Vol 11, No 1 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2004-01-22

open access

Page views 637
Article views/downloads 1302
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zmienność rytmu zatokowego u dzieci z wybranymi wrodzonymi wadami serca

Wioletta Kucharska, Ewa Masłowska, Elżbieta Wójcik, Marek Wasicionek i Edyta Gronowicz
Folia Cardiol 2004;11(1):39-45.

Abstract

Wstęp: Analiza zmienności rytmu zatokowego (HRV) okazała się istotnym wskaźnikiem rokowniczym u dorosłych pacjentów z chorobami serca. Niewiele jest doniesień na temat znaczenia parametrów HRV u pacjentów w wieku rozwojowym. Celem tej pracy była ocena analizy wskaźników HRV u dzieci z wrodzonymi wadami serca.
Materiał i metody: Badaniem objęto łącznie 69 dzieci: 33 dzieci z wrodzonymi wadami serca w wieku 3–12 lat (śr. 7,5 roku), 18 dziewczynek i 15 chłopców; w tym 21 dzieci z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) oraz 12 dzieci z ubytkiem przegrody międzykomorowej (VSD). Grupę kontrolną stanowiło 36 dzieci zdrowych (17 dziewczynek i 19 chłopców) w wieku 3–12 lat (śr. 8,0). Analizę HRV przeprowadzono na podstawie standardowego zapisu 24-godzinnego EKG metodą Holtera. W ocenie HRV posłużono się parametrami analizy czasowej: mRR, SDNN, SDNN-i, SDANN-i, r-MSSD, pNN50.
Wyniki: W grupie pacjentów z wadami serca wykazano obniżenie wszystkich parametrów HRV w porównaniu z dziećmi zdrowymi. Znamiennie niższe wartości miały wskaźniki: SDNN-i (65,47 ± 21,7 vs. 77,76 ± 25,58), rMSSD (53,99 ± 25,4 vs. 68,73 ± 30,87), pNN50 (16,95 ± 10,51 vs. 23,32 ± 12,86); p < 0,05. W grupie dzieci z ASD znamienne było obniżenie: SDNN-i (61,68 ± 22,31 vs. 77,76 ± 25,58), r-MSSD (50,65 ± 24,98 vs. 68,73 ± 30,87) i pNN50 (14,59 ± 10,77 vs. 23,32 ± 12,86); p < 0,05. W porównaniu z dziećmi zdrowymi w grupie dzieci z VSD nie stwierdzono różnic statystycznych w zakresie żadnego parametru HRV.
Wnioski: U dzieci z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej obserwuje się zmniejszenie niektórych wskaźników HRV w porównaniu z dziećmi zdrowymi. W grupie dzieci z ubytkiem przegrody międzykomorowej nie wykazano znamiennego obniżenia parametrów HRV. (Folia Cardiol. 2004; 11: 39–45)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file