Vol 10, No 2 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2003-03-07

open access

Page views 654
Article views/downloads 866
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ocena wpływu czasu podawania heparyny chorym z ostrym zawałem serca przed zabiegiem pierwotnej angioplastyki wieńcowej na przepływ w tętnicy dozawałowej

Wacław Kochman, Sławomir Dobrzycki, Przemysław Prokopczuk, Paweł Kralisz, Konrad Nowak, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Kamil Gugała, Paweł Siwołowski, Grzegorz Mężyński, Bogdan Poniatowski, Janusz Korecki, Maciej Niewada, Bogumił Kamiński, Jerzy Żuk i Włodzimierz J. Musiał
Folia Cardiol 2003;10(2):135-141.

Abstract

Wstęp: Pełny przepływ w tętnicy dozawałowej (TIMI 3) uzyskany przed zabiegiem pierwotnej angioplastyki wieńcowej (PTCA) jest niezależnym czynnikiem rokowniczym w ostrym zawale serca (AMI). Celem niniejszego badania jest ocena wpływu czasu podawania heparyny przed pierwotną PTCA na przepływ w tętnicy dozawałowej oceniany przed wykonaniem zabiegu.
Materiał i metody: Analizą objęto 273 pacjentów z AMI do 12 h od początku bólu, leczonych za pomocą pierwotnej PTCA. Grupę badaną stanowiło 119 osób, którym heparynę podano w izbie przyjęć szpitala rejonowego, przed transportem na zabieg pierwotnej PTCA. W grupie kontrolnej było 154 chorych, którym heparynę podano na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej w ośrodku kardiologii inwazyjnej. U wszystkich pacjentów stosowano również kwas acetylosalicylowy. W obu grupach oceniano przepływ w tętnicy dozawałowej przed zabiegiem oraz skuteczność zabiegu.
Wyniki: Podstawowa charakterystyka kliniczna nie różniła się istotnie między grupami. Czas transportu oraz czas od podania heparyny do zabiegu były znamiennie dłuższe u chorych z grupy badanej (p < 0,0001). Przepływ w tętnicy odpowiedzialnej za zawał był istotnie lepszy w grupie badanej (p = 0,002), skuteczność zabiegu była podobna w obu badanych grupach (97,5% vs. 97,4%).
Wnioski: Wczesne podanie heparyny i kwasu acetylosalicylowego w szpitalu rejonowym u chorych z AMI transportowanych na zabieg pierwotnej PTCA poprawia przepływ w tętnicy dozawałowej. (Folia Cardiol. 2003; 10: 135–141)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file