open access

Vol 8, No 6 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-10-01
Get Citation

Wpływ trybu stymulacji (VDD, VVI) na dyspersję załamka P

Jacek Lelakowski, Jacek Majewski i Agnieszka Czunko
Folia Cardiol 2001;8(6):651-658.

open access

Vol 8, No 6 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-10-01

Abstract

Wstęp: Celem badań była ocena wpływu trybu stymulacji (VDD, VVI) na dyspersję czasu trwania załamka P.
Materiał i metody: Badaniem objęto 20 chorych (17 M i 3 K) w wieku 57–77 lat (śr. 65,6 ± ± 5,5 lat), którym wszczepiono stymulator VDD z powodu bloku AV IIIo z wydolnym chronotropizmem zatokowym. Pacjenci byli zależni od rytmu stymulatora. U wszystkich rozpoznano chorobę niedokrwienną serca. W trybie VDD z pomocą badania echokardiograficznego wykonywano pomiary wielkości lewego i prawego przedsionka. Następnie po 20-minutowym odpoczynku zapisywano jednocześnie 12 odprowadzeń EKG przy przesuwie papieru 50 mm/s, wzmocnieniu 2 cm = 1 mV i wyznaczano średnie wartości maksymalnego i minimalnego czasu trwania załamka P oraz jego dyspersji jako różnicy dwóch pierwszych wartości (odpowiednio: Pmax , Pmin , Pdysp = Pmax-Pmin). Następnie przeprogramowywano stymulator na tryb pracy VVI i po 24 godzinach powtarzano całą procedurę (badanie echokardiograficzne, EKG). Po zakończeniu pomiarów ustawiano rozrusznik na wyjściowy rodzaj pracy.

Wyniki: W stymulacji VVI rejestrowano wzrost częstotliwości przedsionków z 73,1 do 80,6/min; p < 0,01, wydłużenie Pmax z 114 do 125,4 ms; p < 0,001, wzrost Pdysp z 46,4 do 60 ms; p < 0,001. Ponadto wszystkie wymiary przedsionków uległy statystycznie istotnemu powiększeniu. Dyspersja załamka P wyraźnie korelowała z Pmax i wielkością prawego przedsionka. Im mniejsza była Pdysp w stymulacji VDD, tym większy był jej przyrost po zmianie na stymulację VVI (współczynnik korelacji = -0,759).
Wnioski: Stymulacja komorowa VVI zwiększa rozproszenie repolaryzacji mięśnia przedsionków. Ustalono znamienną korelację dodatnią dyspersji załamka P z maksymalnym czasem jego trwania i wielkością prawego przedsionka.

Abstract

Wstęp: Celem badań była ocena wpływu trybu stymulacji (VDD, VVI) na dyspersję czasu trwania załamka P.
Materiał i metody: Badaniem objęto 20 chorych (17 M i 3 K) w wieku 57–77 lat (śr. 65,6 ± ± 5,5 lat), którym wszczepiono stymulator VDD z powodu bloku AV IIIo z wydolnym chronotropizmem zatokowym. Pacjenci byli zależni od rytmu stymulatora. U wszystkich rozpoznano chorobę niedokrwienną serca. W trybie VDD z pomocą badania echokardiograficznego wykonywano pomiary wielkości lewego i prawego przedsionka. Następnie po 20-minutowym odpoczynku zapisywano jednocześnie 12 odprowadzeń EKG przy przesuwie papieru 50 mm/s, wzmocnieniu 2 cm = 1 mV i wyznaczano średnie wartości maksymalnego i minimalnego czasu trwania załamka P oraz jego dyspersji jako różnicy dwóch pierwszych wartości (odpowiednio: Pmax , Pmin , Pdysp = Pmax-Pmin). Następnie przeprogramowywano stymulator na tryb pracy VVI i po 24 godzinach powtarzano całą procedurę (badanie echokardiograficzne, EKG). Po zakończeniu pomiarów ustawiano rozrusznik na wyjściowy rodzaj pracy.

Wyniki: W stymulacji VVI rejestrowano wzrost częstotliwości przedsionków z 73,1 do 80,6/min; p < 0,01, wydłużenie Pmax z 114 do 125,4 ms; p < 0,001, wzrost Pdysp z 46,4 do 60 ms; p < 0,001. Ponadto wszystkie wymiary przedsionków uległy statystycznie istotnemu powiększeniu. Dyspersja załamka P wyraźnie korelowała z Pmax i wielkością prawego przedsionka. Im mniejsza była Pdysp w stymulacji VDD, tym większy był jej przyrost po zmianie na stymulację VVI (współczynnik korelacji = -0,759).
Wnioski: Stymulacja komorowa VVI zwiększa rozproszenie repolaryzacji mięśnia przedsionków. Ustalono znamienną korelację dodatnią dyspersji załamka P z maksymalnym czasem jego trwania i wielkością prawego przedsionka.
Get Citation

Keywords

stymulacja VDD i VVI; dyspersja załamka P

About this article
Title

Wpływ trybu stymulacji (VDD, VVI) na dyspersję załamka P

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 6 (2001): Folia Cardiologica

Pages

651-658

Published online

2001-10-01

Page views

455

Article views/downloads

1108

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(6):651-658.

Keywords

stymulacja VDD i VVI
dyspersja załamka P

Authors

Jacek Lelakowski
Jacek Majewski i Agnieszka Czunko

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl