Vol 8, No 4 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2001-07-23

open access

Page views 625
Article views/downloads 1289
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Porównawcza analiza zwężeń wieńcowych poddawanych angioplastyce, dokonywana w trakcie oraz w kilka dni po skutecznym zabiegu

Robert Gil, Aneta I. Gziut, Artur Krzywkowski, Jacek Kubica, Tomasz Pawłowski, Adam Sukiennik, Sebastian Ciuka i Rafał Żurawski
Folia Cardiol 2001;8(4):347-354.

Abstract

Wstęp: Ilościowa analiza koronaroangiogramów (QCA) dostarcza geometrycznych parametrów zwężenia wieńcowego, co w istotny sposób ułatwia kwalifikację, zwiększa bezpieczeństwo oraz efektywność wykonywanych zabiegów rewaskularyzacyjnych.

Materiał i metody: Analizie poddano angiogramy przed- i pozabiegowe grupy 73 pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, u których wykonano zabiegi PTCA i implantacji stentu, w okresie od czerwca 1995 do listopada 1996 roku. Pomiarom ilościowym poddano istotnie zwężone segmenty naczyniowe. Oceniono następujące parametry: średnicę w miejscu największego zwężenia (MLD), średnicę referencyjną (RD) oraz stopień redukcji średnicy naczynia (%DS), których pomiar wykonano podczas (on-line), jak i po kilku dniach (off-line) od wykonanego zabiegu.

Wyniki: Analiza przedzabiegowych wartości QCA wykazała istotną statystycznie zależność między pomiarami on- oraz off-line. Najsilniejszą korelację stwierdzono dla średnicy referencyjnej, natomiast najsłabszą dla stopnia redukcji średnicy zwężenia. Skuteczny zabieg rewaskularyzacyjny spowodował istotne pogorszenie korelacji dla minimalnej średnicy zwężenia u pacjentów poddanych PTCA oraz jej polepszenie dla pacjentów, którym implantowano stent.

Wnioski: Pomiar ilościowy angiogramu dokonany w trakcie zabiegu (on-line) dobrze obrazuje zaawansowanie choroby wieńcowej oraz prognozuje jego wynik końcowy. Ze względu na możliwość wpływu subiektywnej oceny na wynik zabiegu, konieczna jest obiektywizacja przez wykonanie pomiaru off-line. (Folia Cardiol. 2001; 8: 347–353)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file