Zależność pomiędzy ukształtowaniem nietrwałych częstoskurczów komorowych a śmiertelnością u chorych po przebytym zawale serca

Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz

Abstract

Wstęp: Wartość rokownicza morfologicznego obrazu nietrwałego częstoskurczu komorowego (NSVT, nonsustained ventricular tachycardia) nie jest określona.

Cel pracy: Badania wykonano, aby uzyskać odpowiedź na pytanie, czy łączną analizę
2-3 elektrokardiograficznych cech NSVT można wykorzystać w ocenie rokowania u chorych po przebytym zawale serca?


Materiał i metody: W grupie 200 chorych po przebytym zawale serca obliczono czas trwania, częstotliwość rytmu oraz zmienność rytmu NSVT. Podczas obserwacji przez okres średnio
37 ± 13 miesięcy zgon z różnych przyczyn wystąpił u 74 osób (w tym nagły zgon sercowy
u 46 osób). Zależność pomiędzy elektrokardiograficznymi cechami NSVT a śmiertelnością chorych badano za pomocą jednoczynnikowej i wieloczynnikowej analizy Coxa.


Wyniki: Analiza jednoczynnikowa wykazała, że długi czas trwania (> 15 s), szybki rytm
(> 130/min) oraz mała zmienność rytmu (< 30 ms) NSVT są istotnymi wskaźnikami zagrożenia nagłym zgonem oraz zgonem z różnych przyczyn. Na podstawie wyników analizy wieloczynnikowej stwierdzono, że kombinacja 2 lub 3 wymienionych wyżej cech NSVT stanowiła niezależny od wielkości frakcji wyrzutowej lewej komory i występowania przedwczesnych pobudzeń komorowych wskaźnik zwiększonego zagrożenia nagłym zgonem (wskaźnik ryzyka 2,8; 95% CI: 1,6-5,1) oraz zgonem z różnych przyczyn (wskaźnik ryzyka 2,0; 95% CI: 1,2-,1).


Wniosek: Analizę ukształtowania NSVT można wykorzystać jako prostą metodę oceny rokowania u chorych po przebytym zawale serca. (Folia Cardiol. 2001; 8: 479-85)

Keywords

częstoskurcz komorowy; zawał serca; rokowanie

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., Świętokrzyska 73 street, 80–180 Gdańsk, Poland

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl