open access

Vol 8, No 2 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-03-01
Get Citation

Zmienność rytmu zatokowego w chorobie niedokrwiennej serca

Hanna Wachowiak-Baszyńska i Romuald Ochotny
Folia Cardiol 2001;8(2):109-117.

open access

Vol 8, No 2 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-03-01

Abstract


Cel pracy: Ocena wpływu wybranych czynników ryzyka miażdżycy na wartości parametrów zmienności rytmu zatokowego (HRV, heart rate variability) u osób zdrowych i ze stabilną chorobą niedokrwienną serca (IHD, ischaemic heart disease).
Materiał i metody: Zbadano 100 pacjentów (SG, study group) z IHD bez współistniejącej cukrzycy, niewydolności serca lub nerek oraz 25 osób zdrowych (CG, control group), dobranych pod względem płci i wieku. Analizowano parametry HRV z 24-godzinnego zapisu EKG oraz dane demograficzne, wartości wskaźnika masy ciała (BMI, body mass index) i parametry gospodarki lipidowej. Zależności między badanymi cechami oceniano w modelu jednoczynnikowym, obliczając współczynniki korelacji i determinacji oraz stosując wieloczynnikową analizę regresji.
Wyniki: W grupie badanej stwierdzono tendencję do wyższych wartości wszystkich parametrów HRV u kobiet, przy statystycznie istotnych różnicach dla parametrów zależnych od układu przywspółczulnego. W grupie kontrolnej obserwowano podobne tendencje przy statystycznie istotnej różnicy jedynie dla LF/HF. Stwierdzono także istotne ujemne korelacje między parametrami HRV a wiekiem oraz między BMI a SDNN, wskaźnikiem SDANN, TINN i LF. Stężenie HDL korelowało dodatnio z wartościami SDNN, wskaźnikiem SDANN i LF/HF, a ujemnie z średnim R–R. W wieloczynnikowej analizie regresji określono siłę związku poszczególnych parametrów z badanymi cechami klinicznymi.
Wniosek: Parametry HRV oceniane z zapisu 24-godzinnego korelują z wiekiem, płcią, masą ciała i stężeniem HDL w surowicy krwi i przeważnie są niższe w grupie pacjentów z IHD niż w dobranej wiekowo i pod względem płci grupie osób zdrowych. (Folia Cardiol. 2001; 8: 109–117)

Abstract


Cel pracy: Ocena wpływu wybranych czynników ryzyka miażdżycy na wartości parametrów zmienności rytmu zatokowego (HRV, heart rate variability) u osób zdrowych i ze stabilną chorobą niedokrwienną serca (IHD, ischaemic heart disease).
Materiał i metody: Zbadano 100 pacjentów (SG, study group) z IHD bez współistniejącej cukrzycy, niewydolności serca lub nerek oraz 25 osób zdrowych (CG, control group), dobranych pod względem płci i wieku. Analizowano parametry HRV z 24-godzinnego zapisu EKG oraz dane demograficzne, wartości wskaźnika masy ciała (BMI, body mass index) i parametry gospodarki lipidowej. Zależności między badanymi cechami oceniano w modelu jednoczynnikowym, obliczając współczynniki korelacji i determinacji oraz stosując wieloczynnikową analizę regresji.
Wyniki: W grupie badanej stwierdzono tendencję do wyższych wartości wszystkich parametrów HRV u kobiet, przy statystycznie istotnych różnicach dla parametrów zależnych od układu przywspółczulnego. W grupie kontrolnej obserwowano podobne tendencje przy statystycznie istotnej różnicy jedynie dla LF/HF. Stwierdzono także istotne ujemne korelacje między parametrami HRV a wiekiem oraz między BMI a SDNN, wskaźnikiem SDANN, TINN i LF. Stężenie HDL korelowało dodatnio z wartościami SDNN, wskaźnikiem SDANN i LF/HF, a ujemnie z średnim R–R. W wieloczynnikowej analizie regresji określono siłę związku poszczególnych parametrów z badanymi cechami klinicznymi.
Wniosek: Parametry HRV oceniane z zapisu 24-godzinnego korelują z wiekiem, płcią, masą ciała i stężeniem HDL w surowicy krwi i przeważnie są niższe w grupie pacjentów z IHD niż w dobranej wiekowo i pod względem płci grupie osób zdrowych. (Folia Cardiol. 2001; 8: 109–117)
Get Citation

Keywords

zmienność rytmu zatokowego; czynniki ryzyka miażdżycy

About this article
Title

Zmienność rytmu zatokowego w chorobie niedokrwiennej serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 2 (2001): Folia Cardiologica

Pages

109-117

Published online

2001-03-01

Page views

438

Article views/downloads

1650

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(2):109-117.

Keywords

zmienność rytmu zatokowego
czynniki ryzyka miażdżycy

Authors

Hanna Wachowiak-Baszyńska i Romuald Ochotny

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl