Vol 9, No 5 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2002-10-03

open access

Page views 542
Article views/downloads 2574
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Turbulencja rytmu zatokowego a parametry zmienności rytmu serca u osób z chorobą wieńcową

Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz, Halina Bolińska, Janusz Zasłonka i Wojciech Zaręba
Folia Cardiol 2002;9(5):417-423.

Abstract

Wstęp: Zmienność rytmu serca (HRV) odzwierciedla stan układu autonomicznego, podczas gdy turbulencja rytmu serca (HRT) obrazuje odpowiedź z baroreceptorów, warunkującą fizjologiczną regulację funkcji serca. Celem pracy była ocena zależności między parametrami HRT a wskaźnikami HRV.
Materiał i metody: Badaniem objęto 146 chorych (117 mężczyzn i 29 kobiet w wieku 38–78 lat, średnio 62) z udokumentowaną angiograficznie wielonaczyniową chorobą wieńcową. U wszystkich chorych na podstawie 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera oceniano dobową HRV w analizie czasowej i częstotliwościowej oraz parametry HRT: początek (TO) i nachylenie turbulencji (TS).
Wyniki: Stwierdzono istotną zależność między średnią częstością akcji serca a TS (r = 0,42, p < 0,001) przy braku tej zależności dla TO. Ponadto obserwowano istotne związki między parametrami HRT a wszystkimi wskaźnikami HRV, zachowujące swą niezależność także po uwzględnieniu obrazu klinicznego. Silniejsze zależności stwierdzono pomiędzy HRT a wskaźnikami analizy częstotliwościowej niż analizy czasowej. Nachylenie turbulencji wykazywało silniejszą korelację z parametrami HRV niż TO (r = 0,35–0,62 dla TS vs. –0,16–0,38 dla TO).
Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują na znamienny wpływ układu autonomicznego na parametry HRT i, co z tym związane, na konieczność uwzględniania analizy HRV w ostatecznej ocenie ryzyka nagłego zgonu sercowego. Zależność TS od średniej częstości akcji serca wskazuje na potrzebę jej uwzględniania w końcowej ocenie TS.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file