open access

Vol 11, No 1 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-01-22
Get Citation

Zmienność rytmu zatokowego u dzieci z wybranymi wrodzonymi wadami serca

Wioletta Kucharska, Ewa Masłowska, Elżbieta Wójcik, Marek Wasicionek i Edyta Gronowicz
DOI: 10.5603/cj.22140
·
Folia Cardiol 2004;11(1):39-45.

open access

Vol 11, No 1 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-01-22

Abstract

Wstęp: Analiza zmienności rytmu zatokowego (HRV) okazała się istotnym wskaźnikiem rokowniczym u dorosłych pacjentów z chorobami serca. Niewiele jest doniesień na temat znaczenia parametrów HRV u pacjentów w wieku rozwojowym. Celem tej pracy była ocena analizy wskaźników HRV u dzieci z wrodzonymi wadami serca.
Materiał i metody: Badaniem objęto łącznie 69 dzieci: 33 dzieci z wrodzonymi wadami serca w wieku 3–12 lat (śr. 7,5 roku), 18 dziewczynek i 15 chłopców; w tym 21 dzieci z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) oraz 12 dzieci z ubytkiem przegrody międzykomorowej (VSD). Grupę kontrolną stanowiło 36 dzieci zdrowych (17 dziewczynek i 19 chłopców) w wieku 3–12 lat (śr. 8,0). Analizę HRV przeprowadzono na podstawie standardowego zapisu 24-godzinnego EKG metodą Holtera. W ocenie HRV posłużono się parametrami analizy czasowej: mRR, SDNN, SDNN-i, SDANN-i, r-MSSD, pNN50.
Wyniki: W grupie pacjentów z wadami serca wykazano obniżenie wszystkich parametrów HRV w porównaniu z dziećmi zdrowymi. Znamiennie niższe wartości miały wskaźniki: SDNN-i (65,47 ± 21,7 vs. 77,76 ± 25,58), rMSSD (53,99 ± 25,4 vs. 68,73 ± 30,87), pNN50 (16,95 ± 10,51 vs. 23,32 ± 12,86); p < 0,05. W grupie dzieci z ASD znamienne było obniżenie: SDNN-i (61,68 ± 22,31 vs. 77,76 ± 25,58), r-MSSD (50,65 ± 24,98 vs. 68,73 ± 30,87) i pNN50 (14,59 ± 10,77 vs. 23,32 ± 12,86); p < 0,05. W porównaniu z dziećmi zdrowymi w grupie dzieci z VSD nie stwierdzono różnic statystycznych w zakresie żadnego parametru HRV.
Wnioski: U dzieci z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej obserwuje się zmniejszenie niektórych wskaźników HRV w porównaniu z dziećmi zdrowymi. W grupie dzieci z ubytkiem przegrody międzykomorowej nie wykazano znamiennego obniżenia parametrów HRV. (Folia Cardiol. 2004; 11: 39–45)

Abstract

Wstęp: Analiza zmienności rytmu zatokowego (HRV) okazała się istotnym wskaźnikiem rokowniczym u dorosłych pacjentów z chorobami serca. Niewiele jest doniesień na temat znaczenia parametrów HRV u pacjentów w wieku rozwojowym. Celem tej pracy była ocena analizy wskaźników HRV u dzieci z wrodzonymi wadami serca.
Materiał i metody: Badaniem objęto łącznie 69 dzieci: 33 dzieci z wrodzonymi wadami serca w wieku 3–12 lat (śr. 7,5 roku), 18 dziewczynek i 15 chłopców; w tym 21 dzieci z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) oraz 12 dzieci z ubytkiem przegrody międzykomorowej (VSD). Grupę kontrolną stanowiło 36 dzieci zdrowych (17 dziewczynek i 19 chłopców) w wieku 3–12 lat (śr. 8,0). Analizę HRV przeprowadzono na podstawie standardowego zapisu 24-godzinnego EKG metodą Holtera. W ocenie HRV posłużono się parametrami analizy czasowej: mRR, SDNN, SDNN-i, SDANN-i, r-MSSD, pNN50.
Wyniki: W grupie pacjentów z wadami serca wykazano obniżenie wszystkich parametrów HRV w porównaniu z dziećmi zdrowymi. Znamiennie niższe wartości miały wskaźniki: SDNN-i (65,47 ± 21,7 vs. 77,76 ± 25,58), rMSSD (53,99 ± 25,4 vs. 68,73 ± 30,87), pNN50 (16,95 ± 10,51 vs. 23,32 ± 12,86); p < 0,05. W grupie dzieci z ASD znamienne było obniżenie: SDNN-i (61,68 ± 22,31 vs. 77,76 ± 25,58), r-MSSD (50,65 ± 24,98 vs. 68,73 ± 30,87) i pNN50 (14,59 ± 10,77 vs. 23,32 ± 12,86); p < 0,05. W porównaniu z dziećmi zdrowymi w grupie dzieci z VSD nie stwierdzono różnic statystycznych w zakresie żadnego parametru HRV.
Wnioski: U dzieci z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej obserwuje się zmniejszenie niektórych wskaźników HRV w porównaniu z dziećmi zdrowymi. W grupie dzieci z ubytkiem przegrody międzykomorowej nie wykazano znamiennego obniżenia parametrów HRV. (Folia Cardiol. 2004; 11: 39–45)
Get Citation

Keywords

zmienność rytmu zatokowego; wrodzone wady serca; dzieci z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej; dzieci z ubytkiem przegrody międzykomorowej

About this article
Title

Zmienność rytmu zatokowego u dzieci z wybranymi wrodzonymi wadami serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 1 (2004): Folia Cardiologica

Pages

39-45

Published online

2004-01-22

Page views

589

Article views/downloads

1243

DOI

10.5603/cj.22140

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(1):39-45.

Keywords

zmienność rytmu zatokowego
wrodzone wady serca
dzieci z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej
dzieci z ubytkiem przegrody międzykomorowej

Authors

Wioletta Kucharska
Ewa Masłowska
Elżbieta Wójcik
Marek Wasicionek i Edyta Gronowicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl