open access

Vol 11, No 1 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-01-22
Get Citation

Wpływ aktywacji układu RAA u chorych z omdleniami wazowagalnymi w fazie biernej testu pochyleniowego na sposób leczenia

Jacek Gajek i Dorota Zyśko
Folia Cardiol 2004;11(1):33-37.

open access

Vol 11, No 1 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-01-22

Abstract

Wstęp: Przyczyny omdleń wazowagalnych są nieznane. Jednym z możliwych zaburzeń jest brak prawidłowej aktywacji układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) prowadzący do hipotensji w czasie pionizacji, co mogłoby sprzyjać rozwojowi reakcji neurokardiogennej. Celem badania była ocena aktywacji układu RAA pod wpływem biernej pionizacji niepowodującej wystąpienia omdlenia u chorych z rozpoznanymi omdleniami wazowagalnymi.
Materiał i metody: Badaną grupę stanowiło 16 chorych z omdleniami wazowagalnymi i dodatnim wynikiem testu pochyleniowego, u których wykonany po kilku dniach oraz po miesiącu ćwiczeń pionizacyjnych test pochyleniowy dał wynik ujemny. Oceniano stężenie aldosteronu oznaczane metodą radioimmunologiczną przed, bezpośrednio po i 10 min po zakończeniu 45-minutowej pionizacji według protokołu westminsterskiego. Badanych podzielono na 2 grupy: grupę I - 4 chorych, u których omdlenie wystąpiło w biernej fazie diagnostycznego testu pochyleniowego wykonywanego według protokołu włoskiego, oraz grupę II - 12 chorych, u których omdlenie wystąpiło po podaniu nitrogliceryny.
Wyniki: Średnie stężenie aldosteronu było podobne w obu grupach w warunkach podstawowych (grupa I: 75,6 ± 47,9 pg/ml vs. grupa II: 78,0 ± 60,7 pg/ml; p = NS, ale bezpośrednio po teście i jeszcze 10 min później było istotnie wyższe w grupie II - 126,9 ± 58,5 pg/ml vs. 231,1 ± 87,2 pg/ml i 94,1 ± 35,0 pg/ml vs. 213,8 ± 99,2 pg/ml (odpowiednio p < 0,05 dla obu różnic). Po 1-3 miesiącach treningu pionizacyjnego stwierdzano trend w kierunku podobnych wyników, jednak różnice nie osiągnęły istotności statystycznej.
Wnioski: U chorych z omdleniami wazowagalnymi, u których występują omdlenia w krótkim okresie po pionizacji, przyczyną mogą być zaburzenia aktywacji układu RAA. Zmiana aktywacji układu RAA w dłuższym okresie pod wpływem treningu może wskazywać na mechanizm jego skuteczności. Farmakoterapia omdleń z użyciem β-blokera w takiej grupie chorych może prowadzić do nasilenia objawów.(Folia Cardiol. 2004; 11: 33–37)

Abstract

Wstęp: Przyczyny omdleń wazowagalnych są nieznane. Jednym z możliwych zaburzeń jest brak prawidłowej aktywacji układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) prowadzący do hipotensji w czasie pionizacji, co mogłoby sprzyjać rozwojowi reakcji neurokardiogennej. Celem badania była ocena aktywacji układu RAA pod wpływem biernej pionizacji niepowodującej wystąpienia omdlenia u chorych z rozpoznanymi omdleniami wazowagalnymi.
Materiał i metody: Badaną grupę stanowiło 16 chorych z omdleniami wazowagalnymi i dodatnim wynikiem testu pochyleniowego, u których wykonany po kilku dniach oraz po miesiącu ćwiczeń pionizacyjnych test pochyleniowy dał wynik ujemny. Oceniano stężenie aldosteronu oznaczane metodą radioimmunologiczną przed, bezpośrednio po i 10 min po zakończeniu 45-minutowej pionizacji według protokołu westminsterskiego. Badanych podzielono na 2 grupy: grupę I - 4 chorych, u których omdlenie wystąpiło w biernej fazie diagnostycznego testu pochyleniowego wykonywanego według protokołu włoskiego, oraz grupę II - 12 chorych, u których omdlenie wystąpiło po podaniu nitrogliceryny.
Wyniki: Średnie stężenie aldosteronu było podobne w obu grupach w warunkach podstawowych (grupa I: 75,6 ± 47,9 pg/ml vs. grupa II: 78,0 ± 60,7 pg/ml; p = NS, ale bezpośrednio po teście i jeszcze 10 min później było istotnie wyższe w grupie II - 126,9 ± 58,5 pg/ml vs. 231,1 ± 87,2 pg/ml i 94,1 ± 35,0 pg/ml vs. 213,8 ± 99,2 pg/ml (odpowiednio p < 0,05 dla obu różnic). Po 1-3 miesiącach treningu pionizacyjnego stwierdzano trend w kierunku podobnych wyników, jednak różnice nie osiągnęły istotności statystycznej.
Wnioski: U chorych z omdleniami wazowagalnymi, u których występują omdlenia w krótkim okresie po pionizacji, przyczyną mogą być zaburzenia aktywacji układu RAA. Zmiana aktywacji układu RAA w dłuższym okresie pod wpływem treningu może wskazywać na mechanizm jego skuteczności. Farmakoterapia omdleń z użyciem β-blokera w takiej grupie chorych może prowadzić do nasilenia objawów.(Folia Cardiol. 2004; 11: 33–37)
Get Citation

Keywords

omdlenie wazowagalne; układ renina-angiotensyna-aldosteron; test pochyleniowy

About this article
Title

Wpływ aktywacji układu RAA u chorych z omdleniami wazowagalnymi w fazie biernej testu pochyleniowego na sposób leczenia

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 1 (2004): Folia Cardiologica

Pages

33-37

Published online

2004-01-22

Page views

483

Article views/downloads

965

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(1):33-37.

Keywords

omdlenie wazowagalne
układ renina-angiotensyna-aldosteron
test pochyleniowy

Authors

Jacek Gajek i Dorota Zyśko

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl