Vol 8, No 3 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2001-06-13

open access

Page views 612
Article views/downloads 1532
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ocena dyspersji QT oraz zmienności odstępu QT u chorych poddanych angioplastyce wieńcowej

Ewa Sędziwy, Zbigniew Wojtasik, Maria Olszowska, Tadeusz Przewłocki, Wiesława Tracz
Folia Cardiol 2001;8(3):269-276.

Abstract

Wstęp: Odstęp QT (QT) jest nieinwazyjnym pomiarem komorowej repolaryzacji. Długość QT zmienia się w 12 odprowadzeniach standardowego elektrokardiogramu (EKG), a rozproszenie to określa się jako dyspersję QT (dQT). Zmiany odstępu QT obserwuje się także w czasie całej doby. Wciąż jest niewiele doniesień dotyczących wpływu angioplastyki wieńcowej na dQTc i zmienność QTc. Celem pracy jest ocena dyspersji QTc i zmienności QTc u pacjentów z chorobą wieńcową przed skuteczną angioplastyką wieńcową (PTCA) i po niej.

Materiał i metody: Zbadano 30 pacjentów z chorobą wieńcową, 27 mężczyzn i 3 kobiety, w wieku 51 ± 7 lat, których poddano skutecznemu zabiegowi PTCA. U każdego chorego przed angioplastyką i 14 dni po zabiegu wykonano 12-odprowadzeniowy standardowy zapis EKG (przesuw 25 mm/s) oraz przeprowadzono 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera (szybkość zapisu 25 mm/s). Odstęp QT mierzono manualnie, korygowano w stosunku do częstotliwości serca według wzoru Bazetta (QTc). Dyspersję QTc obliczano jako różnicę między najdłuższym i najkrótszym QTc w standardowym EKG. Zmiany czasowe QTc wyrażono jako różnicę między najdłuższym i najkrótszym QTc, mierzonym co godzinę, w zmodyfikowanym odprowadzeniu V5 zapisu holterowskiego EKG (zmienność QTc, zmQTc) oraz jako indeks zmienności QTc, będący ilorazem zmienności QTc i średniej arytmetycznej pomiarów QTc (indeks zmienności QTc, IxQTc). Zmiany czasowe QTc badano w ciągu całej doby, w porze dziennej — w godzinach 8.00–20.00 (zmQTcd, IxQTcd), i nocnej — w godzinach 0.00–6.00 (zmQTcn, IxQTcn). Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą testu t-Studenta dla prób powiązanych.

Wyniki: Stwierdzono istotne statystycznie zmniejszenie dyspersji QTc po zabiegu PTCA; dQTc przed zabiegiem i po zabiegu wynosiła średnio 48,7 ± 16,3 ms vs 35,3 ± 17,3 ms (p < 0,001). Zaobserwowano zmniejszenie wszystkich badanych parametrów czasowej zmienności QTc, ale było ono statystycznie nieistotne. Dobowa zmienność QTc przed i po PTCA wynosiła średnio 66,3 ± 19,5 ms vs 58,9 ± 20 ms (p = 0,06), a indeks dobowej zmienności przed PTCA i po niej wyniósł średnio 0,157 ± 0,049 vs 0,138 ± 0,047 (p > 0,1). Również w porze dziennej parametry zmian czasowych QTc uległy nieznamiennej redukcji i wynosiły średnio przed i po PTCA — zmQTcd: 51 ± 20 ms vs 48,5 ± 14 ms (p = 0,06) oraz IxQTcd: 0,124 ± 0,057 vs 0,114 ± 0,035 (p > 0,1). Angioplastyka wieńcowa nie miała również istotnego wpływu na wartości parametrów zmienności QTc mierzonych w nocy, które przed zabiegiem i po zabiegu wynosiły średnio — zmQTcn: 41 ± 21 ms vs 39 ± 25 ms (p > 0,1) oraz IxQTcn: 0,095 ± 0,046 vs 0,091 ± 0,089 (p > 0,1).

Wnioski: U pacjentów z chorobą wieńcową skuteczna PTCA powoduje statystycznie istotne zmniejszenie dyspersji QTc. Rewaskularyzacja mięśnia sercowego metodą angioplastyki wieńcowej nie powoduje istotnych zmian w zakresie parametrów zmienności QTc — dobowych, dziennych i nocnych. (Folia Cardiol. 2001; 8: 269–275)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file