open access

Vol 11, No 10 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-10-26
Get Citation

Kliniczno-echokardiograficzna ocena niedomykalności zastawki trójdzielnej u pacjentów ze stałą stymulacją serca

Wojciech Krupa, Dariusz Kozłowski, Sebastian Tybura, Grażyna Świątecka, Grzegorz Raczak, Jacek Kubica i Sławomir Sielski
Folia Cardiol 2004;11(10):751-763.

open access

Vol 11, No 10 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-10-26

Abstract

Wstęp: Wśród negatywnych konsekwencji stałej stymulacji serca związanych z obecnością wszczepionej elektrody wymienia się niedomykalność zastawki trójdzielnej. Jednakże brak wiarygodnych dowodów na poparcie tej tezy.
Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 124 pacjentów (69 mężczyzn i 55 kobiet) w wieku 16-93 lat (śr. 64,2 ± 15,2 roku). Chorych podzielono na 2 grupy: I (badaną) - pacjenci z implantowaną na stałe elektrodą komorową oraz II (kontrolną) - osoby bez elektrody w prawej komorze serca. U wszystkich chorych w badaniu przedmiotowym i podmiotowym zwracano szczególną uwagę na objawy wynikające z niedomykalności trójdzielnej. Rozpoznanie niedomykalności trójdzielnej ustalano na podstawie parametrów echokardiograficznych w badaniu dopplerowskim: zasięg i pole powierzchni fali zwrotnej, szerokość żyły głównej dolnej oraz obecność skurczowego przepływu wstecznego w żyle głównej dolnej i żyłach wątrobowych.
Wyniki: Zaawansowanie niewydolności serca według klasyfikacji NYHA ustalone na podstawie całości obrazu klinicznego nie różniło się między grupami. Występowanie typowego szmeru niedomykalności trójdzielnej stwierdzono u 30% chorych z grupy I oraz u 3,6% z grupy II (p < 0,05). Na podstawie przyjętych parametrów oceny echokardiograficznej wykazano obecność niedomykalności zastawki trójdzielnej u 60 osób (75%) z grupy I oraz u 10 (32%) z grupy II (p < 0,05). Obecność niedomykalności trójdzielnej co najmniej II stopnia (tj. uznanej za istotną) stwierdzono częściej w grupie chorych z wszczepioną elektrodą komorową (47%) niż w grupie kontrolnej (16,1%) (p < 0,05). Podczas oceny zasięgu fali zwrotnej w badaniu dopplerowskim kodowanym kolorem wykazano statystycznie znamienną zależność od czasu, który upłynął od momentu wszczepienia elektrody do badania (p < 0,03). Nie obserwowano istotnych różnic w nasileniu niedomykalności w czasie własnego rytmu komór w porównaniu z rytmem wymuszonym przez stymulator: zasięg fali zwrotnej: 1,77 ± 1,99 vs. 1,52 ± ± 1,28 cm (p = 0,17); pole powierzchni fali zwrotnej: 1,71 ± 2,26 vs. 1,11 ± 1,13 cm2 (p = 0,35); szerokość żyły głównej dolnej: 1,99 ± 0,45 vs. 1,92 ± 0,43 cm (p = 0,35).
Wnioski: Obecność elektrody w ujściu przedsionkowo-komorowym prawym na stałe wywołuje niedomykalność zastawki. Czynnikiem zwiększającym stopień regurgitacji jest czas od wszczepienia elektrody. Stymulowany rytm komór nie wpływa na obecność i nasilenie fali zwrotnej trójdzielnej. (Folia Cardiol. 2004; 11: 751–763)

Abstract

Wstęp: Wśród negatywnych konsekwencji stałej stymulacji serca związanych z obecnością wszczepionej elektrody wymienia się niedomykalność zastawki trójdzielnej. Jednakże brak wiarygodnych dowodów na poparcie tej tezy.
Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 124 pacjentów (69 mężczyzn i 55 kobiet) w wieku 16-93 lat (śr. 64,2 ± 15,2 roku). Chorych podzielono na 2 grupy: I (badaną) - pacjenci z implantowaną na stałe elektrodą komorową oraz II (kontrolną) - osoby bez elektrody w prawej komorze serca. U wszystkich chorych w badaniu przedmiotowym i podmiotowym zwracano szczególną uwagę na objawy wynikające z niedomykalności trójdzielnej. Rozpoznanie niedomykalności trójdzielnej ustalano na podstawie parametrów echokardiograficznych w badaniu dopplerowskim: zasięg i pole powierzchni fali zwrotnej, szerokość żyły głównej dolnej oraz obecność skurczowego przepływu wstecznego w żyle głównej dolnej i żyłach wątrobowych.
Wyniki: Zaawansowanie niewydolności serca według klasyfikacji NYHA ustalone na podstawie całości obrazu klinicznego nie różniło się między grupami. Występowanie typowego szmeru niedomykalności trójdzielnej stwierdzono u 30% chorych z grupy I oraz u 3,6% z grupy II (p < 0,05). Na podstawie przyjętych parametrów oceny echokardiograficznej wykazano obecność niedomykalności zastawki trójdzielnej u 60 osób (75%) z grupy I oraz u 10 (32%) z grupy II (p < 0,05). Obecność niedomykalności trójdzielnej co najmniej II stopnia (tj. uznanej za istotną) stwierdzono częściej w grupie chorych z wszczepioną elektrodą komorową (47%) niż w grupie kontrolnej (16,1%) (p < 0,05). Podczas oceny zasięgu fali zwrotnej w badaniu dopplerowskim kodowanym kolorem wykazano statystycznie znamienną zależność od czasu, który upłynął od momentu wszczepienia elektrody do badania (p < 0,03). Nie obserwowano istotnych różnic w nasileniu niedomykalności w czasie własnego rytmu komór w porównaniu z rytmem wymuszonym przez stymulator: zasięg fali zwrotnej: 1,77 ± 1,99 vs. 1,52 ± ± 1,28 cm (p = 0,17); pole powierzchni fali zwrotnej: 1,71 ± 2,26 vs. 1,11 ± 1,13 cm2 (p = 0,35); szerokość żyły głównej dolnej: 1,99 ± 0,45 vs. 1,92 ± 0,43 cm (p = 0,35).
Wnioski: Obecność elektrody w ujściu przedsionkowo-komorowym prawym na stałe wywołuje niedomykalność zastawki. Czynnikiem zwiększającym stopień regurgitacji jest czas od wszczepienia elektrody. Stymulowany rytm komór nie wpływa na obecność i nasilenie fali zwrotnej trójdzielnej. (Folia Cardiol. 2004; 11: 751–763)
Get Citation

Keywords

stała stymulacja; niedomykalność trójdzielna; echokardiografia

About this article
Title

Kliniczno-echokardiograficzna ocena niedomykalności zastawki trójdzielnej u pacjentów ze stałą stymulacją serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 10 (2004): Folia Cardiologica

Pages

751-763

Published online

2004-10-26

Page views

1115

Article views/downloads

1111

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(10):751-763.

Keywords

stała stymulacja
niedomykalność trójdzielna
echokardiografia

Authors

Wojciech Krupa
Dariusz Kozłowski
Sebastian Tybura
Grażyna Świątecka
Grzegorz Raczak
Jacek Kubica i Sławomir Sielski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl