnej.
Materiał i metody: U 70 chorych (41 ± 14 lat; 50 kobiet) z nawrotnym częstoskurczem przedsionkowo-węzłowym poddanych ablacji drogi wolnej (SP) wykonano 510 aplikacji prądu RF (ARF, RF application) podczas: rytmu zatokowego (432), częstoskurczu (64), stymulacji prawego przedsionka (13), migotania przedsionków (jedna nieskuteczna — wykluczona z analizy ze względu na niejednoznaczną interpretację elektrogramu).
Na podstawie badania elektrofizjologicznego (EPS, electrophysiological study) wyróżniono: trwale skuteczne (70), przejściowo skuteczne (57) i nieskuteczne (382) ARF. W elektrogramach z elektrody ablacyjnej poszukiwano SPp. Wyodrębniono: potencjał opisany przez Jackmana (JP, Jacman’s potentials) — ostry, o dużej amplitudzie poprzedzony sygnałem o łagodnym nachyleniu i niższej amplitudzie; potencjał opisany przez Haissaguerre’a (HP, Haissaguerre’s potentials) — o niskiej amplitudzie i łagodnym nachyleniu poprzedzony sygnałem o dużej amplitudzie i szybkim narastaniu; potencjał opisany przez Kalbfleischa (KP, Kalbfleisch’s potentials) — liczne wychylenia o niskiej amplitudzie, trwające > 50 ms.
Wykazano istotną wartość statystyczną SPp, który jest niezależnym czynnikiem rokowniczym skutecznej ARF (p < 0,0001). Największe znaczenie, dzięki dużej swoistości, ma JP, największą czułość — KP. Szczegółowa analiza danych wykazała, że rejestracja SPp:
— jest niezależnym czynnikiem odróżniającym ARF trwałe od nieskutecznych (p = 0,03), niezależnym czynnikiem prognostycznym jest JP (p = 0,0326);
— jest niezależnym czynnikiem odróżniającym ARF trwałe od przejściowo skutecznych (p = 0,0018), każdy jego rodzaj stanowi niezależny czynnik rokowniczy (JP, KP, HP, odpowiednio p = 0,0051; 0,0159; 0,0229);
— nie ma znaczenia w różnicowaniu ARF przejściowo skutecznych od nieskutecznych.
Wniosek: Obecność SPp w obrębie trójkąta Kocha wskazuje na właściwe położenie elektrody ablacyjnej. W przedstawianej grupie chorych największa swoistość charakteryzowała potencjał Jackmana, największa czułość — potencjał Kalbfleischa. (Folia Cardiol. 2001; 8: 171–179)

Abstract


Cel pracy: Retrospektywna ocena przydatności różnych sygnałów „drogi wolnej” (SPp, slow pathway potentials) jako wskaźnika właściwego położenia elektrody ablacyjnej.
Materiał i metody: U 70 chorych (41 ± 14 lat; 50 kobiet) z nawrotnym częstoskurczem przedsionkowo-węzłowym poddanych ablacji drogi wolnej (SP) wykonano 510 aplikacji prądu RF (ARF, RF application) podczas: rytmu zatokowego (432), częstoskurczu (64), stymulacji prawego przedsionka (13), migotania przedsionków (jedna nieskuteczna — wykluczona z analizy ze względu na niejednoznaczną interpretację elektrogramu).
Na podstawie badania elektrofizjologicznego (EPS, electrophysiological study) wyróżniono: trwale skuteczne (70), przejściowo skuteczne (57) i nieskuteczne (382) ARF. W elektrogramach z elektrody ablacyjnej poszukiwano SPp. Wyodrębniono: potencjał opisany przez Jackmana (JP, Jacman’s potentials) — ostry, o dużej amplitudzie poprzedzony sygnałem o łagodnym nachyleniu i niższej amplitudzie; potencjał opisany przez Haissaguerre’a (HP, Haissaguerre’s potentials) — o niskiej amplitudzie i łagodnym nachyleniu poprzedzony sygnałem o dużej amplitudzie i szybkim narastaniu; potencjał opisany przez Kalbfleischa (KP, Kalbfleisch’s potentials) — liczne wychylenia o niskiej amplitudzie, trwające > 50 ms.
Wykazano istotną wartość statystyczną SPp, który jest niezależnym czynnikiem rokowniczym skutecznej ARF (p < 0,0001). Największe znaczenie, dzięki dużej swoistości, ma JP, największą czułość — KP. Szczegółowa analiza danych wykazała, że rejestracja SPp:
— jest niezależnym czynnikiem odróżniającym ARF trwałe od nieskutecznych (p = 0,03), niezależnym czynnikiem prognostycznym jest JP (p = 0,0326);
— jest niezależnym czynnikiem odróżniającym ARF trwałe od przejściowo skutecznych (p = 0,0018), każdy jego rodzaj stanowi niezależny czynnik rokowniczy (JP, KP, HP, odpowiednio p = 0,0051; 0,0159; 0,0229);
— nie ma znaczenia w różnicowaniu ARF przejściowo skutecznych od nieskutecznych.
Wniosek: Obecność SPp w obrębie trójkąta Kocha wskazuje na właściwe położenie elektrody ablacyjnej. W przedstawianej grupie chorych największa swoistość charakteryzowała potencjał Jackmana, największa czułość — potencjał Kalbfleischa. (Folia Cardiol. 2001; 8: 171–179)
Get Citation

Keywords

nawrotny częstoskurcz węzłowy; droga wolna; ablacja prądem o częstotliwości radiowej; maping; potencjał drogi wolnej

About this article
Title

„Sygnały drogi wolnej” i ich znaczenie jako wskaźnika właściwego położenia elektrody ablacyjnej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 2 (2001): Folia Cardiologica

Pages

171-179

Published online

2001-03-01

Page views

519

Article views/downloads

894

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(2):171-179.

Keywords

nawrotny częstoskurcz węzłowy
droga wolna
ablacja prądem o częstotliwości radiowej
maping
potencjał drogi wolnej

Authors

Edward Koźluk
Franciszek Walczak
Ewa Szufladowicz
Zbigniew Jedynak
Roman Kępski i Hanna Masiak

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl