open access

Vol 8, No 5 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-09-24
Get Citation

Ocena całkowicie zamkniętych tętnic wieńcowych poddawanych przezskórnej rewaskularyzacji na podstawie ultrasonografii wewnątrzwieńcowej

Robert Gil, Tomasz Pawłowski, Aneta I. Gziut, Rafał Żurawski, Sebastian Ciuka, Tomasz Dryja i Artur Krzywkowski
Folia Cardiol 2001;8(5):509-516.

open access

Vol 8, No 5 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-09-24

Abstract

Wstęp: Całkowite zamknięcie tętnicy wieńcowej stwierdza się u około 20-40% pacjentów poddawanych koronarografii, a zabiegi odtwarzające ich światło stanowią około 10% wszystkich zabiegów przezskórnej rewaskularyzacji serca. Celem niniejszej pracy było porównanie ultrasonograficznej charakterystyki tętnic wieńcowych zamkniętych w trakcie ostrego oraz przewlekłego procesu okluzji.
Materiał i metody: Do badania włączono 49 pacjentów (16 K, 33 M, śr. wiek 57 ± 8 lat). Populację tę ze względu na charakter zamknięcia podzielono na dwie grupy: gr. 1 stanowiło 25 pacjentów z ostrym zamknięciem tętnicy wieńcowej (w przebiegu ostrego zawału), natomiast gr. 2 tworzyło 24 pacjentów z przewlekłym zamknięciem tętnicy wieńcowej. Po predylatacji małym balonem do leczonych tętnic wprowadzano sondę ultrasonograficzną. Analizie poddano następujące parametry: średnica naczynia (LD) i wymiar całkowity naczynia (VD) (media-to-media diameter) oraz pole światła (LA) i całkowite pole naczynia (VA). Dodatkowo ocenie poddawano stopień przebudowy (remodelingu) naczynia (RI, remodeling index), a także oceniano blaszki pod kątem składu jakościowego (miękkie, twarde, mieszane, włókniste)
Wyniki: Blaszki twarde stwierdzono u 36% u osób z grupy 1 oraz u 50% pacjentów z grupy 2, natomiast blaszki miękkie stwierdzano odpowiednio u 28% oraz 17% chorych obu grup. Wymiar całkowity naczynia był większy w grupie 1 (16,2 ± 6,4 mm2 vs. 13,3 ± 3,2 mm2, NS; odpowiednio gr. 1 vs. gr. 2). Średnia wielkość blaszki miażdżycowej uzyskana po predylatacji była w stosunku do odcinków referencyjnych istotnie większa w miejscu zamknięcia naczynia, jednak parametr ten nie różnił się istotnie pomiędzy grupami. W obu badanych grupach obserwowano dyssekcje blaszki miażdżycowej. W gr. 1 obserwowano to zjawisko u 15 (62,5%) pacjentów, natomiast w gr. 2 - u 17 (68%) pacjentów (p = NS). Średnie wartości wskaźnika remodelingu dla obu grup wyniosły w grupie 1 1,04 ± 0,24 oraz 0,87 ± 0,26 w grupie 2, przy czym w badanej populacji przeważał typ ujemny remodelingu. W grupie 1 stwierdzono go w 15 (62%) przypadkach, natomiast w grupie 2 u 20 (81 %) pacjentów.
Wnioski: Zamknięcie tętnicy wieńcowej, zarówno w przebiegu ostrego zawału serca, jak i przewlekłej okluzji jest związane z ujemnym remodelingiem naczynia oraz obecnością zwapnień. (Folia Cardiol. 2001; 8: 509-516)

Abstract

Wstęp: Całkowite zamknięcie tętnicy wieńcowej stwierdza się u około 20-40% pacjentów poddawanych koronarografii, a zabiegi odtwarzające ich światło stanowią około 10% wszystkich zabiegów przezskórnej rewaskularyzacji serca. Celem niniejszej pracy było porównanie ultrasonograficznej charakterystyki tętnic wieńcowych zamkniętych w trakcie ostrego oraz przewlekłego procesu okluzji.
Materiał i metody: Do badania włączono 49 pacjentów (16 K, 33 M, śr. wiek 57 ± 8 lat). Populację tę ze względu na charakter zamknięcia podzielono na dwie grupy: gr. 1 stanowiło 25 pacjentów z ostrym zamknięciem tętnicy wieńcowej (w przebiegu ostrego zawału), natomiast gr. 2 tworzyło 24 pacjentów z przewlekłym zamknięciem tętnicy wieńcowej. Po predylatacji małym balonem do leczonych tętnic wprowadzano sondę ultrasonograficzną. Analizie poddano następujące parametry: średnica naczynia (LD) i wymiar całkowity naczynia (VD) (media-to-media diameter) oraz pole światła (LA) i całkowite pole naczynia (VA). Dodatkowo ocenie poddawano stopień przebudowy (remodelingu) naczynia (RI, remodeling index), a także oceniano blaszki pod kątem składu jakościowego (miękkie, twarde, mieszane, włókniste)
Wyniki: Blaszki twarde stwierdzono u 36% u osób z grupy 1 oraz u 50% pacjentów z grupy 2, natomiast blaszki miękkie stwierdzano odpowiednio u 28% oraz 17% chorych obu grup. Wymiar całkowity naczynia był większy w grupie 1 (16,2 ± 6,4 mm2 vs. 13,3 ± 3,2 mm2, NS; odpowiednio gr. 1 vs. gr. 2). Średnia wielkość blaszki miażdżycowej uzyskana po predylatacji była w stosunku do odcinków referencyjnych istotnie większa w miejscu zamknięcia naczynia, jednak parametr ten nie różnił się istotnie pomiędzy grupami. W obu badanych grupach obserwowano dyssekcje blaszki miażdżycowej. W gr. 1 obserwowano to zjawisko u 15 (62,5%) pacjentów, natomiast w gr. 2 - u 17 (68%) pacjentów (p = NS). Średnie wartości wskaźnika remodelingu dla obu grup wyniosły w grupie 1 1,04 ± 0,24 oraz 0,87 ± 0,26 w grupie 2, przy czym w badanej populacji przeważał typ ujemny remodelingu. W grupie 1 stwierdzono go w 15 (62%) przypadkach, natomiast w grupie 2 u 20 (81 %) pacjentów.
Wnioski: Zamknięcie tętnicy wieńcowej, zarówno w przebiegu ostrego zawału serca, jak i przewlekłej okluzji jest związane z ujemnym remodelingiem naczynia oraz obecnością zwapnień. (Folia Cardiol. 2001; 8: 509-516)
Get Citation

Keywords

ultrasonografia wewnątrznaczyniowa; angioplastyka wieńcowa

About this article
Title

Ocena całkowicie zamkniętych tętnic wieńcowych poddawanych przezskórnej rewaskularyzacji na podstawie ultrasonografii wewnątrzwieńcowej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 5 (2001): Folia Cardiologica

Pages

509-516

Published online

2001-09-24

Page views

475

Article views/downloads

1264

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(5):509-516.

Keywords

ultrasonografia wewnątrznaczyniowa
angioplastyka wieńcowa

Authors

Robert Gil
Tomasz Pawłowski
Aneta I. Gziut
Rafał Żurawski
Sebastian Ciuka
Tomasz Dryja i Artur Krzywkowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl