open access

Vol 8, No 5 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-09-24
Get Citation

Zaburzenia hemodynamiczne i stężenie beta-endorfiny w surowicy u chorych we wczesnym okresie poresuscytacyjnym

Andrzej Mysiak
DOI: 10.5603/cj.22476
·
Folia Cardiol 2001;8(5):527-536.

open access

Vol 8, No 5 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-09-24

Abstract

Wstęp: Dotychczasowe doniesienia na temat roli opioidów i antyopioidów w regulacji funkcji układu krążenia u pacjentów w stanach krytycznych są sprzeczne. U tych chorych beta-endorfina, endogenny wazodylatator zmniejszający obciążenie następcze serca, może odgrywać korzystną rolę jedynie w przypadku zwiększonego wyjściowo oporu układowego, natomiast zastosowanie antagonistów opiatowych powinno być uzasadnione u chorych z obniżonym oporem naczyniowym. Celem pracy było porównanie zmian hemodynamicznych i stężenia beta-endorfiny w surowicy u chorych po przywróceniu spontanicznego krążenia (ROSC, restoration of spontaneous circulation).
Materiał i metody: Badaniem objęto 32 chorych, u których przywrócono ROSC po zatrzymaniu krążenia z przyczyn nieurazowych. Pomiary hemodynamiczne wykonywano w 1. dobie po ROSC za pomocą cewnika Swana-Ganza. Rzut serca mierzono metodą termodylucji. Stężenie beta-endorfiny w surowicy oznaczano metodą radioimmunologiczną.
Wyniki: W grupie chorych zmarłych w ciągu 48 h od ROSC wykazano duże stężenia beta-endorfiny w surowicy, mały opór obwodowy, wysoką częstotliwość serca i niskie ciśnienie tętnicze, natomiast u chorych, którzy zmarli w późniejszym okresie wewnątrzszpitalnym, wartości stężeń beta-endorfiny w surowicy były istotnie mniejsze, a opór układowy większy. Pacjenci, którzy przeżyli, cechowali się większymi stężeniami beta-endorfiny w porównaniu z grupą kontrolną (11,05 pg/0,1 ml), ale mniejszymi wartościami b-endorfiny i większym oporem układowym niż pacjenci, którzy zmarli.
Wnioski: Zaobserwowane różnice w profilu hemodynamicznym u chorych po ROSC w skojarzeniu ze zmianami stężenia beta-endorfiny wskazują na istotną rolę, jaką odgrywa ona w regulacji czynności układu krążenia po ROSC. Beta-endorfina, której działanie nakłada się na zmienione napięcie naczyń w okresie niedokrwienia i reperfuzji, może być ważnym czynnikiem regulującym opór obwodowy u chorych w okresie poresuscytacyjnym. (Folia Cardiol. 2001; 8: 527-535)

Abstract

Wstęp: Dotychczasowe doniesienia na temat roli opioidów i antyopioidów w regulacji funkcji układu krążenia u pacjentów w stanach krytycznych są sprzeczne. U tych chorych beta-endorfina, endogenny wazodylatator zmniejszający obciążenie następcze serca, może odgrywać korzystną rolę jedynie w przypadku zwiększonego wyjściowo oporu układowego, natomiast zastosowanie antagonistów opiatowych powinno być uzasadnione u chorych z obniżonym oporem naczyniowym. Celem pracy było porównanie zmian hemodynamicznych i stężenia beta-endorfiny w surowicy u chorych po przywróceniu spontanicznego krążenia (ROSC, restoration of spontaneous circulation).
Materiał i metody: Badaniem objęto 32 chorych, u których przywrócono ROSC po zatrzymaniu krążenia z przyczyn nieurazowych. Pomiary hemodynamiczne wykonywano w 1. dobie po ROSC za pomocą cewnika Swana-Ganza. Rzut serca mierzono metodą termodylucji. Stężenie beta-endorfiny w surowicy oznaczano metodą radioimmunologiczną.
Wyniki: W grupie chorych zmarłych w ciągu 48 h od ROSC wykazano duże stężenia beta-endorfiny w surowicy, mały opór obwodowy, wysoką częstotliwość serca i niskie ciśnienie tętnicze, natomiast u chorych, którzy zmarli w późniejszym okresie wewnątrzszpitalnym, wartości stężeń beta-endorfiny w surowicy były istotnie mniejsze, a opór układowy większy. Pacjenci, którzy przeżyli, cechowali się większymi stężeniami beta-endorfiny w porównaniu z grupą kontrolną (11,05 pg/0,1 ml), ale mniejszymi wartościami b-endorfiny i większym oporem układowym niż pacjenci, którzy zmarli.
Wnioski: Zaobserwowane różnice w profilu hemodynamicznym u chorych po ROSC w skojarzeniu ze zmianami stężenia beta-endorfiny wskazują na istotną rolę, jaką odgrywa ona w regulacji czynności układu krążenia po ROSC. Beta-endorfina, której działanie nakłada się na zmienione napięcie naczyń w okresie niedokrwienia i reperfuzji, może być ważnym czynnikiem regulującym opór obwodowy u chorych w okresie poresuscytacyjnym. (Folia Cardiol. 2001; 8: 527-535)
Get Citation

Keywords

hemodynamika; beta-endorfina; okres poresuscytacyjny

About this article
Title

Zaburzenia hemodynamiczne i stężenie beta-endorfiny w surowicy u chorych we wczesnym okresie poresuscytacyjnym

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 5 (2001): Folia Cardiologica

Pages

527-536

Published online

2001-09-24

Page views

764

Article views/downloads

3468

DOI

10.5603/cj.22476

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(5):527-536.

Keywords

hemodynamika
beta-endorfina
okres poresuscytacyjny

Authors

Andrzej Mysiak

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl