Vol 8, Supp. D (2001): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2001-08-22

open access

Page views 578
Article views/downloads 989
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Odmienność przebudowy nadciśnieniowej u kobiet

Andrzej Szyszka, Andrzej Cieśliński, Michał Waśniewski, Ewa Straburzyńska-Migaj, Edyta Płońska, Lech Paluszkiewicz i Artur Baszko

Abstract

Cel pracy: Przebudowę nadciśnieniową serca ocenia się echokardiograficznie za pomocą względnej grubości ścian lewej komory (RWT, relative wall thickness) i masy lewej komory (LVM, left ventricular mass). Powszechnie uważa się, że RWT jest niezależna od płci. Celem pracy była próba weryfikacji tego poglądu oraz ocena odmienności przebudowy u kobiet (K) i mężczyzn (M).
Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 351 chorych (169 K, 182 M) z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym. U wszystkich chorych wykonywano badanie echokardiograficzne M-mode i w prezentacji dwuwymiarowej. Pomiarów dokonywano w konwencji Penn, LVM obliczano według wzoru Devereux, do oceny przebudowy zastosowano klasyfikację Ganau. W EKG oceniano cechy przerostu i przeciążenia lewej komory (LV, left ventricle).
Wyniki: Kobiety miały istotnie wyższe ciśnienie skurczowe (169 ± 22 vs 164 ± 24 mm Hg; p < 0,005) i ciśnienie tętna (72 ± 17 vs 64 ± 18 mm Hg; p < 0,00005), a niższe ciśnienie rozkurczowe (97 ± 11 vs 100 ± 14 mm Hg; p < 0,05). W EKG u kobiet częściej obserwowano przeciążenie LV (19% vs 8%; p < 0,05), a rzadziej przerost LV (20 vs 33%; p < 0,05). U kobiet stwierdzano istotnie większą RWT (0,52 ± 0,08 vs 0,49 ± 0,09; p < 0,0002). Względna grubość ścian LV u kobiet była istotnie słabiej skorelowana z wymiarem lewej komory i lewego przedsionka niż u mężczyzn. Przy RWT założonej jako prawidłowa Ł 0,45 przerost koncentryczny występował u kobiet istotnie częściej (37 vs 24%; p < 0,001), natomiast remodeling koncentryczny i przerost ekscentryczny znacznie rzadziej (odpowiednio: 4 vs 11%, p < 0,001; 7 vs 15%; p < 0,01).
Wnioski: Względna grubość ścian lewej komory nie jest niezależna od płci chorych z nadciśnieniem tętniczym - jest istotnie wyższa u kobiet, szczególnie powyżej 60 rż. i z większą LVM. U kobiet częściej występuje przerost koncentryczny, natomiast rzadziej remodeling koncentryczny i przerost ekscentryczny.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file