Vol 11, No 1 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2004-01-22

open access

Page views 601
Article views/downloads 2919
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Angioplastyka w miejscach rozgałęzień naczyń wieńcowych - doświadczenie własne

Leszek Bryniarski, Dariusz Dudek, Jacek Dragan, Artur Klecha, Piotr Jankowski, Tadeusz Królikowski, Danuta Czarnecka, Michał Zabojszcz, Marek Styczkiewicz, Krzysztof Żmudka i Kalina Kawecka-Jaszcz
Folia Cardiol 2004;11(1):1-8.

Abstract

Wstęp: Celem pracy była ocena bezpośrednich oraz odległych wyników przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI) w zwężeniach zlokalizowanych w miejscach rozgałęzień tętnic wieńcowych.
Materiał i metody: Analizą objęto 47 chorych (40 mężczyzn i 7 kobiet) w wieku 54,2 ± 10,6 roku (37–81 lat) poddanych zabiegom PCI. Miarą skuteczności zabiegów było uzyskanie optymalnego wyniku angiograficznego (zwężenie rezydualne < 20% w naczyniu głównym oraz < 30% w bocznicy przy uzyskaniu napływu obwodowego TIMI 3 w obu naczyniach). W przypadku suboptymalnego wyniku lub powstania dyssekcji zaburzającej przepływ implantowano stent.
Wyniki: U 24 chorych (51,1%) skuteczna okazała się angioplastyka balonowa, natomiast u 23 pacjentów (48,9%) implantowano stenty: u 20 chorych do głównego naczynia, u 3 do obu naczyń tworzących rozgałęzienie. Optymalny wynik angiograficzny uzyskano w 100% naczyń głównych (n = 47) i w 85% bocznic (n = 39). W okresie okołozabiegowym wystąpiły 3 zawały bez załamka Q (6,4%) jako jedyne powikłania. Ponowną rewaskularyzację naczynia przeprowadzono u 9 chorych (19,15%), w tym u 6 (12,8%) w naczyniu głównym, a u 3 (6,4%) w bocznicy. Po 12-miesięcznej obserwacji duże niekorzystne zdarzenia sercowe wystąpiły u 12 (25,53%) pacjentów.
Wnioski: Angioplastyka balonowa w miejscach rozgałęzień, w razie niezadowalającego wyniku uzupełniona implantacją stentu, jest zabiegiem bezpiecznym i pozwala uzyskać dobre wyniki bezpośrednie i odległe. (Folia Cardiol. 2004; 11: 1–8)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file