open access

Vol 9, No 6 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-11-18
Get Citation

Ablacja przeznaczyniowa przegrodowych dróg dodatkowych - doświadczenie własne

Aleksander Maciąg, Mariusz Pytkowski, Maciej Sterliński, Agnieszka Jankowska, Piotr Wolski, Ilona Kowalik i Hanna Szwed
Folia Cardiol 2002;9(6):559-566.

open access

Vol 9, No 6 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-11-18

Abstract

Wstęp: Ablacja przeznaczyniowa prądem o wysokiej częstotliwości (RFA) jest metodą leczenia z wyboru objawowych chorych z zespołem WPW. W przypadku RFA dodatkowych dróg przewodzenia (AP) przedsionkowo-komorowego o lokalizacji przegrodowej należy się spodziewać wyższego odsetka powikłań, związanych głównie z bliskością fizjologicznego układu przewodzącego serca i trudnościami mapowania z powodu niejednorodnej budowy przegrody międzyprzedsionkowej. W lokalizacji AP są pomocne algorytmy oparte na EKG standardowym. Oceniano również skuteczność i bezpieczeństwo RFA przegrodowych AP oraz analizowano lokalizację AP wyznaczoną na podstawie EKG w porównaniu z miejscem skutecznej RFA.
Materiał i metody: Obserwacja dotyczyła grupy 35 pacjentów z obecnością AP, poddanych zabiegom RFA w latach 1995–2001. Przed RFA wyznaczano lokalizację AP na podstawie standardowego EKG, korzystając z algorytmu d’Avilli i Brugady, i porównywano z położeniem ustalonym na podstawie miejsca skutecznej RFA. Czas obserwacji wynosił od 3 miesięcy do 6 lat (średnio 27 miesięcy).
Wyniki: Zabiegi były skuteczne u 34 osób (97%). Wykonano 40 zabiegów RFA (2-krotne zabiegi u 5 chorych). Wykryto 28 AP tylnoprzegrodowych, 5 AP przednioprzegrodowych oraz 3 AP środkowoprzegrodowe. Usunięto również 2 AP lewostronne boczne towarzyszące drogom przegrodowym; łącznie 38 dróg, gdyż 3 pacjentów miało po dwie drogi. Częstość nawrotów wynosiła 14% (5 chorych). Istotne powikłanie wystąpiło u 1 pacjenta (3%) - odma opłucnowa. U 7 pacjentów (20%) obserwowano niegroźne powikłania. Uzyskano 88-procentową zgodność rozpoznań algorytmu d’Avilli i Brugady w porównaniu z miejscem skutecznej ablacji.
Wnioski: RFA przegrodowych dróg dodatkowych przewodzenia przedsionkowo-komorowego jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia. Analiza standardowego EKG jest ważnym elementem diagnostyki pacjentów z jawnym zespołem WPW. (Folia Cardiol. 9: 559–565)

Abstract

Wstęp: Ablacja przeznaczyniowa prądem o wysokiej częstotliwości (RFA) jest metodą leczenia z wyboru objawowych chorych z zespołem WPW. W przypadku RFA dodatkowych dróg przewodzenia (AP) przedsionkowo-komorowego o lokalizacji przegrodowej należy się spodziewać wyższego odsetka powikłań, związanych głównie z bliskością fizjologicznego układu przewodzącego serca i trudnościami mapowania z powodu niejednorodnej budowy przegrody międzyprzedsionkowej. W lokalizacji AP są pomocne algorytmy oparte na EKG standardowym. Oceniano również skuteczność i bezpieczeństwo RFA przegrodowych AP oraz analizowano lokalizację AP wyznaczoną na podstawie EKG w porównaniu z miejscem skutecznej RFA.
Materiał i metody: Obserwacja dotyczyła grupy 35 pacjentów z obecnością AP, poddanych zabiegom RFA w latach 1995–2001. Przed RFA wyznaczano lokalizację AP na podstawie standardowego EKG, korzystając z algorytmu d’Avilli i Brugady, i porównywano z położeniem ustalonym na podstawie miejsca skutecznej RFA. Czas obserwacji wynosił od 3 miesięcy do 6 lat (średnio 27 miesięcy).
Wyniki: Zabiegi były skuteczne u 34 osób (97%). Wykonano 40 zabiegów RFA (2-krotne zabiegi u 5 chorych). Wykryto 28 AP tylnoprzegrodowych, 5 AP przednioprzegrodowych oraz 3 AP środkowoprzegrodowe. Usunięto również 2 AP lewostronne boczne towarzyszące drogom przegrodowym; łącznie 38 dróg, gdyż 3 pacjentów miało po dwie drogi. Częstość nawrotów wynosiła 14% (5 chorych). Istotne powikłanie wystąpiło u 1 pacjenta (3%) - odma opłucnowa. U 7 pacjentów (20%) obserwowano niegroźne powikłania. Uzyskano 88-procentową zgodność rozpoznań algorytmu d’Avilli i Brugady w porównaniu z miejscem skutecznej ablacji.
Wnioski: RFA przegrodowych dróg dodatkowych przewodzenia przedsionkowo-komorowego jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia. Analiza standardowego EKG jest ważnym elementem diagnostyki pacjentów z jawnym zespołem WPW. (Folia Cardiol. 9: 559–565)
Get Citation

Keywords

zespól WPW; ablacja przeznaczyniowa; przegrodowe drogi dodatkowe

About this article
Title

Ablacja przeznaczyniowa przegrodowych dróg dodatkowych - doświadczenie własne

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 6 (2002): Folia Cardiologica

Pages

559-566

Published online

2002-11-18

Page views

666

Article views/downloads

2529

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(6):559-566.

Keywords

zespól WPW
ablacja przeznaczyniowa
przegrodowe drogi dodatkowe

Authors

Aleksander Maciąg
Mariusz Pytkowski
Maciej Sterliński
Agnieszka Jankowska
Piotr Wolski
Ilona Kowalik i Hanna Szwed

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl