Vol 8, No 5 (2001): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2001-09-24

open access

Page views 520
Article views/downloads 1159
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej u pacjenta z zespołem preekscytacji i typową formą nawrotnego częstoskurczu węzłowego

Radosław Lenarczyk, Zbigniew Kalarus, Oskar Kowalski, Janusz Prokopczuk i Stanisław Pasyk
Folia Cardiol 2001;8(5):591-595.

Abstract

Nawrotny częstoskurcz węzłowy (AVNRT, atriovetricular nodal reentrant tachycardia) i ortodromowy częstoskurcz nawrotny przedsionkowo-komorowy (AVRT, atriovetricular reentrant tachycardia) są przyczyną hospitalizacji pacjentów z częstoskurczami o wąskich zespołach komorowych odpowiednio w 60 i 30%. Powstała w latach 80. metoda ablacji prądem o częstotliwości radiowej (RFCA, radiofrequency current ablation) umożliwia przyczynowe leczenie obu typów częstoskurczu z wysoką skutecznością i niskim odsetkiem powikłań. Niewiele publikacji porusza problem współistnienia obu typów częstoskurczów u jednego pacjenta. Do kliniki przyjęto 34-letnią pacjentkę (B.Z.) z nawracającymi częstoskurczami o wąskich zespołach QRS i cechami preekscytacji w EKG spoczynkowym, w celu diagnostyki elektrofizjologicznej (EPS, electrophysiological study) i RFCA. W trakcie EPS stwierdzono cechy w spoczynkowym elektrokardiogramie odpowiadajęce lewostronnej bocznej preekscytacji lokalizacji drogi dodatkowego przewodzenia przedsionkowo-komorowego (AV, atrioventricular) oraz wywoływano w sposób powtarzalny AVRT. Z dostępu przez nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej zniszczono drogę dodatkową, uzyskując ustąpienie cech preekscytacji. Podczas stymulacji kontrolnej stwierdzono cechy rozszczepienia łącza AV i wywołano typową formę AVNRT. Posługując się metodą anatomiczną, wykonano RFCA, niszcząc drogę o wolnym przewodzeniu. Po zabiegu wywołanie jakiegokolwiek częstoskurczu stało się niemożliwe. Według informacji uzyskanej od chorej, miesiąc po zabiegu nie wystąpiła u niej arytmia pomimo niestosowania farmakoterapii. Na podstawie przedstawionego opisu przypadku autorzy stwierdzają, że chorych, u których współistnieją częstoskurcze uwarunkowane obecnością drogi dodatkowej i rozszczepienia węzła AV, można leczyć skutecznie za pomocą RFCA w czasie jednej sesji. (Folia Cardiol. 2001; 8: 591–596)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file