Vol 9, No 6 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2002-11-18

open access

Page views 853
Article views/downloads 2452
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Prawostronne serce trójprzedsionkowe

Maria Żyła-Frycz, Anna Baranowska, Jarosław Rycaj, Jacek Białkowski, Małgorzata Szkutnik, Michał Wojtalik i Marian Zembala
Folia Cardiol 2002;9(6):573-576.

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku chłopca z siniczą złożoną wadą serca, u którego na podstawie badania echokardiograficznego rozpoznano serce trójprzedsionkowe prawostronne (CTD). Wadzie tej towarzyszył całkowity kanał przedsionkowo-komorowy (CAVC), L-malpozycja wielkich tętnic (L-TGA) oraz zastawkowe i podzastawkowe zwężenie tętnicy płucnej (PS). Z powodu objawów utrudnionego spływu z żył systemowych w 13 miesiącu życia u dziecka wykonano skuteczne (ale tylko czasowo) przezskórne poszerzenie otworu w błonie dzielącej prawy przedsionek. W 2 rż. u chłopca wykonano dwukierunkowe zespolenie metodą Glenna oraz chirurgiczne poszerzenie otworu w błonie w świetle prawego przedsionka (RA). Obecny stan dziecka jest dobry, a za pomocą badania echokardiograficznego stwierdza się swobodny przepływ przez otwór w błonie dzielącej RA oraz dobry hemodynamiczny efekt zabiegu Glenna. (Folia Cardiol. 2002; 9: 573–576)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file