open access

Vol 10, No 2 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-03-07
Get Citation

Zaburzenia rytmu serca oraz zmienność rytmu zatokowego i dyspersja odstępu QT a niedomykalność zastawki pnia płucnego i czas trwania zespołu QRS u dorosłych chorych po całkowitej korekcji tetralogii Fallota

Olga Trojnarska, Aldona Siwińska, Hanna Wachowiak-Baszyńska, Tatiana Mularek-Kubzdela, Romuald Ochotny i Andrzej Cieśliński
DOI: 10.5603/cj.22283
·
Folia Cardiol 2003;10(2):185-193.

open access

Vol 10, No 2 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-03-07

Abstract

Wstęp: U chorych po korekcji chirurgicznej tetralogii Fallota (TOF) obserwuje się groźne komorowe zaburzenie rytmu serca. Wydłużenie zespołu QRS powyżej 180 ms i obecność niedomykalności zastawki pnia płucnego są u tych pacjentów czynnikami zagrożenia takimi arytmiami. Celem pracy była analiza zaburzeń rytmu i parametrów czasowych zmienności rytmu zatokowego (HRV) oraz dyspersji odstępu QT (QTd) u dorosłych pacjentów po całkowitej korekcji TOF, w zależności od obecności istotnej niedomykalności zastawki pnia płucnego i długości trwania zespołu QRS.
Materiał i metody: Badano 42 chorych (23 kobiet, 19 mężczyzn) w wieku 16–44 lat (średnio 25,7 ± 6,4 roku ), operowanych w wieku 3–35 lat (średnio 8,6 ± 6,3 roku), 4–29 lat temu (średnio 16,1 ± 5,0 lat ), u których analizowano 12-odprowadzeniowy EKG w celu oceny czasu trwania zespołu QRS i QTd, wykonano badanie EKG metodą Holtera, a także badanie echokardiograficzne, aby określić stopień niedomykalności zastawki pnia płucnego. Grupę kontrolną stanowiło 36 zdrowych osób (20 kobiet, 16 mężczyzn) w wieku 16–44 lat (średnio 27,3 ± 8,7 roku).
Wyniki: U wszystkich badanych odnotowano rytm zatokowy z blokiem prawej odnogi pęczka Hisa. Złożone komorowe zaburzenia rytmu serca stwierdzono u 12% osób, z przewagą występowania u chorych z niedomykalnością zastawki pnia płucnego, niezależnie od długości zespołu QRS. W grupie badanej dyspersja QTd mieściła się w zakresie 20–180 ms (średnio 72 ± 37 ms) i była znamiennie większa niż w grupie kontrolnej (p = 0,01). Wartości SDNN, SDANN oraz SDNNi były znamiennie niższe w całej grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną (odpowiednio p = 0,01; p = 0,01; p = 0,02), czego nie stwierdzono dla wartości rMSSD i pNN50. Porównanie parametrów HRV oraz QTd między badanymi podgrupami nie wykazało istotnych różnic.
Wnioski: Złożone komorowe zaburzenia rytmu występują u 12% dorosłych po całkowitej korekcji TOF, głównie u chorych z istotną niedomykalnością zastawki pnia płucnego, niezależnie od czasu trwania zespołu QRS. Parametry HRV są istotnie niższe, a QTd jest wyższa u dorosłych po całkowitej korekcji TOF niż u ludzi zdrowych, nie stwierdza się natomiast takich różnic w zależności od obecności niedomykalności zastawki pnia płucnego i wydłużenia czasu trwania zespołu QRS ł 180 ms. (Folia Cardiol. 2003; 10: 185–193)

Abstract

Wstęp: U chorych po korekcji chirurgicznej tetralogii Fallota (TOF) obserwuje się groźne komorowe zaburzenie rytmu serca. Wydłużenie zespołu QRS powyżej 180 ms i obecność niedomykalności zastawki pnia płucnego są u tych pacjentów czynnikami zagrożenia takimi arytmiami. Celem pracy była analiza zaburzeń rytmu i parametrów czasowych zmienności rytmu zatokowego (HRV) oraz dyspersji odstępu QT (QTd) u dorosłych pacjentów po całkowitej korekcji TOF, w zależności od obecności istotnej niedomykalności zastawki pnia płucnego i długości trwania zespołu QRS.
Materiał i metody: Badano 42 chorych (23 kobiet, 19 mężczyzn) w wieku 16–44 lat (średnio 25,7 ± 6,4 roku ), operowanych w wieku 3–35 lat (średnio 8,6 ± 6,3 roku), 4–29 lat temu (średnio 16,1 ± 5,0 lat ), u których analizowano 12-odprowadzeniowy EKG w celu oceny czasu trwania zespołu QRS i QTd, wykonano badanie EKG metodą Holtera, a także badanie echokardiograficzne, aby określić stopień niedomykalności zastawki pnia płucnego. Grupę kontrolną stanowiło 36 zdrowych osób (20 kobiet, 16 mężczyzn) w wieku 16–44 lat (średnio 27,3 ± 8,7 roku).
Wyniki: U wszystkich badanych odnotowano rytm zatokowy z blokiem prawej odnogi pęczka Hisa. Złożone komorowe zaburzenia rytmu serca stwierdzono u 12% osób, z przewagą występowania u chorych z niedomykalnością zastawki pnia płucnego, niezależnie od długości zespołu QRS. W grupie badanej dyspersja QTd mieściła się w zakresie 20–180 ms (średnio 72 ± 37 ms) i była znamiennie większa niż w grupie kontrolnej (p = 0,01). Wartości SDNN, SDANN oraz SDNNi były znamiennie niższe w całej grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną (odpowiednio p = 0,01; p = 0,01; p = 0,02), czego nie stwierdzono dla wartości rMSSD i pNN50. Porównanie parametrów HRV oraz QTd między badanymi podgrupami nie wykazało istotnych różnic.
Wnioski: Złożone komorowe zaburzenia rytmu występują u 12% dorosłych po całkowitej korekcji TOF, głównie u chorych z istotną niedomykalnością zastawki pnia płucnego, niezależnie od czasu trwania zespołu QRS. Parametry HRV są istotnie niższe, a QTd jest wyższa u dorosłych po całkowitej korekcji TOF niż u ludzi zdrowych, nie stwierdza się natomiast takich różnic w zależności od obecności niedomykalności zastawki pnia płucnego i wydłużenia czasu trwania zespołu QRS ł 180 ms. (Folia Cardiol. 2003; 10: 185–193)
Get Citation

Keywords

dorośli po całkowitej korekcji tetralogii Fallota; zaburzenia rytmu serca; zmienność rytmu zatokowego; dyspersja QT; pooperacyjna niedomykalność zastawki pnia płucnego

About this article
Title

Zaburzenia rytmu serca oraz zmienność rytmu zatokowego i dyspersja odstępu QT a niedomykalność zastawki pnia płucnego i czas trwania zespołu QRS u dorosłych chorych po całkowitej korekcji tetralogii Fallota

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 2 (2003): Folia Cardiologica

Pages

185-193

Published online

2003-03-07

Page views

1006

Article views/downloads

1101

DOI

10.5603/cj.22283

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(2):185-193.

Keywords

dorośli po całkowitej korekcji tetralogii Fallota
zaburzenia rytmu serca
zmienność rytmu zatokowego
dyspersja QT
pooperacyjna niedomykalność zastawki pnia płucnego

Authors

Olga Trojnarska
Aldona Siwińska
Hanna Wachowiak-Baszyńska
Tatiana Mularek-Kubzdela
Romuald Ochotny i Andrzej Cieśliński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl