open access

Vol 8, Supp. D (2001): Folia Cardiologica
Review Article
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-08-22
Get Citation

Odmienność przebudowy nadciśnieniowej u kobiet

Andrzej Szyszka, Andrzej Cieśliński, Michał Waśniewski, Ewa Straburzyńska-Migaj, Edyta Płońska, Lech Paluszkiewicz i Artur Baszko

open access

Vol 8, Supp. D (2001): Folia Cardiologica
Review articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-08-22

Abstract

Cel pracy: Przebudowę nadciśnieniową serca ocenia się echokardiograficznie za pomocą względnej grubości ścian lewej komory (RWT, relative wall thickness) i masy lewej komory (LVM, left ventricular mass). Powszechnie uważa się, że RWT jest niezależna od płci. Celem pracy była próba weryfikacji tego poglądu oraz ocena odmienności przebudowy u kobiet (K) i mężczyzn (M).
Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 351 chorych (169 K, 182 M) z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym. U wszystkich chorych wykonywano badanie echokardiograficzne M-mode i w prezentacji dwuwymiarowej. Pomiarów dokonywano w konwencji Penn, LVM obliczano według wzoru Devereux, do oceny przebudowy zastosowano klasyfikację Ganau. W EKG oceniano cechy przerostu i przeciążenia lewej komory (LV, left ventricle).
Wyniki: Kobiety miały istotnie wyższe ciśnienie skurczowe (169 ± 22 vs 164 ± 24 mm Hg; p < 0,005) i ciśnienie tętna (72 ± 17 vs 64 ± 18 mm Hg; p < 0,00005), a niższe ciśnienie rozkurczowe (97 ± 11 vs 100 ± 14 mm Hg; p < 0,05). W EKG u kobiet częściej obserwowano przeciążenie LV (19% vs 8%; p < 0,05), a rzadziej przerost LV (20 vs 33%; p < 0,05). U kobiet stwierdzano istotnie większą RWT (0,52 ± 0,08 vs 0,49 ± 0,09; p < 0,0002). Względna grubość ścian LV u kobiet była istotnie słabiej skorelowana z wymiarem lewej komory i lewego przedsionka niż u mężczyzn. Przy RWT założonej jako prawidłowa Ł 0,45 przerost koncentryczny występował u kobiet istotnie częściej (37 vs 24%; p < 0,001), natomiast remodeling koncentryczny i przerost ekscentryczny znacznie rzadziej (odpowiednio: 4 vs 11%, p < 0,001; 7 vs 15%; p < 0,01).
Wnioski: Względna grubość ścian lewej komory nie jest niezależna od płci chorych z nadciśnieniem tętniczym - jest istotnie wyższa u kobiet, szczególnie powyżej 60 rż. i z większą LVM. U kobiet częściej występuje przerost koncentryczny, natomiast rzadziej remodeling koncentryczny i przerost ekscentryczny.

Abstract

Cel pracy: Przebudowę nadciśnieniową serca ocenia się echokardiograficznie za pomocą względnej grubości ścian lewej komory (RWT, relative wall thickness) i masy lewej komory (LVM, left ventricular mass). Powszechnie uważa się, że RWT jest niezależna od płci. Celem pracy była próba weryfikacji tego poglądu oraz ocena odmienności przebudowy u kobiet (K) i mężczyzn (M).
Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 351 chorych (169 K, 182 M) z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym. U wszystkich chorych wykonywano badanie echokardiograficzne M-mode i w prezentacji dwuwymiarowej. Pomiarów dokonywano w konwencji Penn, LVM obliczano według wzoru Devereux, do oceny przebudowy zastosowano klasyfikację Ganau. W EKG oceniano cechy przerostu i przeciążenia lewej komory (LV, left ventricle).
Wyniki: Kobiety miały istotnie wyższe ciśnienie skurczowe (169 ± 22 vs 164 ± 24 mm Hg; p < 0,005) i ciśnienie tętna (72 ± 17 vs 64 ± 18 mm Hg; p < 0,00005), a niższe ciśnienie rozkurczowe (97 ± 11 vs 100 ± 14 mm Hg; p < 0,05). W EKG u kobiet częściej obserwowano przeciążenie LV (19% vs 8%; p < 0,05), a rzadziej przerost LV (20 vs 33%; p < 0,05). U kobiet stwierdzano istotnie większą RWT (0,52 ± 0,08 vs 0,49 ± 0,09; p < 0,0002). Względna grubość ścian LV u kobiet była istotnie słabiej skorelowana z wymiarem lewej komory i lewego przedsionka niż u mężczyzn. Przy RWT założonej jako prawidłowa Ł 0,45 przerost koncentryczny występował u kobiet istotnie częściej (37 vs 24%; p < 0,001), natomiast remodeling koncentryczny i przerost ekscentryczny znacznie rzadziej (odpowiednio: 4 vs 11%, p < 0,001; 7 vs 15%; p < 0,01).
Wnioski: Względna grubość ścian lewej komory nie jest niezależna od płci chorych z nadciśnieniem tętniczym - jest istotnie wyższa u kobiet, szczególnie powyżej 60 rż. i z większą LVM. U kobiet częściej występuje przerost koncentryczny, natomiast rzadziej remodeling koncentryczny i przerost ekscentryczny.
Get Citation

Keywords

nadciśnienie tętnicze; geometria lewej komory; względna grubość ścian; odmienności uwarunkowane płcią

About this article
Title

Odmienność przebudowy nadciśnieniowej u kobiet

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, Supp. D (2001): Folia Cardiologica

Article type

Review Article

Pages

37-44

Published online

2001-08-22

Page views

489

Article views/downloads

890

Keywords

nadciśnienie tętnicze
geometria lewej komory
względna grubość ścian
odmienności uwarunkowane płcią

Authors

Andrzej Szyszka
Andrzej Cieśliński
Michał Waśniewski
Ewa Straburzyńska-Migaj
Edyta Płońska
Lech Paluszkiewicz i Artur Baszko

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl