open access

Vol 9, No 3 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-04-10
Get Citation

Psychologiczna ocena pacjentów z tachyarytmiami nadkomorowymi leczonych ablacją przeznaczyniową

Mariusz Pytkowski, Jan Tylka, Monika Kowalska, Hanna Pytkowska i Ilona Kowalik
Folia Cardiol 2002;9(3):241-245.

open access

Vol 9, No 3 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-04-10

Abstract

Wstęp: U chorych z częstoskurczami nadkomorowymi (SVT) po udanej ablacji przeznaczyniowej przy uzyciu prądu o wysokiej częstotliwości (RFA) wykazywano istotną poprawę jakości życia.
Cel pracy: Ocena wpływu RFA na obraz samego siebie i poziom lęku pacjentów z SVT.
Materiał i metody: Do badania włączono 52 pacjentów (w tym 25 kobiet), w średnim wieku 43 lata (18–75 lat), poddanych ablacji SVT. Wskazaniami do RFA były: zespół Wolffa-Parkinsona- White’a (WPW) - u 28 chorych, częstoskurcz nawrotny w obrębie łącza przedsionkowokomorowego (AVNRT) - u 20 pacjentów i migotanie przedsionków (AF) - u 4 osób. Oceniano wpůyw RFA na obraz samego siebie i poziom lęku u pacjentów poddanych temu zabiegowi. Badania wykonano przed zabiegiem ablacji oraz 3 miesiące po RFA. Do badania poziomu lęku użyto inwentarza stanu i cechy lęku (STAI). Do oceny obrazu samego siebie wykorzystano test przymiotnikowy Gougha i Heilbruna (ACL), a do badania nastroju - krótką skalę oceny nastroju (SMCS). Wyniki analizowano, używając testu t-Studenta, wartoąśi p Ł 0,05 uznano za znamienne.
Wyniki: Wstępne wyniki RFA były dobre u wszystkich pacjentów. Po 3 miesiącach obserwacji po zabiegu zanotowano nawrót SVT u 3 pacjentów. Jedynym istotnym powikłaniem RFA było wystąpienie bloku przedsionkowo-komorowego III° w 1. dobie po ablacji AVNRT. U tego chorego wszczepiono układ stymulujŕcy serce typu VDD. W 3. miesiącu po zabiegu zanotowano istotną redukcj poziomu lęku, mierzonego za pomocą kwestionariusza STAI (lęk jako: stan, p < 0,002; cecha, p < 0,02). Niektóre aspekty obrazu siebie ("heteroseksualność" i "feminizm") uległy istotnym zmianom (p < 0,03; p < 0,002). Pogorszenie obrazu samego siebie oraz podwyższenie poziomu lęku obserwowano u 3 pacjentów z nawrotem SVT w 3. miesiącu po RFA.
Wnioski: Mimo krótkiego okresu obserwacji u pacjentów po ablacji SVT zanotowano istotną redukcję poziomu lęku oraz pozytywne zmiany w obrazie samego siebie.

Abstract

Wstęp: U chorych z częstoskurczami nadkomorowymi (SVT) po udanej ablacji przeznaczyniowej przy uzyciu prądu o wysokiej częstotliwości (RFA) wykazywano istotną poprawę jakości życia.
Cel pracy: Ocena wpływu RFA na obraz samego siebie i poziom lęku pacjentów z SVT.
Materiał i metody: Do badania włączono 52 pacjentów (w tym 25 kobiet), w średnim wieku 43 lata (18–75 lat), poddanych ablacji SVT. Wskazaniami do RFA były: zespół Wolffa-Parkinsona- White’a (WPW) - u 28 chorych, częstoskurcz nawrotny w obrębie łącza przedsionkowokomorowego (AVNRT) - u 20 pacjentów i migotanie przedsionków (AF) - u 4 osób. Oceniano wpůyw RFA na obraz samego siebie i poziom lęku u pacjentów poddanych temu zabiegowi. Badania wykonano przed zabiegiem ablacji oraz 3 miesiące po RFA. Do badania poziomu lęku użyto inwentarza stanu i cechy lęku (STAI). Do oceny obrazu samego siebie wykorzystano test przymiotnikowy Gougha i Heilbruna (ACL), a do badania nastroju - krótką skalę oceny nastroju (SMCS). Wyniki analizowano, używając testu t-Studenta, wartoąśi p Ł 0,05 uznano za znamienne.
Wyniki: Wstępne wyniki RFA były dobre u wszystkich pacjentów. Po 3 miesiącach obserwacji po zabiegu zanotowano nawrót SVT u 3 pacjentów. Jedynym istotnym powikłaniem RFA było wystąpienie bloku przedsionkowo-komorowego III° w 1. dobie po ablacji AVNRT. U tego chorego wszczepiono układ stymulujŕcy serce typu VDD. W 3. miesiącu po zabiegu zanotowano istotną redukcj poziomu lęku, mierzonego za pomocą kwestionariusza STAI (lęk jako: stan, p < 0,002; cecha, p < 0,02). Niektóre aspekty obrazu siebie ("heteroseksualność" i "feminizm") uległy istotnym zmianom (p < 0,03; p < 0,002). Pogorszenie obrazu samego siebie oraz podwyższenie poziomu lęku obserwowano u 3 pacjentów z nawrotem SVT w 3. miesiącu po RFA.
Wnioski: Mimo krótkiego okresu obserwacji u pacjentów po ablacji SVT zanotowano istotną redukcję poziomu lęku oraz pozytywne zmiany w obrazie samego siebie.
Get Citation

Keywords

ablacja przeznaczyniowa prądem o wysokiej częstotliwości; tachyarytmie nadkomorowe; profil psychologiczny

About this article
Title

Psychologiczna ocena pacjentów z tachyarytmiami nadkomorowymi leczonych ablacją przeznaczyniową

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 3 (2002): Folia Cardiologica

Pages

241-245

Published online

2002-04-10

Page views

692

Article views/downloads

1292

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(3):241-245.

Keywords

ablacja przeznaczyniowa prądem o wysokiej częstotliwości
tachyarytmie nadkomorowe
profil psychologiczny

Authors

Mariusz Pytkowski
Jan Tylka
Monika Kowalska
Hanna Pytkowska i Ilona Kowalik

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl