open access

Vol 8, No 6 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-10-01
Get Citation

Znaczenie kliniczne migotania przedsionków prowokowanego podczas stymulacji przezprzełykowej

Daniel Jakubowski i Tadeusz Mandecki
DOI: 10.5603/cj.22461
·
Folia Cardiol 2001;8(6):633-642.

open access

Vol 8, No 6 (2001): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-10-01

Abstract

Wstęp: U części pacjentów bez udokumentowanych spontanicznych zaburzeń rytmu w trakcie wykonywania przezprzełykowej stymulacji przedsionków (TAS, transesophageal atrial stimulation) można sprowokować migotanie przedsionków (AF, atrial fibrillation). Celem badania było ustalenie, czy pacjenci ci różnią się pod względem wybranych parametrów od grupy, w której nie sprowokowano AF.
Materiał i metody: Badanie objęło 68 chorych, których podzielono na 2 grupy: I - ze sprowokowanym AF i II - w której arytmia nie wystąpiła. U pacjentów wykonano TAS, standardowe zapisy EKG, rejestrację EKG metodą Holtera oraz badanie echokardiograficzne.
Wyniki: Wyniki wskazują na znamienne różnice automatyzmu węzła zatokowego, przewodzenia zatokowo-przedsionkowego i śródprzedsionkowego, czasu refrakcji lewego przedsionka, maksymalnej i średniej częstości rytmu zatokowego, częstości ekstrasystolii nadkomorowych oraz wymiaru i wskaźnika lewego przedsionka. Pozostałe parametry nie wykazały różnic istotnych statystycznie.
Wnioski: Migotanie przedsionków prowokowane podczas TAS identyfikuje pacjentów z zaburzeniami automatyzmu węzła zatokowego, upośledzonym przewodzeniem zatokowo-przedsionkowym i przewodzeniem śródprzedsionkowym, a także charakteryzuje chorych z długim okresem refrakcji lewego przedsionka. Pacjenci, u których sprowokowano AF mają znamiennie wyższą maksymalną i średnią częstość rytmu zatokowego, a także częściej występuje u nich ekstrasystolia nadkomorowa. Chorzy ci różnią się od grupy kontrolnej większym wymiarem lewego przedsionka i częstszym występowaniem w EKG zaburzeń depolaryzacji przedsionków, więc należy ich systematycznie kontrolować pod kątem występowania napadów AF w przyszłości.

Abstract

Wstęp: U części pacjentów bez udokumentowanych spontanicznych zaburzeń rytmu w trakcie wykonywania przezprzełykowej stymulacji przedsionków (TAS, transesophageal atrial stimulation) można sprowokować migotanie przedsionków (AF, atrial fibrillation). Celem badania było ustalenie, czy pacjenci ci różnią się pod względem wybranych parametrów od grupy, w której nie sprowokowano AF.
Materiał i metody: Badanie objęło 68 chorych, których podzielono na 2 grupy: I - ze sprowokowanym AF i II - w której arytmia nie wystąpiła. U pacjentów wykonano TAS, standardowe zapisy EKG, rejestrację EKG metodą Holtera oraz badanie echokardiograficzne.
Wyniki: Wyniki wskazują na znamienne różnice automatyzmu węzła zatokowego, przewodzenia zatokowo-przedsionkowego i śródprzedsionkowego, czasu refrakcji lewego przedsionka, maksymalnej i średniej częstości rytmu zatokowego, częstości ekstrasystolii nadkomorowych oraz wymiaru i wskaźnika lewego przedsionka. Pozostałe parametry nie wykazały różnic istotnych statystycznie.
Wnioski: Migotanie przedsionków prowokowane podczas TAS identyfikuje pacjentów z zaburzeniami automatyzmu węzła zatokowego, upośledzonym przewodzeniem zatokowo-przedsionkowym i przewodzeniem śródprzedsionkowym, a także charakteryzuje chorych z długim okresem refrakcji lewego przedsionka. Pacjenci, u których sprowokowano AF mają znamiennie wyższą maksymalną i średnią częstość rytmu zatokowego, a także częściej występuje u nich ekstrasystolia nadkomorowa. Chorzy ci różnią się od grupy kontrolnej większym wymiarem lewego przedsionka i częstszym występowaniem w EKG zaburzeń depolaryzacji przedsionków, więc należy ich systematycznie kontrolować pod kątem występowania napadów AF w przyszłości.
Get Citation

Keywords

migotanie przedsionków; stymulacja przedsionków

About this article
Title

Znaczenie kliniczne migotania przedsionków prowokowanego podczas stymulacji przezprzełykowej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, No 6 (2001): Folia Cardiologica

Pages

633-642

Published online

2001-10-01

Page views

561

Article views/downloads

1060

DOI

10.5603/cj.22461

Bibliographic record

Folia Cardiol 2001;8(6):633-642.

Keywords

migotanie przedsionków
stymulacja przedsionków

Authors

Daniel Jakubowski i Tadeusz Mandecki

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl