open access

Vol 8, No 6 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-10-01
Get Citation

Zaburzenia rytmu, dyspersja odstępu QT i zmienność rytmu zatokowego u dorosłych chorych po korekcji tetralogii Fallota

Olga Trojnarska, Hanna Wachowiak-Baszyńska, Romuald Ochotny i Andrzej Cieśliński
DOI: 10.5603/cj.22466
·
Folia Cardiol 2001;8(6):673-678.

open access

Vol 8, No 6 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-10-01

Abstract

Wstęp: Obserwacja chorych po całkowitej korekcji chirurgicznej tetralogii Fallota (TOF, tetralogy of Fallot) wykazuje często groźne komorowe zaburzenia rytmu serca. Poszerzenie zespołu QRS powyżej 180 ms stanowi u tych chorych niezależny czynnik zagrożenia nagłym zgonem. Celem pracy była analiza zaburzeń rytmu i parametrów czasowych zmienności rytmu zatokowego (HRV, heart rate variability) oraz dyspersji odstępu QT (QTd), szczególnie u pacjentów ze znacznym poszerzeniem zespołów komorowych w EKG.
Materiał i metody: Badaniem objęto 23 chorych (8 kobiet i 15 mężczyzn) w wieku 16-32 lat (śr. 25,52 ± 4,67 lat), operowanych przed 5-28 laty (śr. 16,45 ± 4,51 lat), u których dokonano analizy 12-odprowadzeniowego EKG w celu oceny czasu trwania zespołu QRS i dyspersji odstępu QT oraz wykonano całodobowe badanie EKG metodą Holtera.
Wyniki: Wszyscy badani charakteryzowali się zachowanym rytmem zatokowym przewiedzionym z blokiem prawej odnogi pęczka Hisa. Średni czas trwania zespołu QRS wynosił 177 ± 10 ms. U 5 pacjentów QRS był większy niż 180 ms. Badanych podzielono na dwie grupy: I - 18 chorych z zespołem QRS < 180 ms, II - 5 pacjentów z QRS > 180 ms. Dyspersja odstępu QT mieściła się w granicach 20-180 ms (śr. 66 ± 36 ms). Nie stwierdzono istotnej różnicy w wartościach QTd u osób z I i II grupy (odpowiednio: 70 ± 35 ms i 65 ± 38 ms). Pojedyncze komorowe pobudzenia dodatkowe obserwowano u 5 chorych, u 1 pacjenta - pary i gromadne pobudzenia komorowe. Ponadto u 3 spośród nich występowała liczna ekstrasystolia nadkomorowa, w tym krótkotrwałe częstoskurcze nadkomorowe. Tylko nadkomorowe zaburzenia rytmu występowały u 2 pacjentów. Bloki przedsionkowo-komorowe I i IIo typu Wenckebacha obserwowano u 3 pacjentów. Parametry czasowe HRV przedstawiały się następująco: SDNN: 136,1 ± ± 41,7 ms, SDANN-i: 125,5 ± 41,8 ms, SDNN-i: 52,5 ± 17,4 ms, rMSSD: 32,4 ± 14,5 ms, pNN50: 10,2 ± 8,6%.
Wnioski: Nie stwierdzono różnicy w rozkładzie poszczególnych wartości w grupach z czasem trwania QRS zarówno większym, jak i mniejszym od 180 ms. Średnie wartości parametrów czasowych HRV w badanej grupie były zbliżone do obserwowanych w populacji dorosłych 40-50-latków, jednak niższe od stwierdzanych u osób zdrowych w wieku 20-30 lat.

Abstract

Wstęp: Obserwacja chorych po całkowitej korekcji chirurgicznej tetralogii Fallota (TOF, tetralogy of Fallot) wykazuje często groźne komorowe zaburzenia rytmu serca. Poszerzenie zespołu QRS powyżej 180 ms stanowi u tych chorych niezależny czynnik zagrożenia nagłym zgonem. Celem pracy była analiza zaburzeń rytmu i parametrów czasowych zmienności rytmu zatokowego (HRV, heart rate variability) oraz dyspersji odstępu QT (QTd), szczególnie u pacjentów ze znacznym poszerzeniem zespołów komorowych w EKG.
Materiał i metody: Badaniem objęto 23 chorych (8 kobiet i 15 mężczyzn) w wieku 16-32 lat (śr. 25,52 ± 4,67 lat), operowanych przed 5-28 laty (śr. 16,45 ± 4,51 lat), u których dokonano analizy 12-odprowadzeniowego EKG w celu oceny czasu trwania zespołu QRS i dyspersji odstępu QT oraz wykonano całodobowe badanie EKG metodą Holtera.
Wyniki: Wszyscy badani charakteryzowali się zachowanym rytmem zatokowym przewiedzionym z blokiem prawej odnogi pęczka Hisa. Średni czas trwania zespołu QRS wynosił 177 ± 10 ms. U 5 pacjentów QRS był większy niż 180 ms. Badanych podzielono na dwie grupy: I - 18 chorych z zespołem QRS < 180 ms, II - 5 pacjentów z QRS > 180 ms. Dyspersja odstępu QT mieściła się w granicach 20-180 ms (śr. 66 ± 36 ms). Nie stwierdzono istotnej różnicy w wartościach QTd u osób z I i II grupy (odpowiednio: 70 ± 35 ms i 65 ± 38 ms). Pojedyncze komorowe pobudzenia dodatkowe obserwowano u 5 chorych, u 1 pacjenta - pary i gromadne pobudzenia komorowe. Ponadto u 3 spośród nich występowała liczna ekstrasystolia nadkomorowa, w tym krótkotrwałe częstoskurcze nadkomorowe. Tylko nadkomorowe zaburzenia rytmu występowały u 2 pacjentów. Bloki przedsionkowo-komorowe I i IIo typu Wenckebacha obserwowano u 3 pacjentów. Parametry czasowe HRV przedstawiały się następująco: SDNN: 136,1 ± ± 41,7 ms, SDANN-i: 125,5 ± 41,8 ms, SDNN-i: 52,5 ± 17,4 ms, rMSSD: 32,4 ± 14,5 ms, pNN50: 10,2 ± 8,6%.
Wnioski: Nie stwierdzono różnicy w rozkładzie poszczególnych wartości w grupach z czasem trwania QRS zarówno większym, jak i mniejszym od 180 ms. Średnie wartości parametrów czasowych HRV w badanej grupie były zbliżone do obserwowanych w populacji dorosłych 40-50-latków, jednak niższe od stwierdzanych u osób zdrowych w wieku 20-30 lat.
Get Citation

Keywords

dorośli chorzy po korekcji tetralogii Fallota; komorowe zaburzenia rytmu; bloki przedsionkowo-komorowe; monitorowanie holterowskie EKG; zmienność rytmu zatokowego; dyspersja QT

About this article
Title

Zaburzenia rytmu, dyspersja odstępu QT i zmienność rytmu zatokowego u dorosłych chorych po korekcji tetralogii Fallota

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 6 (2001): Folia Cardiologica

Pages

673-678

Published online

2001-10-01

Page views

689

Article views/downloads

1143

DOI

10.5603/cj.22466

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(6):673-678.

Keywords

dorośli chorzy po korekcji tetralogii Fallota
komorowe zaburzenia rytmu
bloki przedsionkowo-komorowe
monitorowanie holterowskie EKG
zmienność rytmu zatokowego
dyspersja QT

Authors

Olga Trojnarska
Hanna Wachowiak-Baszyńska
Romuald Ochotny i Andrzej Cieśliński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl