open access

Vol 9, No 5 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-10-03
Get Citation

Turbulencja rytmu zatokowego a parametry zmienności rytmu serca u osób z chorobą wieńcową

Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz, Halina Bolińska, Janusz Zasłonka i Wojciech Zaręba
Folia Cardiol 2002;9(5):417-423.

open access

Vol 9, No 5 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-10-03

Abstract

Wstęp: Zmienność rytmu serca (HRV) odzwierciedla stan układu autonomicznego, podczas gdy turbulencja rytmu serca (HRT) obrazuje odpowiedź z baroreceptorów, warunkującą fizjologiczną regulację funkcji serca. Celem pracy była ocena zależności między parametrami HRT a wskaźnikami HRV.
Materiał i metody: Badaniem objęto 146 chorych (117 mężczyzn i 29 kobiet w wieku 38–78 lat, średnio 62) z udokumentowaną angiograficznie wielonaczyniową chorobą wieńcową. U wszystkich chorych na podstawie 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera oceniano dobową HRV w analizie czasowej i częstotliwościowej oraz parametry HRT: początek (TO) i nachylenie turbulencji (TS).
Wyniki: Stwierdzono istotną zależność między średnią częstością akcji serca a TS (r = 0,42, p < 0,001) przy braku tej zależności dla TO. Ponadto obserwowano istotne związki między parametrami HRT a wszystkimi wskaźnikami HRV, zachowujące swą niezależność także po uwzględnieniu obrazu klinicznego. Silniejsze zależności stwierdzono pomiędzy HRT a wskaźnikami analizy częstotliwościowej niż analizy czasowej. Nachylenie turbulencji wykazywało silniejszą korelację z parametrami HRV niż TO (r = 0,35–0,62 dla TS vs. –0,16–0,38 dla TO).
Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują na znamienny wpływ układu autonomicznego na parametry HRT i, co z tym związane, na konieczność uwzględniania analizy HRV w ostatecznej ocenie ryzyka nagłego zgonu sercowego. Zależność TS od średniej częstości akcji serca wskazuje na potrzebę jej uwzględniania w końcowej ocenie TS.

Abstract

Wstęp: Zmienność rytmu serca (HRV) odzwierciedla stan układu autonomicznego, podczas gdy turbulencja rytmu serca (HRT) obrazuje odpowiedź z baroreceptorów, warunkującą fizjologiczną regulację funkcji serca. Celem pracy była ocena zależności między parametrami HRT a wskaźnikami HRV.
Materiał i metody: Badaniem objęto 146 chorych (117 mężczyzn i 29 kobiet w wieku 38–78 lat, średnio 62) z udokumentowaną angiograficznie wielonaczyniową chorobą wieńcową. U wszystkich chorych na podstawie 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera oceniano dobową HRV w analizie czasowej i częstotliwościowej oraz parametry HRT: początek (TO) i nachylenie turbulencji (TS).
Wyniki: Stwierdzono istotną zależność między średnią częstością akcji serca a TS (r = 0,42, p < 0,001) przy braku tej zależności dla TO. Ponadto obserwowano istotne związki między parametrami HRT a wszystkimi wskaźnikami HRV, zachowujące swą niezależność także po uwzględnieniu obrazu klinicznego. Silniejsze zależności stwierdzono pomiędzy HRT a wskaźnikami analizy częstotliwościowej niż analizy czasowej. Nachylenie turbulencji wykazywało silniejszą korelację z parametrami HRV niż TO (r = 0,35–0,62 dla TS vs. –0,16–0,38 dla TO).
Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują na znamienny wpływ układu autonomicznego na parametry HRT i, co z tym związane, na konieczność uwzględniania analizy HRV w ostatecznej ocenie ryzyka nagłego zgonu sercowego. Zależność TS od średniej częstości akcji serca wskazuje na potrzebę jej uwzględniania w końcowej ocenie TS.
Get Citation

Keywords

turbulencja rytmu zatokowego; zmienność rytmu zatokowego; monitorowanie holterowskie; choroba wieńcowa

About this article
Title

Turbulencja rytmu zatokowego a parametry zmienności rytmu serca u osób z chorobą wieńcową

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 5 (2002): Folia Cardiologica

Pages

417-423

Published online

2002-10-03

Page views

450

Article views/downloads

2323

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(5):417-423.

Keywords

turbulencja rytmu zatokowego
zmienność rytmu zatokowego
monitorowanie holterowskie
choroba wieńcowa

Authors

Iwona Cygankiewicz
Jerzy Krzysztof Wranicz
Halina Bolińska
Janusz Zasłonka i Wojciech Zaręba

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl