open access

Vol 8, Supp. D (2001): Folia Cardiologica
Review Article
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-08-22
Get Citation

Wpływ hormonalnej terapii zastępczej lub terapii statyną na poziom nadtlenków lipidowych osocza, podatność na oksydację i fenotyp lipoprotein o niskiej gęstości

Jadwiga Hartwich, Ibeth Guevara, Anna Gruca, Renata Jopek, Marcin Motyka, Tomasz Milewicz, Józef Krzysieki i Aldona Dembińska-Kieć

open access

Vol 8, Supp. D (2001): Folia Cardiologica
Review articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-08-22

Abstract

Wstęp: Hormonalna terapia zastępcza zmniejsza częstość choroby niedokrwiennej serca u kobiet w okresie menopauzalnym. Uznane mechanizmy ochronnego działania estrogenów dotyczą poprawy funkcji śródbłonka z udziałem czynników innych niż cholesterol frakcji LDL.
Cel pracy: Zbadanie wpływu hormonalnej terapii zastępczej, jak również terapii statyną na poziom nadtlenków lipidowych osocza, podatność na oksydację i fenotyp lipoprotein o niskiej gęstości u kobiet w okresie menopauzy.
Materiał i metody: Badaniami objęto 34 niemiesiączkujące pacjentki; 24 z nich otrzymywały przezskórnie 17b-estradiol (HTZ) (Estraderm MX 50, 50 mg/3 dni), a 10 pacjentek przyjmowało inhibitor reduktazy HMG-CoA symvastatynę (Zocor, 20 mg/d.). W osoczu krwi badano stężenie trwałych produktów oksydacji lipidów malonylodialdehyd (MDA), obraz podklas (fenotyp) LDL oraz podatność LDL na oksydację ex vivo (pole pod kinetyczną krzywą oksydacji LDL in vitro pod wpływem jonów Cu++ -SUMMDA). Wpływ terapii oceniono na podstawie jednoczynnikowej analizy wariancji.
Wyniki: Obydwa rodzaje terapii po 6 miesiącach znamiennie zmniejszyły podatność LDL na oksydację bez zasadniczej zmiany ich fenotypu. Terapia Zocorem i HTZ nie zmieniła stężenia triglicerydów osocza. Obserwowano przejściowy znaczny spadek częstości aterogennego fenotypu B LDL po 3 miesiącach trwania obydwu terapii, który nie wynikał ze zmiany stężenia triglicerydów osocza - znanej determinanty pojawienia się fenotypu B LDL. Terapia Zocorem znamiennie obniżyła stężenie nadtlenków lipidowych osocza. Podobną tendencję bez znamienności statystycznej stwierdzono w przypadku stosowania hormonalnej terapii zastępczej.
Wnioski: Obydwa rodzaje terapii prowadziły do znamiennego obniżenia podatności LDL na oksydację ex vivo z okresową korzystną zmianą fenotypu B LDL na mniej aterogenny fenotyp A. Wynikiem działania statyny było znaczne obniżenie poziomu nadtlenków osocza i stężenia cholesterolu frakcji LDL. Podobną tendencję zaobserwowano w trakcie 6-miesięcznego stosowania hormonalnej terapii zastępczej

Abstract

Wstęp: Hormonalna terapia zastępcza zmniejsza częstość choroby niedokrwiennej serca u kobiet w okresie menopauzalnym. Uznane mechanizmy ochronnego działania estrogenów dotyczą poprawy funkcji śródbłonka z udziałem czynników innych niż cholesterol frakcji LDL.
Cel pracy: Zbadanie wpływu hormonalnej terapii zastępczej, jak również terapii statyną na poziom nadtlenków lipidowych osocza, podatność na oksydację i fenotyp lipoprotein o niskiej gęstości u kobiet w okresie menopauzy.
Materiał i metody: Badaniami objęto 34 niemiesiączkujące pacjentki; 24 z nich otrzymywały przezskórnie 17b-estradiol (HTZ) (Estraderm MX 50, 50 mg/3 dni), a 10 pacjentek przyjmowało inhibitor reduktazy HMG-CoA symvastatynę (Zocor, 20 mg/d.). W osoczu krwi badano stężenie trwałych produktów oksydacji lipidów malonylodialdehyd (MDA), obraz podklas (fenotyp) LDL oraz podatność LDL na oksydację ex vivo (pole pod kinetyczną krzywą oksydacji LDL in vitro pod wpływem jonów Cu++ -SUMMDA). Wpływ terapii oceniono na podstawie jednoczynnikowej analizy wariancji.
Wyniki: Obydwa rodzaje terapii po 6 miesiącach znamiennie zmniejszyły podatność LDL na oksydację bez zasadniczej zmiany ich fenotypu. Terapia Zocorem i HTZ nie zmieniła stężenia triglicerydów osocza. Obserwowano przejściowy znaczny spadek częstości aterogennego fenotypu B LDL po 3 miesiącach trwania obydwu terapii, który nie wynikał ze zmiany stężenia triglicerydów osocza - znanej determinanty pojawienia się fenotypu B LDL. Terapia Zocorem znamiennie obniżyła stężenie nadtlenków lipidowych osocza. Podobną tendencję bez znamienności statystycznej stwierdzono w przypadku stosowania hormonalnej terapii zastępczej.
Wnioski: Obydwa rodzaje terapii prowadziły do znamiennego obniżenia podatności LDL na oksydację ex vivo z okresową korzystną zmianą fenotypu B LDL na mniej aterogenny fenotyp A. Wynikiem działania statyny było znaczne obniżenie poziomu nadtlenków osocza i stężenia cholesterolu frakcji LDL. Podobną tendencję zaobserwowano w trakcie 6-miesięcznego stosowania hormonalnej terapii zastępczej
Get Citation

Keywords

hormonalna terapia zastępcza; symwastatyna; fenotyp LDL; nadtlenki lipidowe; oksydacja LDL

About this article
Title

Wpływ hormonalnej terapii zastępczej lub terapii statyną na poziom nadtlenków lipidowych osocza, podatność na oksydację i fenotyp lipoprotein o niskiej gęstości

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 8, Supp. D (2001): Folia Cardiologica

Article type

Review Article

Pages

9-16

Published online

2001-08-22

Page views

602

Article views/downloads

1440

Keywords

hormonalna terapia zastępcza
symwastatyna
fenotyp LDL
nadtlenki lipidowe
oksydacja LDL

Authors

Jadwiga Hartwich
Ibeth Guevara
Anna Gruca
Renata Jopek
Marcin Motyka
Tomasz Milewicz
Józef Krzysieki i Aldona Dembińska-Kieć

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl