open access

Vol 8, No 4 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-07-23
Get Citation

Zmienność rytmu zatokowego w chorobie niedokrwiennej serca Część III: Parametry zmienności rytmu zatokowego a funkcja lewej komory i zaawansowanie zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca

Hanna Wachowiak-Baszyńska i Romuald Ochotny
Folia Cardiol 2001;8(4):355-362.

open access

Vol 8, No 4 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-07-23

Abstract

Cel pracy: Ocena związku między parametrami zmienności rytmu zatokowego (HRV, heart rate variability) a funkcją skurczową lewej komory i rozległością zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych, mierzonych klasyfikacją klasyczną (choroba jednego, dwóch, trzech naczyń) i tzw. Coronary Artery Jeopardy Score (CAJS).

Materiał i metody: Badaniem objęto 100 chorych ze stabilną chorobą niedokrwienną serca (IHD, ischaemic heart disease), u których wykonano koronarografię i wentrykulografię. Zmiany w tętnicach wieńcowych oceniano według klasyfikacji klasycznej i klasyfikacji CAJS. Parametry czasowe i częstotliwościowe HRV oceniano w EKG 24-godzinnym. Podczas wentrykulografii określano obecność odcinkowych zaburzeń kurczliwości (ZK+ vs ZK–), wartości frakcji wyrzutowej (EF, ejection fraction), wskaźnika objętości końcoworozkurczowej (EDVI, end-diastolic volume index) i ciśnienia końcoworozkurczowego (EDP, end-diastolic pressure).

Wyniki: Nie stwierdzono istotnych korelacji między parametrami HRV a wartościami EF, EDVI i EDP, które w badanej grupie nie były istotnie obniżone. Stwierdzono jedynie dodatnią korelację między rMSSD a EF. U pacjentów z zaburzeniami kurczliwości występowały istotnie niższe wartości SDNN, wskaźnika SDNN, rMSSD, pNN50, TINN, TP (total power), ULF (ultra low frequency), LF (low frequency) i HF (high frequency). Klasyfikacja CAJS charakteryzowała się bardziej proporcjonalnym rozkładem większości parametrów HRV względem grup o coraz większym stopniu rozległości zmian miażdżycowych niż klasyfikacja klasyczna. Znaczące różnice w wartościach SDNN i rMSSD wyróżniały pacjentów z chorobą wielonaczyniową w stosunku do osób z chorobą jednego naczynia lub bez istotnych zmian w tętnicach.

Wnioski: U pacjentów ze stabilną IHD i prawidłową albo nieznacznie upośledzoną funkcją lewej komory nie stwierdza się związku między HRV a parametrami hemodynamicznymi. Wartości HRV są obniżone u osób z obecnością odcinkowych zaburzeń kurczliwości. U pacjentów z chorobą wielonaczyniową lub rozległymi zmianami miażdżycowymi wartości HRV są niższe niż u osób bez zmian w naczyniach, co może być pomocne w diagnostyce sekwencyjnej IHD.

Abstract

Cel pracy: Ocena związku między parametrami zmienności rytmu zatokowego (HRV, heart rate variability) a funkcją skurczową lewej komory i rozległością zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych, mierzonych klasyfikacją klasyczną (choroba jednego, dwóch, trzech naczyń) i tzw. Coronary Artery Jeopardy Score (CAJS).

Materiał i metody: Badaniem objęto 100 chorych ze stabilną chorobą niedokrwienną serca (IHD, ischaemic heart disease), u których wykonano koronarografię i wentrykulografię. Zmiany w tętnicach wieńcowych oceniano według klasyfikacji klasycznej i klasyfikacji CAJS. Parametry czasowe i częstotliwościowe HRV oceniano w EKG 24-godzinnym. Podczas wentrykulografii określano obecność odcinkowych zaburzeń kurczliwości (ZK+ vs ZK–), wartości frakcji wyrzutowej (EF, ejection fraction), wskaźnika objętości końcoworozkurczowej (EDVI, end-diastolic volume index) i ciśnienia końcoworozkurczowego (EDP, end-diastolic pressure).

Wyniki: Nie stwierdzono istotnych korelacji między parametrami HRV a wartościami EF, EDVI i EDP, które w badanej grupie nie były istotnie obniżone. Stwierdzono jedynie dodatnią korelację między rMSSD a EF. U pacjentów z zaburzeniami kurczliwości występowały istotnie niższe wartości SDNN, wskaźnika SDNN, rMSSD, pNN50, TINN, TP (total power), ULF (ultra low frequency), LF (low frequency) i HF (high frequency). Klasyfikacja CAJS charakteryzowała się bardziej proporcjonalnym rozkładem większości parametrów HRV względem grup o coraz większym stopniu rozległości zmian miażdżycowych niż klasyfikacja klasyczna. Znaczące różnice w wartościach SDNN i rMSSD wyróżniały pacjentów z chorobą wielonaczyniową w stosunku do osób z chorobą jednego naczynia lub bez istotnych zmian w tętnicach.

Wnioski: U pacjentów ze stabilną IHD i prawidłową albo nieznacznie upośledzoną funkcją lewej komory nie stwierdza się związku między HRV a parametrami hemodynamicznymi. Wartości HRV są obniżone u osób z obecnością odcinkowych zaburzeń kurczliwości. U pacjentów z chorobą wielonaczyniową lub rozległymi zmianami miażdżycowymi wartości HRV są niższe niż u osób bez zmian w naczyniach, co może być pomocne w diagnostyce sekwencyjnej IHD.

Get Citation

Keywords

zmienność rytmu zatokowego; frakcja wyrzutowa lewej komory; wskaźnik objętości końcoworozkurczowej lewej komory; ciśnienie końcoworozkurczowe w lewej komorze; odcinkowe zaburzenia kurczliwości lewej komory; klasyfikacja rozległości zmian miażdżycowyc

About this article
Title

Zmienność rytmu zatokowego w chorobie niedokrwiennej serca Część III: Parametry zmienności rytmu zatokowego a funkcja lewej komory i zaawansowanie zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 4 (2001): Folia Cardiologica

Pages

355-362

Published online

2001-07-23

Page views

429

Article views/downloads

992

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(4):355-362.

Keywords

zmienność rytmu zatokowego
frakcja wyrzutowa lewej komory
wskaźnik objętości końcoworozkurczowej lewej komory
ciśnienie końcoworozkurczowe w lewej komorze
odcinkowe zaburzenia kurczliwości lewej komory
klasyfikacja rozległości zmian miażdżycowyc

Authors

Hanna Wachowiak-Baszyńska i Romuald Ochotny

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl