Vol 8, No 2 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2001-03-01

open access

Page views 562
Article views/downloads 1769
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zmienność rytmu zatokowego w chorobie niedokrwiennej serca

Hanna Wachowiak-Baszyńska i Romuald Ochotny
Folia Cardiol 2001;8(2):109-117.

Abstract


Cel pracy: Ocena wpływu wybranych czynników ryzyka miażdżycy na wartości parametrów zmienności rytmu zatokowego (HRV, heart rate variability) u osób zdrowych i ze stabilną chorobą niedokrwienną serca (IHD, ischaemic heart disease).
Materiał i metody: Zbadano 100 pacjentów (SG, study group) z IHD bez współistniejącej cukrzycy, niewydolności serca lub nerek oraz 25 osób zdrowych (CG, control group), dobranych pod względem płci i wieku. Analizowano parametry HRV z 24-godzinnego zapisu EKG oraz dane demograficzne, wartości wskaźnika masy ciała (BMI, body mass index) i parametry gospodarki lipidowej. Zależności między badanymi cechami oceniano w modelu jednoczynnikowym, obliczając współczynniki korelacji i determinacji oraz stosując wieloczynnikową analizę regresji.
Wyniki: W grupie badanej stwierdzono tendencję do wyższych wartości wszystkich parametrów HRV u kobiet, przy statystycznie istotnych różnicach dla parametrów zależnych od układu przywspółczulnego. W grupie kontrolnej obserwowano podobne tendencje przy statystycznie istotnej różnicy jedynie dla LF/HF. Stwierdzono także istotne ujemne korelacje między parametrami HRV a wiekiem oraz między BMI a SDNN, wskaźnikiem SDANN, TINN i LF. Stężenie HDL korelowało dodatnio z wartościami SDNN, wskaźnikiem SDANN i LF/HF, a ujemnie z średnim R–R. W wieloczynnikowej analizie regresji określono siłę związku poszczególnych parametrów z badanymi cechami klinicznymi.
Wniosek: Parametry HRV oceniane z zapisu 24-godzinnego korelują z wiekiem, płcią, masą ciała i stężeniem HDL w surowicy krwi i przeważnie są niższe w grupie pacjentów z IHD niż w dobranej wiekowo i pod względem płci grupie osób zdrowych. (Folia Cardiol. 2001; 8: 109–117)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file