open access

Vol 10, No 2 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-03-07
Get Citation

Zmienność rytmu serca u zdrowych dzieci

Joanna Rękawek, Maria Miszczak-Knecht, Wanda Kawalec i Jan Mielniczuk
Folia Cardiol 2003;10(2):203-211.

open access

Vol 10, No 2 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-03-07

Abstract

Wstęp: Celem pracy było ustalenie norm zmienności rytmu serca (HRV) w zależności od wieku, płci, średniej częstości rytmu serca i średniego odstępu RR w populacji dzieci zdrowych.
Materiał i metody: Badaniami objęto 372 zdrowych dzieci w wieku 4–18 lat (średnio 11 lat), 180 dziewczynek, 192 chłopców. Zdrowe dzieci podzielono na 10 grup wiekowych: od 4 rż. co 2 lata, od 12 rż. podział dodatkowo uwzględniał płeć. W każdej grupie badano co najmniej 29 dzieci. W analizie czasowej oceniano następujące parametry: mRR, SDNN, SDANN, SDANNI, rMSSD, pNN50, zaś w analizie widmowej - następujące pasma widma: VLF, LF, HF, TP oraz współczynnik LF/HF, w odcinkach 5- i 20-minutowych podczas czuwania oraz snu. Analizę statystyczną przeprowadzono, stosując pakiet S-Plus. Stosując analizę liniową i krokową, wyznaczono normy parametrów czasowych i widmowych, ich wzajemne relacje względem wieku i płci oraz częstości rytmu serca. Przyjęto poziom istotności p< 0,05. Metodę wieloczynnikowej analizy regresji zastosowano, by ustalić najlepszy z modeli zmienności do objaśnienia parametrów czasowych.
Wyniki: Stwierdzono dodatnią liniową zależność między mRR a wszystkimi parametrami analizy czasowej, zależność między wiekiem a tymi parametrami była liniowo ujemna. SDNN, SDANN, SDANNI istotnie zależały od wieku, w mniejszym zakresie SDNNI. Natomiast parametry analizy czasowej rMSSD i pNN50 w tej populacji były nieznamienne. Przy ustalaniu optymalnego modelu zmiennych do objaśniania parametrów czasowych stwierdzono, że najsilniejsza zależność występuje między parametrami czasowymi a mRR. Wiek występuje jako druga zmienna objaśniająca i jest również istotnie zależna od mRR. Wykazano dodatnią zależność między wiekiem a znormalizowaną mocą widma LF w 5-minutowych fragmentach dziennych i nocnych. Zależność nocna była słabsza od dziennej. W 5-minutowych fragmentach dziennych i nocnych zależność znormalizowanej mocy widma HF była liniowo ujemna. Wartości współczynników LF//HF były liniowo ujemnie zależne od wieku, w dziennych i nocnych fragmentach 5- i 20-minutowych. Przy ustalaniu optymalnego modelu zmiennych analizy widmowej najsilniejszą zależność zaobserwowano między ocenianymi parametrami a wiekiem.
Wnioski: Parametry SDNN, SDANNI, SDNNI rosną w zależności od wieku. Wartość rMSSD, pNN50 w populacji dzieci powyżej 4 lat nie ulegają istotnym zmianom. Spośród parametrów analizy czasowej przy ustalaniu optymalnego modelu zmienności stwierdzono, że najsilniejsza zależność występuje między parametrami czasowymi a mRR. Wiek stanowi drugą zmienną objaśniającą i silnie koreluje z mRR. W populacji dzieci zdrowych powyżej 4 rż. parametry LF rosły w zależności od wieku, zaś parametry HF znamiennie się obniżały. (Folia Cardiol. 2003; 10: 203–211)

Abstract

Wstęp: Celem pracy było ustalenie norm zmienności rytmu serca (HRV) w zależności od wieku, płci, średniej częstości rytmu serca i średniego odstępu RR w populacji dzieci zdrowych.
Materiał i metody: Badaniami objęto 372 zdrowych dzieci w wieku 4–18 lat (średnio 11 lat), 180 dziewczynek, 192 chłopców. Zdrowe dzieci podzielono na 10 grup wiekowych: od 4 rż. co 2 lata, od 12 rż. podział dodatkowo uwzględniał płeć. W każdej grupie badano co najmniej 29 dzieci. W analizie czasowej oceniano następujące parametry: mRR, SDNN, SDANN, SDANNI, rMSSD, pNN50, zaś w analizie widmowej - następujące pasma widma: VLF, LF, HF, TP oraz współczynnik LF/HF, w odcinkach 5- i 20-minutowych podczas czuwania oraz snu. Analizę statystyczną przeprowadzono, stosując pakiet S-Plus. Stosując analizę liniową i krokową, wyznaczono normy parametrów czasowych i widmowych, ich wzajemne relacje względem wieku i płci oraz częstości rytmu serca. Przyjęto poziom istotności p< 0,05. Metodę wieloczynnikowej analizy regresji zastosowano, by ustalić najlepszy z modeli zmienności do objaśnienia parametrów czasowych.
Wyniki: Stwierdzono dodatnią liniową zależność między mRR a wszystkimi parametrami analizy czasowej, zależność między wiekiem a tymi parametrami była liniowo ujemna. SDNN, SDANN, SDANNI istotnie zależały od wieku, w mniejszym zakresie SDNNI. Natomiast parametry analizy czasowej rMSSD i pNN50 w tej populacji były nieznamienne. Przy ustalaniu optymalnego modelu zmiennych do objaśniania parametrów czasowych stwierdzono, że najsilniejsza zależność występuje między parametrami czasowymi a mRR. Wiek występuje jako druga zmienna objaśniająca i jest również istotnie zależna od mRR. Wykazano dodatnią zależność między wiekiem a znormalizowaną mocą widma LF w 5-minutowych fragmentach dziennych i nocnych. Zależność nocna była słabsza od dziennej. W 5-minutowych fragmentach dziennych i nocnych zależność znormalizowanej mocy widma HF była liniowo ujemna. Wartości współczynników LF//HF były liniowo ujemnie zależne od wieku, w dziennych i nocnych fragmentach 5- i 20-minutowych. Przy ustalaniu optymalnego modelu zmiennych analizy widmowej najsilniejszą zależność zaobserwowano między ocenianymi parametrami a wiekiem.
Wnioski: Parametry SDNN, SDANNI, SDNNI rosną w zależności od wieku. Wartość rMSSD, pNN50 w populacji dzieci powyżej 4 lat nie ulegają istotnym zmianom. Spośród parametrów analizy czasowej przy ustalaniu optymalnego modelu zmienności stwierdzono, że najsilniejsza zależność występuje między parametrami czasowymi a mRR. Wiek stanowi drugą zmienną objaśniającą i silnie koreluje z mRR. W populacji dzieci zdrowych powyżej 4 rż. parametry LF rosły w zależności od wieku, zaś parametry HF znamiennie się obniżały. (Folia Cardiol. 2003; 10: 203–211)
Get Citation

Keywords

zmienność rytmu serca; analiza czasowa; analiza widmowa; zdrowe dzieci; średni rytm serca; wiek; płeć

About this article
Title

Zmienność rytmu serca u zdrowych dzieci

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 2 (2003): Folia Cardiologica

Pages

203-211

Published online

2003-03-07

Page views

507

Article views/downloads

1018

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(2):203-211.

Keywords

zmienność rytmu serca
analiza czasowa
analiza widmowa
zdrowe dzieci
średni rytm serca
wiek
płeć

Authors

Joanna Rękawek
Maria Miszczak-Knecht
Wanda Kawalec i Jan Mielniczuk

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl