open access

Vol 8, No 5 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-09-24
Get Citation

Zależność pomiędzy ukształtowaniem nietrwałych częstoskurczów komorowych a śmiertelnością u chorych po przebytym zawale serca

Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz
Folia Cardiol 2001;8(5):479-487.

open access

Vol 8, No 5 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-09-24

Abstract

Wstęp: Wartość rokownicza morfologicznego obrazu nietrwałego częstoskurczu komorowego (NSVT, nonsustained ventricular tachycardia) nie jest określona.
Cel pracy: Badania wykonano, aby uzyskać odpowiedź na pytanie, czy łączną analizę 2-3 elektrokardiograficznych cech NSVT można wykorzystać w ocenie rokowania u chorych po przebytym zawale serca?
Materiał i metody: W grupie 200 chorych po przebytym zawale serca obliczono czas trwania, częstotliwość rytmu oraz zmienność rytmu NSVT. Podczas obserwacji przez okres średnio 37 ± 13 miesięcy zgon z różnych przyczyn wystąpił u 74 osób (w tym nagły zgon sercowy u 46 osób). Zależność pomiędzy elektrokardiograficznymi cechami NSVT a śmiertelnością chorych badano za pomocą jednoczynnikowej i wieloczynnikowej analizy Coxa.
Wyniki: Analiza jednoczynnikowa wykazała, że długi czas trwania (> 15 s), szybki rytm (> 130/min) oraz mała zmienność rytmu (< 30 ms) NSVT są istotnymi wskaźnikami zagrożenia nagłym zgonem oraz zgonem z różnych przyczyn. Na podstawie wyników analizy wieloczynnikowej stwierdzono, że kombinacja 2 lub 3 wymienionych wyżej cech NSVT stanowiła niezależny od wielkości frakcji wyrzutowej lewej komory i występowania przedwczesnych pobudzeń komorowych wskaźnik zwiększonego zagrożenia nagłym zgonem (wskaźnik ryzyka 2,8; 95% CI: 1,6-5,1) oraz zgonem z różnych przyczyn (wskaźnik ryzyka 2,0; 95% CI: 1,2-,1).
Wniosek: Analizę ukształtowania NSVT można wykorzystać jako prostą metodę oceny rokowania u chorych po przebytym zawale serca. (Folia Cardiol. 2001; 8: 479-85)

Abstract

Wstęp: Wartość rokownicza morfologicznego obrazu nietrwałego częstoskurczu komorowego (NSVT, nonsustained ventricular tachycardia) nie jest określona.
Cel pracy: Badania wykonano, aby uzyskać odpowiedź na pytanie, czy łączną analizę 2-3 elektrokardiograficznych cech NSVT można wykorzystać w ocenie rokowania u chorych po przebytym zawale serca?
Materiał i metody: W grupie 200 chorych po przebytym zawale serca obliczono czas trwania, częstotliwość rytmu oraz zmienność rytmu NSVT. Podczas obserwacji przez okres średnio 37 ± 13 miesięcy zgon z różnych przyczyn wystąpił u 74 osób (w tym nagły zgon sercowy u 46 osób). Zależność pomiędzy elektrokardiograficznymi cechami NSVT a śmiertelnością chorych badano za pomocą jednoczynnikowej i wieloczynnikowej analizy Coxa.
Wyniki: Analiza jednoczynnikowa wykazała, że długi czas trwania (> 15 s), szybki rytm (> 130/min) oraz mała zmienność rytmu (< 30 ms) NSVT są istotnymi wskaźnikami zagrożenia nagłym zgonem oraz zgonem z różnych przyczyn. Na podstawie wyników analizy wieloczynnikowej stwierdzono, że kombinacja 2 lub 3 wymienionych wyżej cech NSVT stanowiła niezależny od wielkości frakcji wyrzutowej lewej komory i występowania przedwczesnych pobudzeń komorowych wskaźnik zwiększonego zagrożenia nagłym zgonem (wskaźnik ryzyka 2,8; 95% CI: 1,6-5,1) oraz zgonem z różnych przyczyn (wskaźnik ryzyka 2,0; 95% CI: 1,2-,1).
Wniosek: Analizę ukształtowania NSVT można wykorzystać jako prostą metodę oceny rokowania u chorych po przebytym zawale serca. (Folia Cardiol. 2001; 8: 479-85)
Get Citation

Keywords

częstoskurcz komorowy; zawał serca; rokowanie

About this article
Title

Zależność pomiędzy ukształtowaniem nietrwałych częstoskurczów komorowych a śmiertelnością u chorych po przebytym zawale serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 5 (2001): Folia Cardiologica

Pages

479-487

Published online

2001-09-24

Page views

406

Article views/downloads

1727

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(5):479-487.

Keywords

częstoskurcz komorowy
zawał serca
rokowanie

Authors

Andrzej Dąbrowski
Elżbieta Kramarz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl