Vol 8, Supp. D (2001): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2001-08-22

open access

Page views 719
Article views/downloads 4474
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ujemna echokardiograficzna próba dobutaminowa u kobiet jako wyznacznik niskiego ryzyka choroby wieńcowej

Elżbieta Krzymińska, Edyta Płońska, Hanna Szwed, Zbigniew Gąsior, Jarosław Drożdż, Andrzej Szyszka, Jacek Flasiński, Andrzej Sieńko, Michał Sas, Marek Demczuk, Andrzej Kleinrok i Andrzej Gackowski

Abstract

Wstęp: Echokardiograficzną próbę dobutaminową (EDST, echocardiographic dobutamine stress test) uznaje się za cenną metodę diagnostyczną u pacjentów z chorobą wieńcową. Wobec dowodów odrębności przebiegu choroby niedokrwiennej serca u kobiet i mężczyzn, zwraca się uwagę na konieczność oceny prowadzonych badań w zależności od płci.
Cel pracy: Porównanie wartości wyniku EDST u kobiet i mężczyzn ze spontanicznymi bólami w klatce piersiowej, z dodatnim (+) wynikiem próby wysiłkowej (ETT, electrocardiographic treadmill test), bez zmian w dużych naczyniach w wykonanej koronarografii naczyń wieńcowych.
Materiał i metody: Echokardiograficzną próbę dobutaminową przeprowadzono według powszechnie przyjętego protokołu obciążenia dobutaminą w zakresie 5-40 mg/kg/min, przy zmianie stężeń o 5 mg co 3 min. Przy dużych stężeniach - od 25 mg - dopuszczono podawanie Atropiny i.v. (0,25–1,0 mg). Oceniano pojawienie się zaburzeń kurczliwości, wskaźnik zaburzeń kurczliwości (WMSI) przy małej oraz dużej dawce dobutaminy, rejestrowano tętno podczas próby, osiągnięty odsetek tętna maksymalnego i pojawienie się bólu w klatce piersiowej. Według znanych kryteriów kwalifikowano wynik próby jako: zdecydowanie dodatni (++), dodatni (+), ujemny (–) i niediagnostyczny. U wszystkich pacjentów wykonano koronarografię.
Wyniki: Przebadano 50 kobiet i 39 mężczyzn w wieku 50,9 ± 8,2 oraz 48,8 ± 10,9 lat. Już u 10% kobiet i 12,8% mężczyzn stwierdzono zaburzenia kurczliwości odcinkowej lewej komory serca w spoczynku. U kobiet przy małych dawkach dobutaminy zaburzenia ustępowały i ponownie występowały przy dużych dawkach leku, zaś u mężczyzn zaburzenia stopniowo narastały od początku stosowanych obciążeń. W wyniku próby ustalono: wynik zdecydowanie dodatni u 7 kobiet (14,0%) i 6 mężczyzn (15,8%), dodatni u 7 kobiet (14,0%) i 6 mężczyzn (15,8%), ujemny u 33 kobiet (66,0%) i 16 mężczyzn (42,1%), p < 0,05; niediagnostyczny u 3 kobiet (6,0%) i 10 mężczyzn (26,3%), p < 0,05. W próbach fałszywie dodatnich u mężczyzn dominują rozległe, bezbólowe lub o małym natężeniu bólu, zaburzenia kurczliwości, w próbach fałszywie dodatnich u kobiet - ból dławicowy bez zaburzeń kurczliwości.
Wniosek: Wartość EDST dla kobiet i mężczyzn bez zmian w naczyniach epikardialnych serca różni się; dla kobiet ujemny wynik testu wyklucza ryzyko choroby wieńcowej

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file