open access

Vol 9, No 6 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-11-18
Get Citation

Ostry zawał serca u kobiet leczony za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej. Analiza porównawcza wyników szpitalnych

Wacław Kochman, Przemysław Prokopczuk, Konrad Nowak, Paweł Kralisz, Sławomir Dobrzycki, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Kamil Gugała, Paweł Siwołowski, Grzegorz Mężyński, Bogdan Poniatowski, Maciej Niewada, Bogumił Kamiński, Janusz Korecki i Włodzimierz J. Musiał
Folia Cardiol 2002;9(6):513-520.

open access

Vol 9, No 6 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-11-18

Abstract

Wstęp: Pierwotna angioplastyka wieńcowa (PTCA) jest jedną z metod leczenia reperfuzyjnego ostrego zawału serca (AMI). Zagadnienie potencjalnego wpływu płci na wyniki pierwotnej PTCA nie zostało dotychczas jednoznacznie wyjaśnione. Celem niniejszego badania jest analiza porównawcza wyników leczenia kobiet z AMI za pomocą pierwotnej PTCA.
Materiał i metody: Analizą objęto 552 pacjentów (w wieku 26-78 lat) z AMI do 12 h od początku bólu, leczonych za pomocą pierwotnej PTCA. Grupę badaną stanowiły 143 kobiety,grupę kontrolną - 409 mężczyzn. W obu grupach oceniano przepływ w tętnicy dozawałowej przed zabiegiem, skuteczność zabiegu oraz częstość epizodów sercowo-naczyniowych w czasie obserwacji szpitalnej.
Wyniki: Śmiertelność szpitalna nie różniła się istotnie między grupami. Wyniosła ona 4,9% w grupie badanej i 4,6% w grupie kontrolnej. Po wyłączeniu z analizy chorych we wstrząsie kardiogennym śmiertelność szpitalna wyniosła 1,5% w grupie badanej i 2,0% w grupie kontrolnej (różnica nieistotna). Kobiety leczone za pomocą pierwotnej PTCA były w starszym wieku (62,6 vs. 57,3 lat; p < 0,001), istotnie częściej występowała u nich cukrzyca typu 2 (23% vs. 13%; p = 0,004) i nadciśnienie tętnicze (54,5% vs. 37,9%; p < 0,001), natomiast istotnie rzadziej paliły one tytoń (32,8% vs. 58,6%; p < 0,001). Nie zaobserwowano istotnych różnic między grupami w lokalizacji AMI według oceny EKG, rodzaju tętnicy odpowiedzialnej za zawał, klasie Killipa przy przyjęciu, skuteczności zabiegu, liczbie implantowanych stentów i rodzaju stosowanego leczenia farmakologicznego. Rozkład ocen przepływu (wg skali TIMI) w tętnicy odpowiedzialnej za zawał przed wykonaniem PTCA również nie różnił się istotnie między grupami.
Wnioski: W badanej populacji pacjentów z AMI, leczonych za pomocą pierwotnej PTCA, śmiertelność szpitalna w grupie kobiet nie różniła się istotnie od śmiertelności w grupie mężczyzn, pomimo istotnych różnic demograficznych między grupami. Kobiety z AMI, leczone za pomocą pierwotnej PTCA, były w starszym wieku, istotnie częściej występowała u nich cukrzyca typu 2 i nadciśnienie tętnicze, natomiast rzadziej paliły one tytoń. (Folia Cardiol. 2002; 9: 513-520)

Abstract

Wstęp: Pierwotna angioplastyka wieńcowa (PTCA) jest jedną z metod leczenia reperfuzyjnego ostrego zawału serca (AMI). Zagadnienie potencjalnego wpływu płci na wyniki pierwotnej PTCA nie zostało dotychczas jednoznacznie wyjaśnione. Celem niniejszego badania jest analiza porównawcza wyników leczenia kobiet z AMI za pomocą pierwotnej PTCA.
Materiał i metody: Analizą objęto 552 pacjentów (w wieku 26-78 lat) z AMI do 12 h od początku bólu, leczonych za pomocą pierwotnej PTCA. Grupę badaną stanowiły 143 kobiety,grupę kontrolną - 409 mężczyzn. W obu grupach oceniano przepływ w tętnicy dozawałowej przed zabiegiem, skuteczność zabiegu oraz częstość epizodów sercowo-naczyniowych w czasie obserwacji szpitalnej.
Wyniki: Śmiertelność szpitalna nie różniła się istotnie między grupami. Wyniosła ona 4,9% w grupie badanej i 4,6% w grupie kontrolnej. Po wyłączeniu z analizy chorych we wstrząsie kardiogennym śmiertelność szpitalna wyniosła 1,5% w grupie badanej i 2,0% w grupie kontrolnej (różnica nieistotna). Kobiety leczone za pomocą pierwotnej PTCA były w starszym wieku (62,6 vs. 57,3 lat; p < 0,001), istotnie częściej występowała u nich cukrzyca typu 2 (23% vs. 13%; p = 0,004) i nadciśnienie tętnicze (54,5% vs. 37,9%; p < 0,001), natomiast istotnie rzadziej paliły one tytoń (32,8% vs. 58,6%; p < 0,001). Nie zaobserwowano istotnych różnic między grupami w lokalizacji AMI według oceny EKG, rodzaju tętnicy odpowiedzialnej za zawał, klasie Killipa przy przyjęciu, skuteczności zabiegu, liczbie implantowanych stentów i rodzaju stosowanego leczenia farmakologicznego. Rozkład ocen przepływu (wg skali TIMI) w tętnicy odpowiedzialnej za zawał przed wykonaniem PTCA również nie różnił się istotnie między grupami.
Wnioski: W badanej populacji pacjentów z AMI, leczonych za pomocą pierwotnej PTCA, śmiertelność szpitalna w grupie kobiet nie różniła się istotnie od śmiertelności w grupie mężczyzn, pomimo istotnych różnic demograficznych między grupami. Kobiety z AMI, leczone za pomocą pierwotnej PTCA, były w starszym wieku, istotnie częściej występowała u nich cukrzyca typu 2 i nadciśnienie tętnicze, natomiast rzadziej paliły one tytoń. (Folia Cardiol. 2002; 9: 513-520)
Get Citation

Keywords

ostry zawał serca; pierwotna angioplastyka wieńcowa; płeć

About this article
Title

Ostry zawał serca u kobiet leczony za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej. Analiza porównawcza wyników szpitalnych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 6 (2002): Folia Cardiologica

Pages

513-520

Published online

2002-11-18

Page views

701

Article views/downloads

804

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(6):513-520.

Keywords

ostry zawał serca
pierwotna angioplastyka wieńcowa
płeć

Authors

Wacław Kochman
Przemysław Prokopczuk
Konrad Nowak
Paweł Kralisz
Sławomir Dobrzycki
Hanna Bachórzewska-Gajewska
Kamil Gugała
Paweł Siwołowski
Grzegorz Mężyński
Bogdan Poniatowski
Maciej Niewada
Bogumił Kamiński
Janusz Korecki i Włodzimierz J. Musiał

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl