Vol 8, No 4 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2001-07-23

open access

Page views 538
Article views/downloads 1096
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zmienność rytmu zatokowego w chorobie niedokrwiennej serca Część III: Parametry zmienności rytmu zatokowego a funkcja lewej komory i zaawansowanie zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca

Hanna Wachowiak-Baszyńska i Romuald Ochotny
Folia Cardiol 2001;8(4):355-362.

Abstract

Cel pracy: Ocena związku między parametrami zmienności rytmu zatokowego (HRV, heart rate variability) a funkcją skurczową lewej komory i rozległością zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych, mierzonych klasyfikacją klasyczną (choroba jednego, dwóch, trzech naczyń) i tzw. Coronary Artery Jeopardy Score (CAJS).

Materiał i metody: Badaniem objęto 100 chorych ze stabilną chorobą niedokrwienną serca (IHD, ischaemic heart disease), u których wykonano koronarografię i wentrykulografię. Zmiany w tętnicach wieńcowych oceniano według klasyfikacji klasycznej i klasyfikacji CAJS. Parametry czasowe i częstotliwościowe HRV oceniano w EKG 24-godzinnym. Podczas wentrykulografii określano obecność odcinkowych zaburzeń kurczliwości (ZK+ vs ZK–), wartości frakcji wyrzutowej (EF, ejection fraction), wskaźnika objętości końcoworozkurczowej (EDVI, end-diastolic volume index) i ciśnienia końcoworozkurczowego (EDP, end-diastolic pressure).

Wyniki: Nie stwierdzono istotnych korelacji między parametrami HRV a wartościami EF, EDVI i EDP, które w badanej grupie nie były istotnie obniżone. Stwierdzono jedynie dodatnią korelację między rMSSD a EF. U pacjentów z zaburzeniami kurczliwości występowały istotnie niższe wartości SDNN, wskaźnika SDNN, rMSSD, pNN50, TINN, TP (total power), ULF (ultra low frequency), LF (low frequency) i HF (high frequency). Klasyfikacja CAJS charakteryzowała się bardziej proporcjonalnym rozkładem większości parametrów HRV względem grup o coraz większym stopniu rozległości zmian miażdżycowych niż klasyfikacja klasyczna. Znaczące różnice w wartościach SDNN i rMSSD wyróżniały pacjentów z chorobą wielonaczyniową w stosunku do osób z chorobą jednego naczynia lub bez istotnych zmian w tętnicach.

Wnioski: U pacjentów ze stabilną IHD i prawidłową albo nieznacznie upośledzoną funkcją lewej komory nie stwierdza się związku między HRV a parametrami hemodynamicznymi. Wartości HRV są obniżone u osób z obecnością odcinkowych zaburzeń kurczliwości. U pacjentów z chorobą wielonaczyniową lub rozległymi zmianami miażdżycowymi wartości HRV są niższe niż u osób bez zmian w naczyniach, co może być pomocne w diagnostyce sekwencyjnej IHD.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file