Vol 10, No 2 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2003-03-07

open access

Page views 596
Article views/downloads 1105
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zmienność rytmu serca u zdrowych dzieci

Joanna Rękawek, Maria Miszczak-Knecht, Wanda Kawalec i Jan Mielniczuk
Folia Cardiol 2003;10(2):203-211.

Abstract

Wstęp: Celem pracy było ustalenie norm zmienności rytmu serca (HRV) w zależności od wieku, płci, średniej częstości rytmu serca i średniego odstępu RR w populacji dzieci zdrowych.
Materiał i metody: Badaniami objęto 372 zdrowych dzieci w wieku 4–18 lat (średnio 11 lat), 180 dziewczynek, 192 chłopców. Zdrowe dzieci podzielono na 10 grup wiekowych: od 4 rż. co 2 lata, od 12 rż. podział dodatkowo uwzględniał płeć. W każdej grupie badano co najmniej 29 dzieci. W analizie czasowej oceniano następujące parametry: mRR, SDNN, SDANN, SDANNI, rMSSD, pNN50, zaś w analizie widmowej - następujące pasma widma: VLF, LF, HF, TP oraz współczynnik LF/HF, w odcinkach 5- i 20-minutowych podczas czuwania oraz snu. Analizę statystyczną przeprowadzono, stosując pakiet S-Plus. Stosując analizę liniową i krokową, wyznaczono normy parametrów czasowych i widmowych, ich wzajemne relacje względem wieku i płci oraz częstości rytmu serca. Przyjęto poziom istotności p< 0,05. Metodę wieloczynnikowej analizy regresji zastosowano, by ustalić najlepszy z modeli zmienności do objaśnienia parametrów czasowych.
Wyniki: Stwierdzono dodatnią liniową zależność między mRR a wszystkimi parametrami analizy czasowej, zależność między wiekiem a tymi parametrami była liniowo ujemna. SDNN, SDANN, SDANNI istotnie zależały od wieku, w mniejszym zakresie SDNNI. Natomiast parametry analizy czasowej rMSSD i pNN50 w tej populacji były nieznamienne. Przy ustalaniu optymalnego modelu zmiennych do objaśniania parametrów czasowych stwierdzono, że najsilniejsza zależność występuje między parametrami czasowymi a mRR. Wiek występuje jako druga zmienna objaśniająca i jest również istotnie zależna od mRR. Wykazano dodatnią zależność między wiekiem a znormalizowaną mocą widma LF w 5-minutowych fragmentach dziennych i nocnych. Zależność nocna była słabsza od dziennej. W 5-minutowych fragmentach dziennych i nocnych zależność znormalizowanej mocy widma HF była liniowo ujemna. Wartości współczynników LF//HF były liniowo ujemnie zależne od wieku, w dziennych i nocnych fragmentach 5- i 20-minutowych. Przy ustalaniu optymalnego modelu zmiennych analizy widmowej najsilniejszą zależność zaobserwowano między ocenianymi parametrami a wiekiem.
Wnioski: Parametry SDNN, SDANNI, SDNNI rosną w zależności od wieku. Wartość rMSSD, pNN50 w populacji dzieci powyżej 4 lat nie ulegają istotnym zmianom. Spośród parametrów analizy czasowej przy ustalaniu optymalnego modelu zmienności stwierdzono, że najsilniejsza zależność występuje między parametrami czasowymi a mRR. Wiek stanowi drugą zmienną objaśniającą i silnie koreluje z mRR. W populacji dzieci zdrowych powyżej 4 rż. parametry LF rosły w zależności od wieku, zaś parametry HF znamiennie się obniżały. (Folia Cardiol. 2003; 10: 203–211)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file