Vol 9, No 5 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2002-10-03

open access

Page views 512
Article views/downloads 1081
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Turbulencja rytmu serca u osób z chorobą wieńcową

Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz, Halina Bolińska, Janusz Zasłonka i Wojciech Zaręba
Folia Cardiol 2002;9(5):405-415.

Abstract

Wstęp: Celem pracy jest ocena zależności między parametrami turbulencji rytmu zatokowego (HRT) a obrazem klinicznym osób z chorobą wieńcową oraz ocena cech klinicznych chorych z nieprawidłowymi parametrami turbulencji.
Materiał i metody: Badaniem objęto 146 chorych (29 kobiet i 117 mężczyzn; wiek 62 ± 9 lat) z udokumentowaną angiograficznie wielonaczyniową chorobą wieńcową. U wszystkich wykonano 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera z analizą HRT, oceniając początek turbulencji (TO) oraz nachylenie turbulencji (TS) rytmu zatokowego.
Wyniki: Wartości TO w całej grupie wynosiły od –8,3% do +4,45%; średnio –1,29% ± 1,63%; wartość TS mieściła się w zakresie 0,42–54,7 ms/RR; średnio 11,3 ± 10,3 ms/RR. Za nieprawidłowe parametry HRT uznano wartości TO z ostatniego przedziału kwartylowego (£ –0,37%) oraz wartości TS z pierwszego przedziału kwartylowego (l 4,25 ms/RR). Średnie wartości TO były wyższe, a TS niższe u osób powyżej 60 rż., po zawale serca oraz u chorych z frakcją wyrzutową lewej komory (EF) mniejszą niż 40%. Stwierdzono wyższe wartości TS u chorych leczonych statynami, nitratami oraz b-blokerami, natomiast niższe u leczonych blokerami
kanałów wapniowych. Ponadto stwierdzono, że w porównaniu z chorymi charakteryzującymi się prawidłowymi wartościami TO i TS, osoby z nieprawidłowymi wartościami HRT są starsze i mają cechy bardziej zaawansowanej choroby wieńcowej: wiek > 60 lat u 77% vs. 49%; przebyty zawał serca u 75% vs. 64% i EF < 40% u 25% vs. 3% pacjentów. W analizie wieloczynnikowej wykazano, że wiek (OR 1,27; p = 0,002) i EF < 40% (OR 1,39; p = 0,001) są niezależnymi czynnikami istotnie związanymi z nieprawidłową turbulencją.
Wnioski: Wartości parametrów turbulencji zależą od obrazu klinicznego badanych chorych i stosowanej farmakoterapii. Starszy wiek i istotna pozawałowa dysfunkcja lewej komory są niezależnymi czynnikami związanymi z nieprawidłową turbulencją.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file