open access

Vol 8, No 2 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-03-01
Get Citation

Wartość rokownicza odstępu QT mierzonego w przedwczesnych pobudzeniach komorowych

Andrzej Dąbrowski i Elżbieta Kramarz
Folia Cardiol 2001;8(2):101-107.

open access

Vol 8, No 2 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-03-01

Abstract

Wstęp: Wartość kliniczna pomiarów odstępu QT przedwczesnych pobudzeń komorowych (QT-V) nie była dotychczas badana.
Cel pracy: Poznanie wpływu częstotliwości rytmu serca i morfologii przedwczesnych pobudzeń komorowych na czas trwania QT-V oraz określenie zależności pomiędzy wydłużeniem QT-V a występowaniem incydentów arytmicznych (nagły zgon sercowy, trwały częstoskurcz komorowy lub migotanie komór).
Materiał i metody: U 168 osób po przebytym zawale serca, z przedwczesnymi pobudzeniami komorowymi w standardowym EKG obliczono czas trwania: QT-V, skorygowanego z częstotliwością rytmu QT-V (QTc-V), rzeczywistego i skorygowanego odstępu JT przedwczesnych pobudzeń komorowych (JT-V i JTc-V), zespołu QRS przedwczesnych pobudzeń komorowych (QRS-V) oraz odstępu R–R podstawowego rytmu serca.
Wyniki: Stwierdzono istotną korelację QT-V z odstępem R–R (r = 0,43), z JT-V (r = 0,88) oraz z QRS-V (r = 0,44). Podczas obserwacji przez 38 ± 17 miesięcy incydent arytmiczny wystąpił u 34 osób. Spośród czynników badanych metodą analizy jednoczynnikowej odstęp QTc-V > 540 ms był najlepszym wskaźnikiem przewidywania incydentów arytmicznych. Analiza wieloczynnikowa wykazała niezależną wartość rokowniczą QTc-V > 540 ms (wskaźnik zagrożenia 3,38; p = 0,0012) oraz frakcji wyrzutowej < 40% (wskaźnik zagrożenia 2,78; p = 0,0053).
Wnioski: Czas trwania QT-V jest zależny od czasu trwania JT-V, QRS-V i odstępu R–R podstawowego rytmu serca. Pomiar odstępu QTc-V można wykorzystać do oceny rokowania u chorych po przebytym zawale serca. (Folia Cardiol. 2001; 8: 101–107)

Abstract

Wstęp: Wartość kliniczna pomiarów odstępu QT przedwczesnych pobudzeń komorowych (QT-V) nie była dotychczas badana.
Cel pracy: Poznanie wpływu częstotliwości rytmu serca i morfologii przedwczesnych pobudzeń komorowych na czas trwania QT-V oraz określenie zależności pomiędzy wydłużeniem QT-V a występowaniem incydentów arytmicznych (nagły zgon sercowy, trwały częstoskurcz komorowy lub migotanie komór).
Materiał i metody: U 168 osób po przebytym zawale serca, z przedwczesnymi pobudzeniami komorowymi w standardowym EKG obliczono czas trwania: QT-V, skorygowanego z częstotliwością rytmu QT-V (QTc-V), rzeczywistego i skorygowanego odstępu JT przedwczesnych pobudzeń komorowych (JT-V i JTc-V), zespołu QRS przedwczesnych pobudzeń komorowych (QRS-V) oraz odstępu R–R podstawowego rytmu serca.
Wyniki: Stwierdzono istotną korelację QT-V z odstępem R–R (r = 0,43), z JT-V (r = 0,88) oraz z QRS-V (r = 0,44). Podczas obserwacji przez 38 ± 17 miesięcy incydent arytmiczny wystąpił u 34 osób. Spośród czynników badanych metodą analizy jednoczynnikowej odstęp QTc-V > 540 ms był najlepszym wskaźnikiem przewidywania incydentów arytmicznych. Analiza wieloczynnikowa wykazała niezależną wartość rokowniczą QTc-V > 540 ms (wskaźnik zagrożenia 3,38; p = 0,0012) oraz frakcji wyrzutowej < 40% (wskaźnik zagrożenia 2,78; p = 0,0053).
Wnioski: Czas trwania QT-V jest zależny od czasu trwania JT-V, QRS-V i odstępu R–R podstawowego rytmu serca. Pomiar odstępu QTc-V można wykorzystać do oceny rokowania u chorych po przebytym zawale serca. (Folia Cardiol. 2001; 8: 101–107)
Get Citation

Keywords

odstęp QT; przedwczesne pobudzenia komorowe; zawał serca; rokowanie

About this article
Title

Wartość rokownicza odstępu QT mierzonego w przedwczesnych pobudzeniach komorowych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 2 (2001): Folia Cardiologica

Pages

101-107

Published online

2001-03-01

Page views

506

Article views/downloads

1175

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(2):101-107.

Keywords

odstęp QT
przedwczesne pobudzenia komorowe
zawał serca
rokowanie

Authors

Andrzej Dąbrowski i Elżbieta Kramarz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl