open access

Vol 8, No 3 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-06-13
Get Citation

Ocena dyspersji QT oraz zmienności odstępu QT u chorych poddanych angioplastyce wieńcowej

Ewa Sędziwy, Zbigniew Wojtasik, Maria Olszowska, Tadeusz Przewłocki, Wiesława Tracz
DOI: 10.5603/cj.22507
·
Folia Cardiol 2001;8(3):269-276.

open access

Vol 8, No 3 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-06-13

Abstract

Wstęp: Odstęp QT (QT) jest nieinwazyjnym pomiarem komorowej repolaryzacji. Długość QT zmienia się w 12 odprowadzeniach standardowego elektrokardiogramu (EKG), a rozproszenie to określa się jako dyspersję QT (dQT). Zmiany odstępu QT obserwuje się także w czasie całej doby. Wciąż jest niewiele doniesień dotyczących wpływu angioplastyki wieńcowej na dQTc i zmienność QTc. Celem pracy jest ocena dyspersji QTc i zmienności QTc u pacjentów z chorobą wieńcową przed skuteczną angioplastyką wieńcową (PTCA) i po niej.

Materiał i metody: Zbadano 30 pacjentów z chorobą wieńcową, 27 mężczyzn i 3 kobiety, w wieku 51 ± 7 lat, których poddano skutecznemu zabiegowi PTCA. U każdego chorego przed angioplastyką i 14 dni po zabiegu wykonano 12-odprowadzeniowy standardowy zapis EKG (przesuw 25 mm/s) oraz przeprowadzono 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera (szybkość zapisu 25 mm/s). Odstęp QT mierzono manualnie, korygowano w stosunku do częstotliwości serca według wzoru Bazetta (QTc). Dyspersję QTc obliczano jako różnicę między najdłuższym i najkrótszym QTc w standardowym EKG. Zmiany czasowe QTc wyrażono jako różnicę między najdłuższym i najkrótszym QTc, mierzonym co godzinę, w zmodyfikowanym odprowadzeniu V5 zapisu holterowskiego EKG (zmienność QTc, zmQTc) oraz jako indeks zmienności QTc, będący ilorazem zmienności QTc i średniej arytmetycznej pomiarów QTc (indeks zmienności QTc, IxQTc). Zmiany czasowe QTc badano w ciągu całej doby, w porze dziennej — w godzinach 8.00–20.00 (zmQTcd, IxQTcd), i nocnej — w godzinach 0.00–6.00 (zmQTcn, IxQTcn). Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą testu t-Studenta dla prób powiązanych.

Wyniki: Stwierdzono istotne statystycznie zmniejszenie dyspersji QTc po zabiegu PTCA; dQTc przed zabiegiem i po zabiegu wynosiła średnio 48,7 ± 16,3 ms vs 35,3 ± 17,3 ms (p < 0,001). Zaobserwowano zmniejszenie wszystkich badanych parametrów czasowej zmienności QTc, ale było ono statystycznie nieistotne. Dobowa zmienność QTc przed i po PTCA wynosiła średnio 66,3 ± 19,5 ms vs 58,9 ± 20 ms (p = 0,06), a indeks dobowej zmienności przed PTCA i po niej wyniósł średnio 0,157 ± 0,049 vs 0,138 ± 0,047 (p > 0,1). Również w porze dziennej parametry zmian czasowych QTc uległy nieznamiennej redukcji i wynosiły średnio przed i po PTCA — zmQTcd: 51 ± 20 ms vs 48,5 ± 14 ms (p = 0,06) oraz IxQTcd: 0,124 ± 0,057 vs 0,114 ± 0,035 (p > 0,1). Angioplastyka wieńcowa nie miała również istotnego wpływu na wartości parametrów zmienności QTc mierzonych w nocy, które przed zabiegiem i po zabiegu wynosiły średnio — zmQTcn: 41 ± 21 ms vs 39 ± 25 ms (p > 0,1) oraz IxQTcn: 0,095 ± 0,046 vs 0,091 ± 0,089 (p > 0,1).

Wnioski: U pacjentów z chorobą wieńcową skuteczna PTCA powoduje statystycznie istotne zmniejszenie dyspersji QTc. Rewaskularyzacja mięśnia sercowego metodą angioplastyki wieńcowej nie powoduje istotnych zmian w zakresie parametrów zmienności QTc — dobowych, dziennych i nocnych. (Folia Cardiol. 2001; 8: 269–275)

Abstract

Wstęp: Odstęp QT (QT) jest nieinwazyjnym pomiarem komorowej repolaryzacji. Długość QT zmienia się w 12 odprowadzeniach standardowego elektrokardiogramu (EKG), a rozproszenie to określa się jako dyspersję QT (dQT). Zmiany odstępu QT obserwuje się także w czasie całej doby. Wciąż jest niewiele doniesień dotyczących wpływu angioplastyki wieńcowej na dQTc i zmienność QTc. Celem pracy jest ocena dyspersji QTc i zmienności QTc u pacjentów z chorobą wieńcową przed skuteczną angioplastyką wieńcową (PTCA) i po niej.

Materiał i metody: Zbadano 30 pacjentów z chorobą wieńcową, 27 mężczyzn i 3 kobiety, w wieku 51 ± 7 lat, których poddano skutecznemu zabiegowi PTCA. U każdego chorego przed angioplastyką i 14 dni po zabiegu wykonano 12-odprowadzeniowy standardowy zapis EKG (przesuw 25 mm/s) oraz przeprowadzono 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera (szybkość zapisu 25 mm/s). Odstęp QT mierzono manualnie, korygowano w stosunku do częstotliwości serca według wzoru Bazetta (QTc). Dyspersję QTc obliczano jako różnicę między najdłuższym i najkrótszym QTc w standardowym EKG. Zmiany czasowe QTc wyrażono jako różnicę między najdłuższym i najkrótszym QTc, mierzonym co godzinę, w zmodyfikowanym odprowadzeniu V5 zapisu holterowskiego EKG (zmienność QTc, zmQTc) oraz jako indeks zmienności QTc, będący ilorazem zmienności QTc i średniej arytmetycznej pomiarów QTc (indeks zmienności QTc, IxQTc). Zmiany czasowe QTc badano w ciągu całej doby, w porze dziennej — w godzinach 8.00–20.00 (zmQTcd, IxQTcd), i nocnej — w godzinach 0.00–6.00 (zmQTcn, IxQTcn). Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą testu t-Studenta dla prób powiązanych.

Wyniki: Stwierdzono istotne statystycznie zmniejszenie dyspersji QTc po zabiegu PTCA; dQTc przed zabiegiem i po zabiegu wynosiła średnio 48,7 ± 16,3 ms vs 35,3 ± 17,3 ms (p < 0,001). Zaobserwowano zmniejszenie wszystkich badanych parametrów czasowej zmienności QTc, ale było ono statystycznie nieistotne. Dobowa zmienność QTc przed i po PTCA wynosiła średnio 66,3 ± 19,5 ms vs 58,9 ± 20 ms (p = 0,06), a indeks dobowej zmienności przed PTCA i po niej wyniósł średnio 0,157 ± 0,049 vs 0,138 ± 0,047 (p > 0,1). Również w porze dziennej parametry zmian czasowych QTc uległy nieznamiennej redukcji i wynosiły średnio przed i po PTCA — zmQTcd: 51 ± 20 ms vs 48,5 ± 14 ms (p = 0,06) oraz IxQTcd: 0,124 ± 0,057 vs 0,114 ± 0,035 (p > 0,1). Angioplastyka wieńcowa nie miała również istotnego wpływu na wartości parametrów zmienności QTc mierzonych w nocy, które przed zabiegiem i po zabiegu wynosiły średnio — zmQTcn: 41 ± 21 ms vs 39 ± 25 ms (p > 0,1) oraz IxQTcn: 0,095 ± 0,046 vs 0,091 ± 0,089 (p > 0,1).

Wnioski: U pacjentów z chorobą wieńcową skuteczna PTCA powoduje statystycznie istotne zmniejszenie dyspersji QTc. Rewaskularyzacja mięśnia sercowego metodą angioplastyki wieńcowej nie powoduje istotnych zmian w zakresie parametrów zmienności QTc — dobowych, dziennych i nocnych. (Folia Cardiol. 2001; 8: 269–275)

Get Citation

Keywords

dyspersja QT; zmienność QT; angioplastyka wieńcowa

About this article
Title

Ocena dyspersji QT oraz zmienności odstępu QT u chorych poddanych angioplastyce wieńcowej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 3 (2001): Folia Cardiologica

Pages

269-276

Published online

2001-06-13

Page views

567

Article views/downloads

1439

DOI

10.5603/cj.22507

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(3):269-276.

Keywords

dyspersja QT
zmienność QT
angioplastyka wieńcowa

Authors

Ewa Sędziwy
Zbigniew Wojtasik
Maria Olszowska
Tadeusz Przewłocki
Wiesława Tracz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl