open access

Vol 8, No 3 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-06-13
Get Citation

Obserwacja wieloletnia przewlekłej niedomykalności aortalnej. Ilościowa ocena echokardiograficzna - dopplerowska

Ewa Łastowiecka, Wanda Rydlewska-Sadowska
Folia Cardiol 2001;8(3):259-268.

open access

Vol 8, No 3 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-06-13

Abstract

Wstęp: Nieliczne dotychczasowe badania naturalnej historii przewlekłej niedomykalności aortalnej (AR, aortic regurgitation) opierają się przede wszystkim na wielkości lewej komory, jej czynności skurczowej i naprężeniu.

Cel pracy: Wieloletnia obserwacja bezobjawowych chorych z uwzględnieniem nie tylko pośrednich, lecz i ilościowych parametrów wady, wykazanie ewentualnych różnic między nabytą i wrodzoną AR oraz analiza czynników powodujących kwalifikację do operacji (AVR, aortic valve replacement).

Materiał i metody: Badaniem objęto 126 bezobjawowych chorych z AR i rytmem zatokowym (33 kobiety, 93 mężczyzn) w wieku 35 ± 11 lat. Średni czas obserwacji 7 ± 3 lata. Badano: wymiar końcoworozkurczowy lewej komory (LVEDD), frakcję wyrzutową (LVEF), ciśnienie końcoworozkurczowe (LVEDP), frakcję niedomykalności (RF), objętość fali zwrotnej (RV) i szerokość aorty wstępującej (AOd).

Wyniki: Wszystkie badane wskaźniki wykazały wysoką wartość rokowniczą. U 30 chorych występowała zastawka dwupłatkowa. Stan kliniczny i echokardiograficzny 107 chorych był stabilny, poszerzeniu uległa jedynie AOd: u chorych ze zwiększonym LVEDD i zastawką trójpłatkową, p < 0,0003, z dwupłatkową, p < 0,01. Podobnie różnił się AOd w tych grupach w pierwszym — p < 0,01 i ostatnim badaniu — p < 0,05. Większa była również RV u chorych z zastawką dwupłatkową, lecz istotna różnica występowała jedynie w pierwszym badaniu — p < 0,04. Do AVR zakwalifikowano 19 chorych, 7 z powodu progresji zaburzeń hemodynamicznych wady, u 7 istotną rolę spełniło poszerzenie lub tętniak aorty wstępującej (w tym 1 rozwarstwienie ostre, 1 przewlekłe), u 4 chorych wystąpiło infekcyjne zapalenie wsierdzia, u 1 — progresja w kierunku zwężenia zastawki aortalnej.

Wnioski: Przebieg przewlekłej AR u znacznej większości chorych jest stabilny. Badane parametry: wiek, LVEDD, LVEF, LVEDP, RF, RV, AOd mają istotną wartość w przewidywaniu progresji wady. Żaden z powyższych wskaźników nie pozwala przewidzieć wystąpienia infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Częstość wskazań do AVR z powodu progresji zaburzeń hemodynamicznych wady i stopniowego, istotnego poszerzenia aorty wstępującej jest podobna. W AR wrodzonej częściej niż w nabytej występuje poszerzenie aorty wstępującej, jak również większa jest objętość fali zwrotnej. (Folia Cardiol. 2001; 8: 259–267)

Abstract

Wstęp: Nieliczne dotychczasowe badania naturalnej historii przewlekłej niedomykalności aortalnej (AR, aortic regurgitation) opierają się przede wszystkim na wielkości lewej komory, jej czynności skurczowej i naprężeniu.

Cel pracy: Wieloletnia obserwacja bezobjawowych chorych z uwzględnieniem nie tylko pośrednich, lecz i ilościowych parametrów wady, wykazanie ewentualnych różnic między nabytą i wrodzoną AR oraz analiza czynników powodujących kwalifikację do operacji (AVR, aortic valve replacement).

Materiał i metody: Badaniem objęto 126 bezobjawowych chorych z AR i rytmem zatokowym (33 kobiety, 93 mężczyzn) w wieku 35 ± 11 lat. Średni czas obserwacji 7 ± 3 lata. Badano: wymiar końcoworozkurczowy lewej komory (LVEDD), frakcję wyrzutową (LVEF), ciśnienie końcoworozkurczowe (LVEDP), frakcję niedomykalności (RF), objętość fali zwrotnej (RV) i szerokość aorty wstępującej (AOd).

Wyniki: Wszystkie badane wskaźniki wykazały wysoką wartość rokowniczą. U 30 chorych występowała zastawka dwupłatkowa. Stan kliniczny i echokardiograficzny 107 chorych był stabilny, poszerzeniu uległa jedynie AOd: u chorych ze zwiększonym LVEDD i zastawką trójpłatkową, p < 0,0003, z dwupłatkową, p < 0,01. Podobnie różnił się AOd w tych grupach w pierwszym — p < 0,01 i ostatnim badaniu — p < 0,05. Większa była również RV u chorych z zastawką dwupłatkową, lecz istotna różnica występowała jedynie w pierwszym badaniu — p < 0,04. Do AVR zakwalifikowano 19 chorych, 7 z powodu progresji zaburzeń hemodynamicznych wady, u 7 istotną rolę spełniło poszerzenie lub tętniak aorty wstępującej (w tym 1 rozwarstwienie ostre, 1 przewlekłe), u 4 chorych wystąpiło infekcyjne zapalenie wsierdzia, u 1 — progresja w kierunku zwężenia zastawki aortalnej.

Wnioski: Przebieg przewlekłej AR u znacznej większości chorych jest stabilny. Badane parametry: wiek, LVEDD, LVEF, LVEDP, RF, RV, AOd mają istotną wartość w przewidywaniu progresji wady. Żaden z powyższych wskaźników nie pozwala przewidzieć wystąpienia infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Częstość wskazań do AVR z powodu progresji zaburzeń hemodynamicznych wady i stopniowego, istotnego poszerzenia aorty wstępującej jest podobna. W AR wrodzonej częściej niż w nabytej występuje poszerzenie aorty wstępującej, jak również większa jest objętość fali zwrotnej. (Folia Cardiol. 2001; 8: 259–267)

Get Citation

Keywords

przewlekła niedomykalność aortalna; echokardiograficzno-dopplerowska obserwacja odleg

About this article
Title

Obserwacja wieloletnia przewlekłej niedomykalności aortalnej. Ilościowa ocena echokardiograficzna - dopplerowska

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 3 (2001): Folia Cardiologica

Pages

259-268

Published online

2001-06-13

Page views

457

Article views/downloads

988

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(3):259-268.

Keywords

przewlekła niedomykalność aortalna
echokardiograficzno-dopplerowska obserwacja odleg

Authors

Ewa Łastowiecka
Wanda Rydlewska-Sadowska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl