Vol 9, No 5 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2002-10-03

open access

Page views 584
Article views/downloads 1211
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Przezżylna implantacja stymulatora serca u dzieci

Oskar Kowalski, Zbigniew Kalarus, Janusz Prokoczuk, Radosław Lenarczyk, Jacek Białkowski, Beata Chodór, Bożena Zeifert, Elżbieta Adamowicz-Czoch i Lech Poloński
Folia Cardiol 2002;9(5):459-463.

Abstract

Wstęp: Celem pracy była ocena przebiegu zabiegów przezżylnej implantacji stymulatorów serca u dzieci i młodzieży.
Materiał i metody: Ocenie poddano zabiegi implantacji kardiostymulatorów u 16 pacjentów poniżej 18 rż. (wiek: 9–17 lat, średnio 14,1 roku). Przyczyną zakwalifikowania do zabiegu były objawowe zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego (blok II° i III°). U 5 pacjentów rozpoznano etiologię zapalną, u 2 - wrodzony całkowity blok przedsionkowo-komorowy, u 9 zaburzenia przewodzenia były następstwem chirurgicznej korekcji wady serca (u 3 chorych - ASD, 3 - VSD, 3 - AVR). U 13 chorych implantowano stymulatory typu DDD, zaś u 3 - VVIR.
Wyniki: U wszystkich dzieci, u których wykonano zabieg, implantacja była skuteczna. Średni czas zabiegu wynosił 82 ± 49 min, średni czas użycia fluoroskopii 10,7 ± 8,1 min. W bezpośrednim okresie pozabiegowym oraz w obserwacji odległej (od 1 miesiąca do 3 lat) nie wystąpiły istotne powikłania. Na podstawie analizy regresji liniowej stwierdzono, że wiek pacjentów korelował ujemnie z czasem trwania zabiegu.
Wnioski: Zabiegi przezżylnej implantacji kardiostymulatora u dzieci powyżej 9 rż., mimo że u dzieci młodszych trwają dłużej, są bezpieczne i skuteczne.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file