Vol 8, No 3 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2001-06-13

open access

Page views 662
Article views/downloads 1618
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wpływ budowy blaszki miażdżycowej na remodeling ściany tętnic wieńcowych

Jacek Kubica, Marek Radomski, Adam Sukiennik, Robert Gil, Sławomir Sielski, Dariusz Kozłowski, Elena Chadorczenko, Grzegorz Raczak, Iwona Dębicka, Maria Bogdan, Grażyna Świątecka
Folia Cardiol 2001;8(3):233-250.

Abstract

Cel pracy: Ocena wpływu budowy blaszki miażdżycowej na przebudowę ściany tętnic wieńcowych przy użyciu ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS).

Materiał i metody: U 45 chorych zakwalifikowanych do zabiegu przezskórnej rewaskularyzacji serca przed zabiegiem wykonano badanie IVUS. Zapisy badań zarejestrowane u 38 pacjentów nadawały się do dalszej dokładnej analizy ilościowej oraz jakościowej. W 48 spośród 137 badanych segmentów tętnic wieńcowych możliwe było znalezienie przekrojów referencyjnych do badania remodelingu.

Wyniki: Analizując wpływ różnych czynników na remodeling ściany tętnicy, stwierdzono istnienie zależności: od wielkości blaszki miażdżycowej, od parametrów określających rozkład przestrzenny blaszek (koncentryczność, najmniejsza grubość blaszki) oraz od obecności zwapnień. Nie potwierdzono natomiast zależności remodelingu od morfologicznego typu blaszki miażdżycowej (blaszki miękkie, twarde i mieszane). Analiza kierunku remodelingu wykazała korelację między remodelingiem dodatnim a obecnością zwapnień i ekscentrycznością blaszki miażdżycowej. Nie stwierdzono istotnych zależności w grupie blaszek bez remodelingu i z ujemnym remodelingiem.

Wnioski: Przebudowa miażdżycowa ściany tętnic wieńcowych w badanym materiale różniła się w zależności od wielkości blaszki, jej rozkładu na obwodzie naczynia oraz od obecności zwapnień. Nie stwierdzono istotnych różnic pod względem kierunku i wielkości przebudowy miażdżycowej naczynia pomiędzy blaszkami miękkimi, mieszanymi i twardymi. (Folia Cardiol. 2001; 8: 233–250)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file